Danh mục loài cực kì nguy cấp theo sách đỏ IUCN (thực vật)

bài viết danh sách Wikimedia

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2010, Sách đỏ IUCN đã công bố danh mục loài thực vật cực kì nguy cấp gồm 1701 loài, phân loài, giống gốc, tiểu quần thể cực kỳ nguy cấp.

BryophytaSửa đổi

BryopsidaSửa đổi

BryalesSửa đổi

DaltoniaceaeSửa đổi
FabroniaceaeSửa đổi
FissidentaceaeSửa đổi
HookeriaceaeSửa đổi
HypnobartlettiaceaeSửa đổi
NeckeraceaeSửa đổi
PterobryaceaeSửa đổi

PottialesSửa đổi

PottiaceaeSửa đổi

MarchantiopsidaSửa đổi

JungermannialesSửa đổi

LejeuneaceaeSửa đổi
LepidoziaceaeSửa đổi
PhycolepidoziaceaeSửa đổi
PlagiochilaceaeSửa đổi
SchistochilaceaeSửa đổi

MetzgerialesSửa đổi

VandiemeniaceaeSửa đổi

LycopodiophytaSửa đổi

IsoetopsidaSửa đổi

IsoetalesSửa đổi

IsoetaceaeSửa đổi

LycopodiopsidaSửa đổi

LycopodialesSửa đổi

LycopodiaceaeSửa đổi

PolypodiophytaSửa đổi

PolypodiopsidaSửa đổi

BlechnalesSửa đổi

DryopteridaceaeSửa đổi
LomariopsidaceaeSửa đổi
ThelypteridaceaeSửa đổi
WoodsiaceaeSửa đổi

HymenophyllalesSửa đổi

HymenophyllaceaeSửa đổi

PolypodialesSửa đổi

PolypodiaceaeSửa đổi

PteridalesSửa đổi

PteridaceaeSửa đổi

RhodophytaSửa đổi

FlorideophyceaeSửa đổi

CeramialesSửa đổi

DelesseriaceaeSửa đổi
RhodomelaceaeSửa đổi

GracilarialesSửa đổi

GracilariaceaeSửa đổi

NemalialesSửa đổi

GalaxauraceaeSửa đổi

NemastomatalesSửa đổi

SchizymeniaceaeSửa đổi

TracheophytaSửa đổi

ConiferopsidaSửa đổi

ConiferalesSửa đổi

AraucariaceaeSửa đổi
CupressaceaeSửa đổi
PinaceaeSửa đổi
PodocarpaceaeSửa đổi
TaxaceaeSửa đổi

CycadopsidaSửa đổi

CycadalesSửa đổi

CycadaceaeSửa đổi
ZamiaceaeSửa đổi

LiliopsidaSửa đổi

AralesSửa đổi

AraceaeSửa đổi

ArecalesSửa đổi

PalmaeSửa đổi

BromelialesSửa đổi

BromeliaceaeSửa đổi

CommelinalesSửa đổi

XyridaceaeSửa đổi

CyclanthalesSửa đổi

CyclanthaceaeSửa đổi

CyperalesSửa đổi

CyperaceaeSửa đổi
GramineaeSửa đổi

LilialesSửa đổi

AlliaceaeSửa đổi
AloaceaeSửa đổi
AlstroemeriaceaeSửa đổi
AmaryllidaceaeSửa đổi
AnthericaceaeSửa đổi
AsteliaceaeSửa đổi
HyacinthaceaeSửa đổi

OrchidalesSửa đổi

BurmanniaceaeSửa đổi
OrchidaceaeSửa đổi

PandanalesSửa đổi

PandanaceaeSửa đổi

TriuridalesSửa đổi

TriuridaceaeSửa đổi

ZingerberalesSửa đổi

MarantaceaeSửa đổi

MagnoliopsidaSửa đổi

ApialesSửa đổi

AraliaceaeSửa đổi
UmbelliferaeSửa đổi

AristolochialesSửa đổi

AristolochiaceaeSửa đổi

AsteralesSửa đổi

CompositaeSửa đổi

CampanulalesSửa đổi

CampanulaceaeSửa đổi

CapparalesSửa đổi

CapparaceaeSửa đổi
CruciferaeSửa đổi

CaryophyllalesSửa đổi

AizoaceaeSửa đổi
AmaranthaceaeSửa đổi
CactaceaeSửa đổi
CaryophyllaceaeSửa đổi
ChenopodiaceaeSửa đổi
NyctaginaceaeSửa đổi

CelastralesSửa đổi

AquifoliaceaeSửa đổi
CelastraceaeSửa đổi
IcacinaceaeSửa đổi

CornalesSửa đổi

CornaceaeSửa đổi
MelanophyllaceaeSửa đổi

DillenialesSửa đổi

DilleniaceaeSửa đổi

DipsacalesSửa đổi

CaprifoliaceaeSửa đổi
ValerianaceaeSửa đổi

EbenalesSửa đổi

EbenaceaeSửa đổi
SapotaceaeSửa đổi
StyracaceaeSửa đổi
SymplocaceaeSửa đổi

EricalesSửa đổi

ClethraceaeSửa đổi
EricaceaeSửa đổi

EuphorbialesSửa đổi

BuxaceaeSửa đổi
EuphorbiaceaeSửa đổi

FabalesSửa đổi

LeguminosaeSửa đổi

FagalesSửa đổi

BetulaceaeSửa đổi
CorylaceaeSửa đổi
FagaceaeSửa đổi

GentianalesSửa đổi

ApocynaceaeSửa đổi
AsclepiadaceaeSửa đổi
GentianaceaeSửa đổi
LoganiaceaeSửa đổi

GeranialesSửa đổi

GeraniaceaeSửa đổi
OxalidaceaeSửa đổi
TropaeolaceaeSửa đổi

HamamelidalesSửa đổi

HamamelidaceaeSửa đổi

LamialesSửa đổi

BoraginaceaeSửa đổi
LabiataeSửa đổi
VerbenaceaeSửa đổi

LauralesSửa đổi

HernandiaceaeSửa đổi
LauraceaeSửa đổi
MonimiaceaeSửa đổi

LecythidalesSửa đổi

LecythidaceaeSửa đổi

LinalesSửa đổi

LinaceaeSửa đổi

MagnolialesSửa đổi

AnnonaceaeSửa đổi
CanellaceaeSửa đổi
MagnoliaceaeSửa đổi
MyristicaceaeSửa đổi

MalvalesSửa đổi

BombacaceaeSửa đổi
ElaeocarpaceaeSửa đổi
MalvaceaeSửa đổi
SarcolaenaceaeSửa đổi
SterculiaceaeSửa đổi
TiliaceaeSửa đổi

MyricalesSửa đổi

MyricaceaeSửa đổi

MyrtalesSửa đổi

CombretaceaeSửa đổi
LythraceaeSửa đổi
MelastomataceaeSửa đổi
MyrtaceaeSửa đổi
ThymelaeaceaeSửa đổi

NepenthalesSửa đổi

NepenthaceaeSửa đổi
SarraceniaceaeSửa đổi

PiperalesSửa đổi

PiperaceaeSửa đổi

PlumbaginalesSửa đổi

PlumbaginaceaeSửa đổi

PodostemalesSửa đổi

PodostemaceaeSửa đổi

PolygalalesSửa đổi

MalpighiaceaeSửa đổi
PolygalaceaeSửa đổi
VochysiaceaeSửa đổi

PolygonalesSửa đổi

PolygonaceaeSửa đổi

PrimulalesSửa đổi

MyrsinaceaeSửa đổi
TheophrastaceaeSửa đổi

ProtealesSửa đổi

ElaeagnaceaeSửa đổi
ProteaceaeSửa đổi

RafflesialesSửa đổi

RafflesiaceaeSửa đổi

RanunculalesSửa đổi

BerberidaceaeSửa đổi
MenispermaceaeSửa đổi
RanunculaceaeSửa đổi

RhamnalesSửa đổi

RhamnaceaeSửa đổi

RhizophoralesSửa đổi

RhizophoraceaeSửa đổi

RosalesSửa đổi

ByblidaceaeSửa đổi
ChrysobalanaceaeSửa đổi
ConnaraceaeSửa đổi
CunoniaceaeSửa đổi
GrossulariaceaeSửa đổi
PittosporaceaeSửa đổi
RosaceaeSửa đổi

RubialesSửa đổi

RubiaceaeSửa đổi

SalicalesSửa đổi

SalicaceaeSửa đổi

SantalalesSửa đổi

OlacaceaeSửa đổi
SantalaceaeSửa đổi
ViscaceaeSửa đổi

SapindalesSửa đổi

AceraceaeSửa đổi
AnacardiaceaeSửa đổi
BurseraceaeSửa đổi
MeliaceaeSửa đổi
RutaceaeSửa đổi
SapindaceaeSửa đổi
ZygophyllaceaeSửa đổi

ScrophularialesSửa đổi

AcanthaceaeSửa đổi
BignoniaceaeSửa đổi
BuddlejaceaeSửa đổi
GesneriaceaeSửa đổi
MyoporaceaeSửa đổi
OleaceaeSửa đổi
ScrophulariaceaeSửa đổi

SolanalesSửa đổi

ConvolvulaceaeSửa đổi
SolanaceaeSửa đổi

ThealesSửa đổi

ActinidiaceaeSửa đổi
AsteropeiaceaeSửa đổi
DipterocarpaceaeSửa đổi
GuttiferaeSửa đổi
MedusagynaceaeSửa đổi
OchnaceaeSửa đổi
TheaceaeSửa đổi

UrticalesSửa đổi

MoraceaeSửa đổi
UlmaceaeSửa đổi
UrticaceaeSửa đổi

ViolalesSửa đổi

BegoniaceaeSửa đổi
CistaceaeSửa đổi
FlacourtiaceaeSửa đổi
HoplestigmataceaeSửa đổi
LoasaceaeSửa đổi
ViolaceaeSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  • IUCN 2009. Sách Đỏ IUCN. Version 2009.2. <www.iucnredlist.org>. Nguồn lấy từ trang web nêu trên (Download vào ngày 29 tháng 1 năm 2010) [2]