Chiêu An hoàng hậu

Chiêu An hoàng hậu Tống thị (chữ Hán: 昭安皇后, không rõ năm sanh năm mất) là vợ của Võ Chu Liệt Tổ Võ Kiệm.

Tống hoàng hậu
宋皇后
Hoàng hậu Võ Chu
Tiền nhiệmChương Kính hoàng hậu
Kế nhiệmVăn Mục hoàng hậu
Thông tin chung
Phối ngẫuLiệt Tổ Hồn Nguyên Chiêu An hoàng đế Võ Kiệm
Hậu duệVõ Hoa
Thụy hiệu
Chiêu An hoàng hậu
昭安皇后
Tước hiệuKim Thành Quận vương phi
Ngụy Nghĩa Khang vương phi.
An tángTĩnh lăng (靖陵)

Cuộc ĐờiSửa đổi

Cuộc đời của Chiêu An hoàng hậu không rõ ràng, chỉ biết bà lấy Võ Chu Liệt Tổ làm chồng.

Nhà Đường tháng 9 năm Quang Trạch (684), Võ Tắc Thiên truy phong Võ Kiệm trở thành Thái úy, tước Kim Thanh quận vương (金城郡王妃), phu nhân Tống thị thành Vương phi (王妃).

Tháng 2 năm Vĩnh Xương (689), Võ Tắc Thiên lại truy phong Võ Kiệm thành Ngụy Nghĩa Khang vương (魏义康王), Triệu thị thành Ngụy Nghĩa Khang vương phi (魏义康王妃)

Tháng 9 năm Thiên Thụ (690), Võ Chu thành lập, Võ Tắc Thiên truy phong Võ Kiệm thụy hiệu Chiêu An hoàng đế (谥号昭安皇帝), Triệu thị thụy hiệu Chiêu An hoàng hậu (昭安皇后).

Lăng mộ của bà trở thành Tĩnh Lăng (靖陵).

Tham khảoSửa đổi

Xem ThêmSửa đổi