• Cho đồ thị G=(X, U).
  • Một dây chuyền trong G là một dãy luân phiên các đỉnh và cạnh:
  1. x1 u1 x2 u2... xm-1 um-11 xm (xi là đỉnh và ui là cạnh)
Trong đồ thị thỏa mãn điều kiện ui liên kết với cặp đỉnh xi, xi+1 không phân biệt thứ tự, nghĩa là:
  1. ui=(xi, xi+1) hay ui=(xi+1, xi) nếu đồ thị có hướng,
  2. ui={xi, xi+1} nếu đồ thị vô hướng.
  • Khi đó ta gọi x1 là đỉnh đầu và xm là đỉnh cuối của dây chuyền.

Dây chuyền sơ cấp Sửa đổi

Dây chuyền sơ cấp là dây chuyền không có đỉnh lặp lại.

Chu trình Sửa đổi

Chu trình là một dây chuyền x1 u1 x2 u2... xm-1 um-1 xm um x1 sao cho các đỉnh x1, x2,..., xm đôi một khác nhau

Ví dụ Sửa đổi

Đọc thêm Sửa đổi

Chú thích Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi