Chu Lâu Mục Công (chữ Hán:邾婁穆公) có thể là những vị quân chủ chư hầu nhà Chu sau:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa