Chiếu hết Scholar (cờ vua)

(Đổi hướng từ Chiếu hết của Scholar)

Trong cờ vua, chiếu hết Scholar (tiếng Anh: Scholar's Mate) là thế chiếu hết đạt được bằng các nước đi sau đây hoặc tương tự:

abcdefgh
8
a8 black rook
c8 black bishop
d8 black queen
e8 black king
f8 black bishop
h8 black rook
a7 black pawn
b7 black pawn
c7 black pawn
d7 black pawn
f7 white queen
g7 black pawn
h7 black pawn
c6 black knight
f6 black knight
e5 black pawn
c4 white bishop
e4 white pawn
a2 white pawn
b2 white pawn
c2 white pawn
d2 white pawn
f2 white pawn
g2 white pawn
h2 white pawn
a1 white rook
b1 white knight
c1 white bishop
e1 white king
g1 white knight
h1 white rook
8
77
66
55
44
33
22
11
abcdefgh
Thế chiếu hết Scholar - Đen bị chiếu hết
1. e4 e5
2. Qh5 Nc6
3. Bc4 Nf6
4. Qxf7

Ví dụ, Trắng có thể chơi 2.Bc4. Trong tất cả các biến thể, ý tưởng cơ bản là giống nhau: Hậu và Tượng kết hợp trong một cuộc tấn công hỗ trợ đơn giản, xảy ra ở f7 đối với Trắng hoặc trên f2 đối với Đen.

Thế chiếu hết Scholar đôi khi được gọi là chiếu hết trong bốn nước, mặc dù có nhiều cách khác để chiếu hết xảy ra trong bốn nước.

Lịch sử sửa

Tham khảo sửa

Thư mục

  • Hooper, David; Whyld, Kenneth (1996) [1992]. The Oxford Companion to Chess (ấn bản 2). Oxford University Press. ISBN 0-19-280049-3.
  • Kidder, Harvey (1960). Illustrated Chess for Children. Doubleday (publisher). ISBN 0-385-05764-4.
  • Sunnucks, Anne (1970). “Scholar's Mate”. The Encyclopaedia of Chess (ấn bản 2). St. Martin's Press. ISBN 978-0-7091-4697-1.