Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết

Bạn có biết...

Xem những thay đổi mới

Sử dụngSửa đổi

Phụ trang này được chọn ngẫu nhiên bằng cách sử dụng {{Random subpage}}.

  1. Thêm nội dung "Bạn có biết" mới vào phụ trang [[Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/Số thứ tự]] với những số thứ tự tiếp theo số bài viết chọn lọc hiện có.
  2. Cập nhật giá trị start và end "Random subpage" tại trang này.

Danh sách "Bạn có biết"Sửa đổi

Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/1


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/2


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/3


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/4


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/5


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/6


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/7


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/8


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/9


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/10


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/11


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/12


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/13


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/14


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/15


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/16


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/17


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/18


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/19


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/20


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/21


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/22

  • …trong trận chiến Đông Solomon, nhờ có radar và rút được kinh nghiệm từ những trận đánh trước, Hoa Kỳ đã bảo vệ các chiến hạm của mình chống lại tinh thần cảm tử của các phi công Nhật?

Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/23

  • Aribert Heim, người có mệnh danh là "bác sĩ tử thần" của Đức Quốc xã do các tội ác đối với tù nhân trong trại tập trung, đã trốn thoát công lý cho đến chết?

Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/24


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/25


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/26


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/27


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/28


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/29


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/30


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/31


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/32


Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai/Bạn có biết/33

Đề cửSửa đổi