Dị hợp tử là mang trong mình 2alen, 1 alen trội và 1 alen lặn. Và sẽ biểu hiện ra bên ngoài kiểu hình của alen trội nếu trội hoàn toàn so với lặn, hoặc biểu hiện ra 1 kiểu hình hoàn toàn mới khi alen trội là trội không hoàn toàn

Tham khảoSửa đổi