Chia để trị

trang định hướng Wikimedia

Chia để trị có thể nói về:

  • Chính sách chia để trị, một quy tắc được áp dụng trong chính trị, xã hội học và kinh tế như một cách để thâu tóm quyền lực
  • Thuật toán chia để trị, một thuật toán trong khoa học máy tính dựa trên đệ quy để giải quyết vấn đề