Dòng sông phẳng lặng

Tác phẩm về Dòng sông phẳng lặng có thể là: