Chất điện li mạnh

Chất điện li mạnh là một dung dịch tan hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn trong nước, các phân tử hòa tan đều phân li ra ion. Chất điện li mạnh là các acid mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các base mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và hầu hết các muối. Ví dụ: Na2SO4 → 2Na + SO42-.

Một số ví dụSửa đổi

Acid mạnh
Base mạnh
Muối

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi