Nguyên tố chu kỳ 5

(Đổi hướng từ Chu kỳ nguyên tố 5)

Chu kỳ nguyên tố 5 là hàng thứ 5 trong bảng tuần hoàn (tiêu chuẩn), tương tự chu kỳ 4 nó gồm 18 nguyên tố: 8 ở các nhóm chính, 10 trong nhóm phụ.

Nhóm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
Kim loại kiềm Kim loại kiềm thổ Nhóm Lanthan Nhóm Actini Kim loại chuyển tiếp
Kim loại yếu Á kim Phi kim Halogen Khí trơ


Các chu kỳ trong bảng tuần hoàn
1234567

Tham khảo

sửa