Chuột thí nghiệm

trang định hướng Wikimedia

Chuột thí nghiệm hay chuột bạch, mặc dù không phải tất cả chuột thí nghiệm đều có màu trắng, có thể đề cập đến:

Xem thêm

sửa