Chu Văn công

trang định hướng Wikimedia

Chu Văn Công trong Tiếng Việt có thể là những vị quân chủ nước Chu sau:

Danh sách Chu Văn Công (周文公)Sửa đổi

Danh sách Chu Văn Công (邾文公)Sửa đổi

Trường hợp khácSửa đổi

  • Tử Dương Phu Tử Chu Hi thời Nam Tống thường được người đời xưng tụng là Chu Văn Công (朱文公) còn tước hiệu và thụy hiệu của ông là Tín Văn Công hoặc Huy Văn Công

Xem thêmSửa đổi