Chu kỳ nguyên tố 2 là hàng thứ 2 trong bảng tuần hoàn (tiêu chuẩn), có tổng cộng 8 nguyên tố: 2 có electron ngoài cùng lớp 2s và 6 nguyên tố còn lại lớp 2p.

Nhóm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3
Li
4
Be
  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Nhóm Lantan Nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim Phi kim Halogen Khí trơ


Các chu kỳ trong bảng tuần hoàn
1234567

Tham khảoSửa đổi