Chiến trường

Địa điểm giao tranh cỡ vừa giữa các lực lượng quân sự

Chiến trường là địa điểm giao tranh giữa các lực lượng quân đội thù địch trong một cuộc chiến tranh. Về chiến thuật đó có thể là một địa điểm trong một trận đánh, hoặc về chiến lược đó là phạm vi rộng lớn như một mặt trận.

Tham khảo sửa

  • “TRA CỨU TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT: Chiến trường”. vietdic.net. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2022.