Nhận con nuôi

(Đổi hướng từ Con nuôi)

Nhận con nuôi là một quá trình trong đó một người lãnh trách nhiệm làm cha mẹ của một người khác, thường là của một đứa trẻ, từ bố mẹ sinh học hoặc mang tính luật pháp của đứa trẻ đó, và khi làm như vậy, đã chuyển mọi quyền lợi cũng như trách nhiệm, bao gồm cả việc báo hiếu, từ cha mẹ sinh học sang người mới.

Sister Irene of New York Foundling Hospital với trẻ em. Nữ tu Irene là một trong những người tiên phong trong việc nhận con nuôi hiện đại, thiết lập một hệ thống để nuôi dạy con cái thay vì thể chế hóa chúng.

Không giống như việc giám hộ hoặc các hệ thống khác được thiết kế để chăm sóc trẻ, việc nhận con nuôi có ý định thực hiện thay đổi vĩnh viễn về trạng thái mối quan hệ và do đó đòi hỏi sự công nhận xã hội, thông qua pháp luật hoặc tôn giáo. Về mặt lịch sử, một số xã hội đã ban hành các luật cụ thể điều chỉnh việc nhận con nuôi; trong khi một số người đã cố gắng để đạt được việc nhận nuôi thông qua các phương tiện ít chính thức hơn, đặc biệt là thông qua các hợp đồng quy định về quyền thừa kế và trách nhiệm làm cha mẹ mà không có liên quan gì đến việc báo hiếu. Các hệ thống hiện đại của việc nhận con nuôi, phát triển trong thế kỷ 20, có xu hướng được quản lý thông qua các tình trạng quan hệluật pháp rõ ràng.

Người nhận con nuôi thường bị ràng buộc bởi trách nhiệm nuôi dưỡng và giáo dục, khác với người nhận con tinh thần (hoặc nhận con nuôi trưởng thành) ở chỗ chuyển giao quyền thừa kế.

Lịch sử

sửa

Cổ xưa

sửa

Trong khi hình thức nhận con nuôi hiện đại xuất hiện ở Hoa Kỳ, các hình thức nhận con nuôi cổ xưa đã xuất hiện trong suốt lịch sử.[1] Ví dụ, Bộ luật Hammurabi nêu chi tiết về các quyền của người chấp nhận và trách nhiệm của cá nhân được thông qua. Thực tiễn nhận con nuôi ở Rôma cổ được nêu rõ trong Codex Justinianus.[2][3]

Tham khảo

sửa

Đọc thêm

sửa
 • Argent, Hedi. Related by Adoption: a handbook for grandparents and other relatives (2014)
 • Askeland, Lori. Children and Youth in Adoption, Orphanages, and Foster Care: A Historical Handbook and Guide (2005) excerpt and text search
 • Carp, E. Wayne, ed. Adoption in America: Historical Perspectives (2002)
 • Carp, E. Wayne. Family Matters: Secrecy and Disclosure in the History of Adoption (2000)
 • Carp, E. Wayne. Jean Paton and the Struggle to Reform American Adoption (University of Michigan Press; 2014) 422 pages; Scholarly biography of an activist (1908-2002) who led the struggle for open adoption records
 • Conn, Peter. Adoption: A Brief Social and Cultural History (2013) excerpt and text search
 • Fessler, Ann. The Girls Who Went Away: The Hidden History of Women Who Surrendered Children for Adoption in the Decades Before Roe v. Wade (2007) excerpt and text search
 • Gailey, Christine Ward. Blue-Ribbon Babies and Labors of Love: Race, Class, and Gender in U.S. Adoption Practice (University of Texas Press; 185 pages; 2010). Uses interviews with 131 adoptive parents in a study of how adopters' attitudes uphold, accommodate, or subvert prevailing ideologies of kinship in the United States.
 • Melosh, Barbara. Strangers and Kin: the American Way of Adoption (2002) excerpt and text search
 • Minchella, Tina Danielle. Adoption in post-Soviet Russia: Nationalism and the re-invention of the "Russian family" (2011)
 • Pertman, A. (2000). Adoption Nation: How the Adoption Revolution Is Transforming America. New York: Basic Books.
 • Seligmann, Linda J. Broken Links, Enduring Ties: American Adoption Across Race, Class, and Nation (Stanford University Press; 2013) 336 pages); comparative ethnographic study of transnational and interracial adoption.
 • Fictive Kinship: Making Maladaptation Palatable Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine