DINKs (Viết tắt của Double Income, No Kids) là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. DINKs phải là những cặp vợ chồng có quan điểm sống không cần sinh con và thực tế không sinh con chung. Những trường hợp khác do vô sinh hoặc điều kiện bên ngoài chi phối dẫn đến không có con chung thì không được xếp vào nhóm này. Đối lập với DINKs là DEWKs(Double Employed With Kids)

Trong tiếng Anh, có thể viết tắt là Dink mà không có s. D đôi khi được viết là Dual.

Nguồn gốc sửa

Thuật ngữ DINK(s) xuất hiện từ đỉnh cao của văn hóa yuppie vào những năm 1980. Cuộc Đại suy thoái đã củng cố và thúc đẩy thêm cho lối sống này khi nhiều cặp vợ chồng bi quan hơn về nền kinh tế dẫn đến muốn trì hoãn có con hoặc không muốn sinh con.

Các biến thể sửa

  • DINKER (dual/double income, no kids, early retirement): thu nhập gấp đôi, không con cái, nghỉ hưu sớm
  • DINKY (dual/double income, no kids yet): thụ nhập gấp đôi, tạm thời chưa muốn có con. Một bộ radio sitcom của Anh Double Income, No Kids Yet đã sinh ra khái niệm này.
  • GINK (green inclinations, no kids): không muốn sinh con vì các vấn đề môi trường
  • DINKWAD (dual/double income, no kids, with a dog): thu nhập nhân đôi, nuôi chó chứ không sinh con
  • DINKYWAD (dual/double income, no kids yet, with a dog): thu nhập nhân đôi, nuôi chó và tạm thời chưa sinh con.

Các điều khoản liên quan sửa

  • Wham'ers (mẹ làm việc tại nhà) - Mẹ làm việc tại nhà
  • Sahm'ers (ở nhà làm mẹ) - Nội trợ toàn thời gian
  • ''''DEWKs (D ouble E mployed W ith'''' K id s) - đại diện tương phản của DINKS ở cặp vợ chồng hai thu nhập có con
  • Yuppie (các chuyên gia đô thị trẻ tuổi) -Các chuyên gia thuộc thế hệ trẻ (khoảng 30 tuổi) làm việc tại các khu vực đô thị
  • Thu nhập gấp đôi

Tham khảo sửa