Chiến tranh Việt-Pháp

trang định hướng Wikimedia

Chiến tranh Việt-Pháp hay Chiến tranh Pháp-Việt là thuật ngữ chung để chỉ các xung đột quân sự giữa các chính quyền người Việt chống lại sự xâm lược và quyền thống trị của thực dân Pháp trên vùng lãnh thổ Việt Nam trong gần 100 năm, khởi đầu với sự kiện Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858 và kết thúc với sự kiện Pháp thất trận Điện Biên Phủ năm 1954. Mặc dù các xung đột vũ trang vẫn liên tục nổ ra trong suốt thời kỳ, nhưng tập trung vào 2 giai đoạn chính:

  • Chiến tranh Pháp–Đại Nam (1858-1884): Thực dân Pháp xâm lược Đại Nam và thiết lập thành công quyền thống trị trên lãnh thổ Đại Nam.
  • Chiến tranh Đông Dương (1945-1954): Chính quyền cộng hòa đầu tiên của người Việt được thành lập và kháng chiến thành công chống sự thống trị của thực dân Pháp sau gần 100 năm.