Chi Bán hạ

trang định hướng Wikimedia

Chi Bán hạ có thể chỉ một trong hai chi thực vật sau đây: