cis-Buten-1,4-diol là một hợp chất hóa học được sử dụng trong sản xuất endosulfan. Chất này phản ứng với hexachlorocyclopentadien để tạo thành diol endosulfan. Diol endosulfan sau đó phản ứng với thionyl cloride để tạo thành endosulfan.[1]

cis-Butene-1,4-diol
Nhận dạng
Số CAS6117-80-2
PubChem643790
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
UNIIZA7VGU6SCV
Thuộc tính
Công thức phân tửC4H8O2
Khối lượng riêng1.07
Điểm nóng chảy 7 °C (280 K; 45 °F)
Điểm sôi 141–149 °C (414–422 K; 286–300 °F)
Độ hòa tan trong nướctan nhiều
Độ hòa tanethanol, acetone
Các nguy hiểm
Ký hiệu GHSThe exclamation-mark pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Báo hiệu GHSWarning
Chỉ dẫn nguy hiểm GHSH302, H315, H319, H335
Chỉ dẫn phòng ngừa GHSP261, P264, P270, P271, P280, P301+P312, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P312, P321, P330, P332+P313, P337+P313, P362, P403+P233, P405, P501
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảo Sửa đổi

  1. ^ “Endosulfan - Molecule of the Month June 2011 - HTML-only version”. Molecule of the Month.