Chao Phraya (tiếng Thái: เจ้าพระยา) là một tước hiệu dành cho các quan lại cao cấp nhất của chế độ phong kiến Xiêm, chỉ dưới tước hiệu Somdej Chao Phraya (สมเด็จเจ้าพระยา). Trong sử cũ Việt Nam thường phiên âm tước hiệu này là Chiêu Phi nhã. Tước hiệu này được xem là tương đương tước hiệu Công tước và thường thì chỉ có các đại thần (bộ trưởng) mới được ban tước hiệu này.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  • Jones Robert B., 1971, Thai Titles and Ranks, Including a Translation of Royal Lineage in Siam by King Chulalongkorn, Data Paper No. 81. Ithaca: Southeast Asia Program, Department of Asian Studies, Cornell University
  • Finestone Jeffrey, 1989, The Royal Family of Thailand: The Descendants of King Chulalongkorn
  • Rabibhadana M.R. Akin, 1996, The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period 1782 - 1873
  • Foreign Correspondents' Club of Thailand, 2007, The King of Thailand in World Focus
  • “[[Royal Institute of Thailand#1999 edition|RID 1999]]”. The Royal Institute of Thailand. Bản gốc (Online) lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2009. Truy cập ngày 27 tháng 5 năm 2010. Select initial letter then enter full spelling Tựa đề URL chứa liên kết wiki (trợ giúp)
  • Pronunciation of Thai royal and noble titles