Chẩn đoán (διάγνωσις) là sự xác định tính chất và nguyên nhân của sự vật, hiện tượng. Chẩn đoán được sử dụng trong nhiều ngành qua nhiều biến thể khác nhau bằng cách sử dụng biện luận, phân tích và kinh nghiệm để phát hiện ra nguyên nhân và kết quả. Trong kỹ thuật hệ thống và khoa học máy tính, chẩn đoán thường được sử dụng để xác định nguyên nhân của triệu chứng, cách giảm nhẹ hay cách giải quyết vấn đề.

Kĩ thuật máy tính và mạng sửa

Toán học và logic học sửa

Y học sửa

Phương thức sửa

Tools sửa

Organizational Development sửa

Kỹ thuật sửa

Taxonomy sửa

Chú thích sửa