Circa

vị trí xấp xỉ – nên được dùng với từ khu biệt P1480 để chỉ ra cách nguồn ghi lại một giá trị và nói rõ rằng giá trị này chỉ mang tính xấp xỉ, và không có thông tin chính xác. Ví dụ, "sinh khoả

Circa (tiếng Latin thường viết tắtc., ca hay ca. (có khi là circ. hay cca.), nghĩa là "xấp xỉ hay khoảng". Trong một số ngôn ngữ châu Âu, kể cả tiếng Anh, circa thường dùng để chỉ niên đại,[1] nhất là trong các văn tịch dùng trong gia phả học. Trong sử sách thì circa được viết kèm với niên đại không biết đích xác. Những con số không có circa là năm tháng rõ ràng có kiểm chứng.

Một số ví dụ sửa

Năm sinh và năm mất của George Washington:

  • 1732–1799 hoặc 1732–99: năm đầu và năm cuối đều được biết chính xác
  • k. 1732 – 1799: năm cuối biết chính xác, năm đầu chỉ xấp xỉ
  • 1732 – k. 1799: năm đầu biết chính xác, năm cuối biết xấp xỉ
  • k. 1732 – k. 1799: năm đầu và năm cuối chỉ biết xấp xỉ

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ “circa”. Dictionary.com. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2010.

Liên kết ngoài sửa

  •   Định nghĩa của circa tại Wiktionary
  •   Tư liệu liên quan tới Circa tại Wikimedia Commons