Nguyên tố chu kỳ 4

(Đổi hướng từ Chu kỳ nguyên tố 4)

Chu kỳ nguyên tố 4 là hàng thứ 4 trong bảng tuần hoàn (tiêu chuẩn) gồm 18 nguyên tố, 8 ở nhóm chính và 10 ở nhóm phụ.

Nhóm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Nhóm Lanthan Nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim Phi kim Halogen Khí trơ


Các chu kỳ trong bảng tuần hoàn
1234567

Tham khảo

sửa