Chuột thí nghiệm

Chuột thí nghiệm hay chuột bạch, mặc dù không phải tất cả chuột thí nghiệm đều có màu trắng, có thể đề cập đến:

Xem thêmSửa đổi