Chiều cao sóng, trong các ngành hải dương học, kĩ thuật bờ biển, kĩ thuật hàng hải, được xác định bằng khoảng cách theo phương thẳng đứng từ chân sóng lên đến đỉnh sóng.

Trong trường hợp lý tưởng, các sóng đều có cùng chiều cao. Tuy nhiên thực tế điều đó không xảy ra và người ta cần tính các đặc trưng sau đây của sóng:

Các đại lượngSửa đổi

Ứng dụngSửa đổi

Chiều cao sóng có nhiều ứng dụng kĩ thuật.

Tham khảoSửa đổi