Chuột đồng có thể là tên gọi của các loài/nhóm loài chuột sau: