Bắc phạt

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Chiến tranh Bắc phạt)

Bắc phạt có thể đề cập đến: