Mở trình đơn chính

Chuyển tiền điện tử [1] tiếng Anh: Electronic funds transfer, viết tắt EFT) là lệnh chuyển tiền điện tử từ một tài khoản ngân hàng này đến tài khoản khác bên trong một tổ chức tài chính hoặc giữa nhiều tổ chức thông qua hệ thống máy tính [2] và không có sự can thiệp trực tiếp của con người.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Nội dung chủ yếu của hoạt động chuyển tiền điện tử”. Truy cập 26 tháng 7 năm 2015. 
  2. ^ “Quyết định 353/1997/QĐ”. Truy cập 26 tháng 7 năm 2015.