Chỉ số thất bại của nhà nước

bài viết danh sách Wikimedia
Quốc gia xếp hạng "Báo động" màu đỏ, "Cảnh báo" màu cam, "Trung bình" màu xanh dương, và "Bình thường" màu xanh lá cây.

Đây là danh sách các quốc gia được sắp xếp theo trật tự chỉ số thất bại của nhà nước (FSI - Fragile States Index) được cung cấp bởi Quỹ vì hòa bình. Chỉ số này được tính theo các tiêu chí như sự thất bại trong việc quản lý của chính quyền trung ương, thể hiện qua việc trên thực tế không thể kiểm soát được các khu vực lãnh thổ trong nước, không thể cung cấp các dịch vụ công, sự phổ biến của tham nhũng và tội phạm, người tị nạn và những luồng di dân không chủ đích, sự suy giảm rõ nét của nền kinh tế. Từ năm 2005, chỉ số này được Quỹ vì hòa bình của chính phủ Hoa Kỳ và Tạp chí Foreign Policy (Chính sách đối ngoại) công bố thường niên.[1]

Những thay đổi trong thứ tự so với năm 2009 được để trong ngoặc kép. Trong danh sách này không bao gồm Đài LoanPalestine. Dưới đây là bảng xếp hạng các năm.[2]

Bản báo cáo sử dụng 12 yếu tố để xác định mức dộ của các quốc gia bao gồm nguy cơ về an ninh, kinh tế, vi phạm về nhân quyền và các luồng di dân tị nạn.[3]

Danh sách theo chỉ số FSI từ 2008 sửa

Bảng FSI - Fragile States Index.

Nước FSI
2015
Thay
đổi từ
2014
[4]
Thay
đổi từ
2013
[5]
Thay
đổi từ
2012
[6]
Thay
đổi từ
2011
[7]
Thay
đổi từ
2010
[8]
Thay
đổi từ
2009
[9]
Thay
đổi từ
2008
[10]
 Nam Sudan 114.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 3.9 Tăng theo hướng tiêu cực 6.1 N/A N/A N/A N/A
 Somalia 114.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 0.2
 CH Trung Phi 111.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 6.6 Tăng theo hướng tiêu cực 8.1 Tăng theo hướng tiêu cực 6.9 Tăng theo hướng tiêu cực 5.5 Tăng theo hướng tiêu cực 6.5 Tăng theo hướng tiêu cực 8.2
 Sudan 110.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 2.2
 CHDC Congo 109.7 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.0
 Tchad 108.4 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 3.8 Giảm theo hướng tích cực 2.5
 Yemen 108.1 Tăng theo hướng tiêu cực 2.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.1 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 7.8 Tăng theo hướng tiêu cực 7.4 Tăng theo hướng tiêu cực 10.0 Tăng theo hướng tiêu cực 12.7
 Syria 107.9 Tăng theo hướng tiêu cực 6.3 Tăng theo hướng tiêu cực 10.5 Tăng theo hướng tiêu cực 13.4 Tăng theo hướng tiêu cực 22.0 Tăng theo hướng tiêu cực 20.0 Tăng theo hướng tiêu cực 18.1 Tăng theo hướng tiêu cực 17.8
 Afghanistan 107.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 1.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 2.5
 Guinée 104.9 Tăng theo hướng tiêu cực 2.2 Tăng theo hướng tiêu cực 3.6 Tăng theo hướng tiêu cực 3.0 Tăng theo hướng tiêu cực 2.4 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 3.1
 Haiti 104.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 5.4 Tăng theo hướng tiêu cực 2.7 Tăng theo hướng tiêu cực 5.2
 Iraq 104.5 Tăng theo hướng tiêu cực 2.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 4.1 Giảm theo hướng tích cực 6.1
 Pakistan 102.9 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giữ nguyên 0.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 0.9
 Nigeria 102.4 Tăng theo hướng tiêu cực 2.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 2.5 Tăng theo hướng tiêu cực 2.2 Tăng theo hướng tiêu cực 2.6 Tăng theo hướng tiêu cực 6.7
 Bờ Biển Ngà 100.0 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 4.6
 Zimbabwe 100.0 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 5.2 Giảm theo hướng tích cực 6.3 Giảm theo hướng tích cực 7.9 Giảm theo hướng tích cực 9.3 Giảm theo hướng tích cực 14.0 Giảm theo hướng tích cực 12.5
 Guiné-Bissau 99.9 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 2.1 Tăng theo hướng tiêu cực 5.1 Tăng theo hướng tiêu cực 8.6
 Burundi 98.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 2.4 Tăng theo hướng tiêu cực 4.0
 Niger 97.8 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3
 Ethiopia 97.5 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4
 Kenya 97.4 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 4.0 Tăng theo hướng tiêu cực 4.0
 Liberia 97.3 Tăng theo hướng tiêu cực 3.0 Tăng theo hướng tiêu cực 2.2 Tăng theo hướng tiêu cực 4.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.9 Tăng theo hướng tiêu cực 5.5 Tăng theo hướng tiêu cực 6.3
 Uganda 97.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9
 Eritrea 96.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 1.9 Tăng theo hướng tiêu cực 2.4 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 6.6 Tăng theo hướng tiêu cực 9.5
 Libya 95.3 Tăng theo hướng tiêu cực 7.5 Tăng theo hướng tiêu cực 10.8 Tăng theo hướng tiêu cực 10.4 Tăng theo hướng tiêu cực 26.6 Tăng theo hướng tiêu cực 26.2 Tăng theo hướng tiêu cực 25.9 Tăng theo hướng tiêu cực 25.3
 Mauritanie 94.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.9 Tăng theo hướng tiêu cực 3.2 Tăng theo hướng tiêu cực 7.3 Tăng theo hướng tiêu cực 6.9 Tăng theo hướng tiêu cực 6.2 Tăng theo hướng tiêu cực 6.2 Tăng theo hướng tiêu cực 8.8
 Myanmar 94.7 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 6.8 Giảm theo hướng tích cực 5.6
 Cameroon 94.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.1
 CHDCND Triều Tiên 93.8 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 3.4 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 3.9
 Mali 93.1 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 3.8 Tăng theo hướng tiêu cực 15.2 Tăng theo hướng tiêu cực 13.8 Tăng theo hướng tiêu cực 13.7 Tăng theo hướng tiêu cực 14.4 Tăng theo hướng tiêu cực 17.5
 Sierra Leone 91.9 Tăng theo hướng tiêu cực 2.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.4
 Bangladesh 91.8 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 6.3 Giảm theo hướng tích cực 8.5
 Cộng hòa Congo 90.8 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 2.6
 Sri Lanka 90.6 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 6.1 Giảm theo hướng tích cực 5.0
 Đông Timor 90.6 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 4.3 Giảm theo hướng tích cực 6.1 Giảm theo hướng tích cực 6.6 Giảm theo hướng tích cực 3.2
   Nepal 90.5 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 3.7
 Rwanda 90.2 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 2.2
 Ai Cập 90.0 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 3.2 Tăng theo hướng tiêu cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3
 Burkina Faso 89.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 0.7
 Djibouti 88.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 2.6 Tăng theo hướng tiêu cực 4.3 Tăng theo hướng tiêu cực 5.5 Tăng theo hướng tiêu cực 4.6 Tăng theo hướng tiêu cực 7.5 Tăng theo hướng tiêu cực 8.1
 Angola 88.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.5 Tăng theo hướng tiêu cực 3.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.1 Tăng theo hướng tiêu cực 4.3
 Liban 88.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 1.8 Tăng theo hướng tiêu cực 2.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 5.4 Giảm theo hướng tích cực 7.6
 Campuchia 87.9 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 2.1
 Iran 87.2 Giữ nguyên 0.0 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 2.4 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5
 Mozambique 86.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 4.1 Tăng theo hướng tiêu cực 4.5 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 3.0 Tăng theo hướng tiêu cực 6.2 Tăng theo hướng tiêu cực 10.1
 Malawi 86.9 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 4.3 Giảm theo hướng tích cực 4.8 Giảm theo hướng tích cực 6.9 Giảm theo hướng tích cực 6.0
 Togo 86.8 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giữ nguyên 0.0
 Philippines 86.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.5 Tăng theo hướng tiêu cực 3.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 2.9
 Eswatini 86.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 2.8 Tăng theo hướng tiêu cực 3.8 Tăng theo hướng tiêu cực 3.2 Tăng theo hướng tiêu cực 3.9 Tăng theo hướng tiêu cực 6.3
 Quần đảo Solomon 85.9 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Giữ nguyên 0.0 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 6.5
 Gambia 85.4 Tăng theo hướng tiêu cực 2.3 Tăng theo hướng tiêu cực 3.6 Tăng theo hướng tiêu cực 4.8 Tăng theo hướng tiêu cực 4.5 Tăng theo hướng tiêu cực 3.7 Tăng theo hướng tiêu cực 6.4 Tăng theo hướng tiêu cực 8.5
 Uzbekistan 85.4 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 2.9 Giảm theo hướng tích cực 3.3 Giảm theo hướng tích cực 7.4 Giảm theo hướng tích cực 8.0
 Zambia 85.2 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.6
 Guinea Xích Đạo 84.8 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 3.3 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 3.2
 Lào 84.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 4.2
 Madagascar 83.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 2.0 Tăng theo hướng tiêu cực 6.9
 Tajikistan 83.4 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 6.9 Giảm theo hướng tích cực 5.5
 Papua New Guinea 83.4 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.2
 Comoros 83.3 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.7
 Sénégal 83.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 3.7 Tăng theo hướng tiêu cực 6.2 Tăng theo hướng tiêu cực 4.9 Tăng theo hướng tiêu cực 8.8 Tăng theo hướng tiêu cực 12.1
 Colombia 82.5 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 6.0 Giảm theo hướng tích cực 6.7 Giảm theo hướng tích cực 6.5
 Kyrgyzstan 82.2 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 5.2 Giảm theo hướng tích cực 9.6 Giảm theo hướng tích cực 10.3 Giảm theo hướng tích cực 6.9 Giảm theo hướng tích cực 6.6
 Tanzania 80.8 Giữ nguyên 0.0 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.7
 Guatemala 80.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.2
 Nga 80.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.5 Tăng theo hướng tiêu cực 2.9 Tăng theo hướng tiêu cực 2.9 Tăng theo hướng tiêu cực 2.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3
 Lesotho 79.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 1.8
 Algérie 79.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.8
 Ấn Độ 79.4 Tăng theo hướng tiêu cực 2.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 6.5
 Israel/ Bờ Tây 79.4 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 5.5 Giảm theo hướng tích cực 5.2 Giảm theo hướng tích cực 4.2
 Gruzia 79.3 Giảm theo hướng tích cực 3.4 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 5.5 Giảm theo hướng tích cực 7.1 Giảm theo hướng tích cực 8.8 Giảm theo hướng tích cực 12.5 Giảm theo hướng tích cực 4.5
 Thái Lan 79.1 Tăng theo hướng tiêu cực 2.1 Tăng theo hướng tiêu cực 4.0 Tăng theo hướng tiêu cực 2.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Tăng theo hướng tiêu cực 3.5
 Nicaragua 79.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 2.7
 Bénin 78.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 6.0
 Bhutan 78.7 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 6.3 Giảm theo hướng tích cực 8.6 Giảm theo hướng tích cực 8.6 Giảm theo hướng tích cực 6.7
 Venezuela 78.6 Tăng theo hướng tiêu cực 1.9 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7
 Honduras 78.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3
 Bolivia 78.0 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 4.1 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 8.3 Giảm theo hướng tích cực 6.2
 Turkmenistan 77.5 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 6.8 Giảm theo hướng tích cực 8.7
 Bosna và Hercegovina 77.4 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 4.3 Giảm theo hướng tích cực 5.9 Giảm theo hướng tích cực 6.9
 Azerbaijan 77.3 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 4.6 Giảm theo hướng tích cực 5.5 Giảm theo hướng tích cực 7.3 Giảm theo hướng tích cực 3.7
 Jordan 76.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 2.1 Tăng theo hướng tiêu cực 2.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 0.4
 Fiji 76.8 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 4.0 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 4.3 Giảm theo hướng tích cực 5.1 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2
 Trung Quốc 76.4 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 4.8 Giảm theo hướng tích cực 8.2 Giảm theo hướng tích cực 3.9
 Ukraina 76.3 Tăng theo hướng tiêu cực 9.1 Tăng theo hướng tiêu cực 10.4 Tăng theo hướng tiêu cực 9.1 Tăng theo hướng tiêu cực 7.3 Tăng theo hướng tiêu cực 7.1 Tăng theo hướng tiêu cực 6.6 Tăng theo hướng tiêu cực 5.5
 Ecuador 75.9 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 4.2 Giảm theo hướng tích cực 6.3 Giảm theo hướng tích cực 7.1 Giảm theo hướng tích cực 5.3 Giảm theo hướng tích cực 4.4
 Tunisia 75.8 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 5.7 Tăng theo hướng tiêu cực 5.2 Tăng theo hướng tiêu cực 8.2 Tăng theo hướng tiêu cực 10.2
 Belarus 75.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Giảm theo hướng tích cực 6.7 Giảm theo hướng tích cực 8.8
 Indonesia 75.0 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Giảm theo hướng tích cực 6.6 Giảm theo hướng tích cực 7.6 Giảm theo hướng tích cực 9.1 Giảm theo hướng tích cực 8.3
 Maroc 74.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 2.9 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 1.2
 Thổ Nhĩ Kỳ 74.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Tăng theo hướng tiêu cực 3.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 0.9
 Maldives 74.2 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 4.6 Giảm theo hướng tích cực 6.2
 Serbia 73.8 Tăng theo hướng tiêu cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 5.4 Giảm theo hướng tích cực 6.3
 São Tomé và Príncipe 73.7 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 2.4 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 4.6
 Micronesia 73.6 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.7 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 0.4
 Cabo Verde 73.5 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 7.2
 Moldova 73.0 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 8.2 Giảm theo hướng tích cực 9.5 Giảm theo hướng tích cực 12.1 Giảm theo hướng tích cực 12.7
 Việt Nam 72.4 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 4.8 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 2.2
 Peru 71.9 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 3.4 Giảm theo hướng tích cực 5.2 Giảm theo hướng tích cực 5.6
 Ghana 71.9 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 2.8 Tăng theo hướng tiêu cực 4.4 Tăng theo hướng tiêu cực 4.2 Tăng theo hướng tiêu cực 4.0 Tăng theo hướng tiêu cực 5.7 Tăng theo hướng tiêu cực 7.3
 México 71.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 3.3 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 0.4
 Ả Rập Xê Út 71.6 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 5.2 Giảm theo hướng tích cực 5.9 Giảm theo hướng tích cực 5.3
 El Salvador 71.4 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 4.6 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 5.8 Giảm theo hướng tích cực 4.1
 Paraguay 71.3 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.0
 Gabon 71.3 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 3.3 Giảm theo hướng tích cực 4.0 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Giảm theo hướng tích cực 3.7
 Cộng hòa Dominica 71.2 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 2.9 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 7.1 Giảm theo hướng tích cực 6.5 Giảm theo hướng tích cực 7.2
 Namibia 70.8 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 4.8 Giảm theo hướng tích cực 2.1
 Guyana 70.5 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 4.1 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 1.7
 Armenia 69.7 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 4.4 Giảm theo hướng tích cực 4.6 Giảm theo hướng tích cực 1.0
 Suriname 68.4 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 4.1 Giảm theo hướng tích cực 4.8 Giảm theo hướng tích cực 4.0
 Kazakhstan 68.3 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 4.2 Giảm theo hướng tích cực 4.1
 Samoa 68.2 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 4.2
 Cuba 67.4 Giảm theo hướng tích cực 3.4 Giảm theo hướng tích cực 5.4 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 9.2 Giảm theo hướng tích cực 10.4 Giảm theo hướng tích cực 13.2 Giảm theo hướng tích cực 11.2
 Nam Phi 67.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 4.3
 Síp 66.2 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 3.5
 Malaysia 65.9 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 1.3
 Belize 65.3 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 2.4 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 4.2 Giảm theo hướng tích cực 4.9
 Jamaica 64.6 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 2.9 Giảm theo hướng tích cực 4.0 Giảm theo hướng tích cực 1.1
 Macedonia 64.5 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 4.6 Giảm theo hướng tích cực 6.5 Giảm theo hướng tích cực 7.6 Giảm theo hướng tích cực 9.9 Giảm theo hướng tích cực 10.1
 Bahrain 64.3 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4 Tăng theo hướng tiêu cực 2.1 Tăng theo hướng tiêu cực 5.3 Tăng theo hướng tiêu cực 4.2 Tăng theo hướng tiêu cực 5.3 Tăng theo hướng tiêu cực 7.5
 Grenada 63.4 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 4.0 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 5.6
 Brunei 63.0 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 2.8 Giảm theo hướng tích cực 4.1 Giảm theo hướng tích cực 5.1 Giảm theo hướng tích cực 5.5
 Botswana 62.8 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 5.1 Giảm theo hướng tích cực 5.8 Giảm theo hướng tích cực 6.0 Giảm theo hướng tích cực 3.1
 Brasil 62.6 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 4.4 Giảm theo hướng tích cực 6.5 Giảm theo hướng tích cực 5.0
 Seychelles 62.1 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 5.3 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Giảm theo hướng tích cực 7.4
 Albania 61.9 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 3.3 Giảm theo hướng tích cực 4.2 Giảm theo hướng tích cực 4.2 Giảm theo hướng tích cực 5.2 Giảm theo hướng tích cực 8.1 Giảm theo hướng tích cực 7.8
 Trinidad và Tobago 58.7 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 7.4 Giảm theo hướng tích cực 8.0 Giảm theo hướng tích cực 8.3
 Antigua và Barbuda 57.8 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 6.3
 Kuwait 57.5 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 5.9 Giảm theo hướng tích cực 4.5
 Mông Cổ 57.0 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 0.8
 Bulgaria 55.4 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 6.1 Giảm theo hướng tích cực 3.1
 Panama 54.6 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 4.4 Giảm theo hướng tích cực 5.1 Giảm theo hướng tích cực 4.0
 Montenegro 54.2 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Giảm theo hướng tích cực 3.8 Giảm theo hướng tích cực 1.6
 România 54.2 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 5.3 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Giảm theo hướng tích cực 7.0 Giảm theo hướng tích cực 7.1 Giảm theo hướng tích cực 5.7
 Hy Lạp 52.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 2.0 Tăng theo hướng tiêu cực 2.2 Tăng theo hướng tiêu cực 5.2 Tăng theo hướng tiêu cực 3.8 Tăng theo hướng tiêu cực 6.5 Tăng theo hướng tiêu cực 7.2
 Oman 52.0 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giữ nguyên 0.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 2.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.9 Tăng theo hướng tiêu cực 4.8 Tăng theo hướng tiêu cực 4.6
 Bahamas 51.6 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 7.2 Giảm theo hướng tích cực 9.3 Giảm theo hướng tích cực 8.9
 Croatia 51.0 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Giảm theo hướng tích cực 5.3 Giảm theo hướng tích cực 6.3 Giảm theo hướng tích cực 7.9 Giảm theo hướng tích cực 9.1 Giảm theo hướng tích cực 8.4
 Barbados 49.3 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 6.1 Giảm theo hướng tích cực 7.9 Giảm theo hướng tích cực 9.2
 Hungary 49.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 1.8
 Latvia 48.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 3.3 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Giảm theo hướng tích cực 6.8 Giảm theo hướng tích cực 6.0 Giảm theo hướng tích cực 5.9
 Argentina 47.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.3 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 2.9 Tăng theo hướng tiêu cực 6.2
 Costa Rica 46.7 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 5.8 Giảm theo hướng tích cực 4.2
 Qatar 46.3 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 3.2 Giảm theo hướng tích cực 5.5 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Giảm theo hướng tích cực 6.4
 Các TVQ Arab Thống nhất 46.2 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 4.2 Giảm theo hướng tích cực 5.8 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Giảm theo hướng tích cực 5.0
 Mauritius 45.2 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 2.8
 Estonia 43.8 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 5.5 Giảm theo hướng tích cực 6.9 Giảm theo hướng tích cực 7.4 Giảm theo hướng tích cực 7.2
 Ý 43.2 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 3.3
 Litva 43.0 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giữ nguyên 0.0 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 5.7
 Slovakia 42.6 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 2.7 Giảm theo hướng tích cực 4.8 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 6.1 Giảm theo hướng tích cực 6.0 Giảm theo hướng tích cực 6.2
 Chile 41.5 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 4.0 Tăng theo hướng tiêu cực 5.2
 Malta 40.9 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 2.9 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 7.9 Giảm theo hướng tích cực 7.4
 Tây Ban Nha 40.9 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 3.5 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 2.4 Giảm theo hướng tích cực 0.7
 Ba Lan 39.8 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 7.0 Giảm theo hướng tích cực 8.0 Giảm theo hướng tích cực 9.8 Giảm theo hướng tích cực 7.8
 Cộng hòa Séc 37.4 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 2.1 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 4.1 Giảm theo hướng tích cực 5.2 Giảm theo hướng tích cực 4.7
 Uruguay 36.5 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 4.0 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 4.8 Giảm theo hướng tích cực 4.7 Giảm theo hướng tích cực 4.9
 Hàn Quốc 36.3 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 5.3 Giảm theo hướng tích cực 4.3
 Nhật Bản 36.0 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 7.5 Tăng theo hướng tiêu cực 5.0 Tăng theo hướng tiêu cực 4.7 Tăng theo hướng tiêu cực 4.8 Tăng theo hướng tiêu cực 6.3
 Hoa Kỳ 35.3 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.8 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Giữ nguyên 0.0 Tăng theo hướng tiêu cực 1.3 Tăng theo hướng tiêu cực 2.5
 Singapore 34.4 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 1.1
 Pháp 33.7 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 1.1
 Anh Quốc 33.4 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5
 Slovenia 31.6 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 2.4 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 4.4 Giảm theo hướng tích cực 4.7 Giảm theo hướng tích cực 5.5
 Bỉ 30.4 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Giảm theo hướng tích cực 3.7 Giảm theo hướng tích cực 4.4 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Tăng theo hướng tiêu cực 1.4
 Bồ Đào Nha 29.7 Giảm theo hướng tích cực 3.4 Giảm theo hướng tích cực 2.9 Giảm theo hướng tích cực 4.5 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 2.1
 Đức 28.1 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 5.8 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 8.1 Giảm theo hướng tích cực 9.2
 Hà Lan 26.8 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 0.5
 Áo 26.0 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.1
 Canada 25.7 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 0.6
 Ireland 24.7 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 1.8 Giảm theo hướng tích cực 0.6 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Tăng theo hướng tiêu cực 3.1 Tăng theo hướng tiêu cực 4.8
 Úc 24.3 Giảm theo hướng tích cực 2.0 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 4.9 Giảm theo hướng tích cực 3.8 Giảm theo hướng tích cực 3.6 Giảm theo hướng tích cực 1.6 Giảm theo hướng tích cực 0.3
 Iceland 23.4 Giảm theo hướng tích cực 2.5 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 5.7 Giảm theo hướng tích cực 6.7 Giảm theo hướng tích cực 6.4 Giảm theo hướng tích cực 5.6 Tăng theo hướng tiêu cực 2.5
 New Zealand 22.6 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 0.1 Giảm theo hướng tích cực 3.0 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 0.3 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Tăng theo hướng tiêu cực 1.2
 Thụy Sĩ 22.3 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Tăng theo hướng tiêu cực 0.8 Giảm theo hướng tích cực 1.0 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Tăng theo hướng tiêu cực 1.1 Tăng theo hướng tiêu cực 2.0
 Luxembourg 22.2 Giảm theo hướng tích cực 2.4 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 3.3 Giảm theo hướng tích cực 3.9 Giảm theo hướng tích cực 5.0 Giảm theo hướng tích cực 5.4 Giảm theo hướng tích cực 5.7
 Đan Mạch 21.5 Giảm theo hướng tích cực 1.3 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Giảm theo hướng tích cực 1.5 Giảm theo hướng tích cực 2.3 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.7 Giữ nguyên 0.0
 Na Uy 20.8 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 3.1 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 1.5 Tăng theo hướng tiêu cực 2.5 Tăng theo hướng tiêu cực 4.0
 Thụy Điển 20.2 Giảm theo hướng tích cực 1.2 Tăng theo hướng tiêu cực 0.5 Giảm theo hướng tích cực 1.1 Giảm theo hướng tích cực 2.6 Giảm theo hướng tích cực 0.7 Giảm theo hướng tích cực 0.4 Tăng theo hướng tiêu cực 0.4
 Phần Lan 17.8 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 0.2 Giảm theo hướng tích cực 2.2 Giảm theo hướng tích cực 1.9 Giảm theo hướng tích cực 0.9 Giảm theo hướng tích cực 1.4 Giảm theo hướng tích cực 0.6

Cảnh giác sửa