Dương Văn An

trang định hướng Wikimedia

Nhân vật này có thể là:

  • Dương Văn An (1514–1591), Tuấn Quốc công, Thượng thư bộ Lại, nhà Mạc;
  • Dương Văn An (1971), chính trị gia đương đại, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận;