Chiến tranh biên giới Việt–Trung

trang định hướng Wikimedia

Chiến tranh biên giới Việt - Trung có thể là: