Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Hà Bắc

bài viết danh sách Wikimedia

Hà Bắc Sửa đổi

Thạch Gia Trang Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thạch Gia Trang quản lí 22 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 8 quận, 11 huyện và quản lí đại thể 3 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 272 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 59 nhai đạo, 124 trấn, 86 hương và 3 hương dân tộc.
Trường An Nhai đạo
Kiến Bắc, Thanh Viên, Quảng An, Dục Tài, Dược Tiến, Hà Đông, Trường Phong, Đàm Cố, Trung Sơn Đông Lộ, Phụ Khang, Kiến An, Thắng Lợi Bắc
Trấn
Tây Triệu Thông, Nam Thôn, Cao Doanh, Đào Viên
Kiều Tây Nhai đạo
Đông Lý, Trung Sơn, Nam Trường, Duy Minh, Hữu Nghị, Hồng Kỳ, Tân Thạch, Uyển Đông, Tây Lý, Chấn Đầu, Lưu Doanh, Trường Hưng, Bành Hậu, Đông Phong, Đông Hoa, Hưu Môn, Hối Thông
Tân Hoa Nhai đạo
Cách Tân Nhai, Tân Hoa Lộ, Ninh An, Đông Tiêu, Tây Uyển, Hợp Tác Lộ, Liên Minh, Thạch Cương, Thiên Uyển, Bắc Uyển, Triệu Lăng Phô Lộ, Tây Tam Trang, Đại Quách, Đỗ Bắc, Triệu Đà Lộ
Tỉnh Hình Nhai đạo
Khoáng Thị, Tứ Vi
Trấn
Giả Trang, Phượng Sơn
Hương
Hoành Giản
Dụ Hoa Nhai đạo
Dụ Hưng, Dụ Cường, Đông Uyên, Kiến Thông, Hòe Để, Dụ Hoa Lộ, Dụ Đông, Dụ Tường, Kiến Hoa Nam
Trấn
Phương Thôn
Cảo Thành Trấn
Liêm Châu, Hưng An, Giả Thị Trang, Nam Doanh, Mai Hoa, Cương Thượng, Nam Đổng, Trương Gia Trang, Nam Mạnh, Tăng Thôn, Thường An, Tây Quan
Hương dân tộc
Cửu Môn
Lộc Tuyền Trấn
Hoạch Lộc, Đồng Dã, Tự Gia Trang, Thượng Trang, Lý Thôn, Nghi An, Hoàng Bích Trang, Đại Hà, Sơn Doãn Thôn
Hương
Thạch Tỉnh, Bạch Lộc Tuyền, Thượng Trại
Loan Thành Trấn
Loan Thành, Dã Hà, Đậu Ẩu, Lâu Để
Hương
Nam Cao, Liễu Lâm Truân, Tây Doanh
Tỉnh Hình Trấn
Vi Thủy, Thượng An, Thiên Trường, Tú Lâm, Nam Dục, Uy Châu, Tiểu Tác, Nam Chướng Thành, Thương Nham Sơn, Trắc Ngư
Hương
Ngô Gia Diêu, Bắc Chính, Vu Gia, Tôn Trang, Nam Hình, Tân Trang, Nam Vương Trang
Chính Định Nhai đạo
Chư Phúc Truân, Tam Lý Truân
Trấn
Chính Định, Tân Thành Phô, Tân An
Hương
Nam Ngưu, Nam Lâu, Tây Bình Nhạc, Bắc Tảo Hiện, Khúc Dương Kiều
Hành Đường Trấn
Long Châu, Nam Kiều, Thượng Bi, Khẩu Đầu
Hương
Độc Dương Cương, An Hương, Chích Lý, Thị Đồng, Địch Doanh, Thành Trại, Thượng Phương, Ngọc Đình, Bắc Hà, Thượng Diêm Trang, Cửu Khẩu Tử
Linh Thọ Trấn
Linh Thọ, Thanh Đồng, Tháp Thượng, Trần Trang, Từ Dục, Xóa Đầu
Hương
Tam Thánh Viện, Bắc Oa, Ngưu Thành, Cẩu Đài, Nam Trại, Nam Yến Xuyên, Bắc Đàm Trang, Trại Đầu, Nam Doanh
Cao Ấp Trấn
Cao Ấp, Đại Doanh, Phú Thôn, Vạn Thành
Hương
Trung Hàn
Thâm Trạch Trấn
Thâm Trạch, Thiết Can, Triệu Bát
Hương
Bạch Trang, Lưu Thôn, Kiều Đầu
Tán Hoàng Trấn
Tán Hoàng, Viện Đầu, Nam Hình Quách, Chướng Thạch Nham
Hương
Tây Long Môn, Nam Thanh Hà, Tây Dương Trạch, Thổ Môn, Hoàng Bắc Bình, Hứa Đình, Trương Lăng
Vô Cực Trấn
Vô Cực, Thất Cấp, Trương Đoạn Cố, Bắc Tô, Quách Trang, Đại Trần
Hương
Hách Trang, Đông Hầu Phường, Lý Thành Đạo, Nam Lưu
Hương dân tộc
Cao Đầu
Bình Sơn Trấn
Bình Sơn, Đông Hồi Xá, Ôn Đường, Nam Điện, Cương Nam, Cổ Nguyệt, Hạ Hòe, Mạnh Gia Trang, Tiểu Giác, Giao Đàm Trang, Tây Bách Pha, Hạ Khẩu
Hương
Tây Đại Ngô, Thượng Tam Cấp, Lưỡng Hà, Đông Vương Pha, Tô Gia Trang, Trạch Bắc, Bắc Dã, Thượng Quan Âm Đường, Dương Gia Kiều, Doanh Lý, Hợp Hà Khẩu
Nguyên Thị Nhai đạo
Thành Khu
Trấn
Hòe Dương, Ân Thôn, Nam Tá, Tống Tào, Nam Nhân, Cơ Thôn, Bắc Chử, Mã Thôn
Hương
Đông Trương, Triệu Đồng, Tô Thôn, Tô Dương, Bắc Chính, Tiền Tiên, Hắc Thủy Hà
Triệu Trấn
Triệu Châu, Phạm Trang, Bắc Vương Lý, Tân Trại Điếm, Hàn Thôn, Nam Bách Xá, Sa Hà Điếm
Hương
Tiền Đại Chương, Tạ Trang, Cao Thôn, Vương Tây Chương
Tân Tập Trấn
Tân Tập, Cựu Thành, Trương Cổ Trang, Vị Bá, Tân Lũy Đầu, Tân Thành, Nam Trí Khâu, Vương Khẩu
Hương
Thiên Cung Doanh, Tiền Doanh, Mã Trang, Hòa Mục Tỉnh, Điền Gia Trang, Trung Lý Sương, Tiểu Tân Trang
Tấn Châu Trấn
Tấn Châu, Tổng Thập Trang, Doanh Lý, Đào Viên, Đông Trác Túc, Mã Vu, Tiểu Tiều, Hòe Thụ, Đông Lý Trang
Hương
Chu Gia Trang
Tân Lạc Nhai đạo
Trường Thọ
Trấn
Hóa Bì, Thừa An, Chính Mạc, Nam Đại Nhạc, Đỗ Cố, Hàm Thai, Đông Vương, Mã Đầu Phô
Hương
Hiệp Thần, Mộc Thôn
Hương dân tộc
Bành Gia Trang

Đường Sơn Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Đường Sơn quản lí 14 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 7 quận, 4 huyện và quản lí đại thể 3 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 218 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 47 nhai đạo, 126 trấn, 42 hương và 3 hương dân tộc.
Lộ Nam Nhai đạo
Học Viện Nam Lộ, Hữu Nghị, Quảng Tràng, Vĩnh Hồng Kiều, Tiểu Sơn, Văn Bắc, Tiền Doanh, Huệ Dân Đạo, Lương Gia Truân Lộ
Trấn
Đạo Địa
Hương
Nữ Chức
Lộ Bắc Nhai đạo
Kiều Truân, Văn Hóa Lộ, Điếu Ngư Đài, Đông Tân Thôn, Hang Diêu, Cơ Tràng Lộ, Hà Bắc Lộ, Long Đông, Đại Lý, Quang Minh, Tường Vân Đạo
Trấn
Hàn Thành
Hương
Quả Viên
Cổ Dã Nhai đạo
Lâm Tây, Đường Gia Trang, Cổ Dã, Triệu Các Trang, Kinh Hoa
Trấn
Phạm Các Trang, Ti Gia Điếm
Hương
Vương Liễn Trang, Tập Gia Sáo, Đại Trang Đà
Khai Bình Nhai đạo
Mã Gia Câu, Khai Bình, Thuế Vụ Trang, Đầu Điện, Kinh Các Trang
Trấn
Khai Bình, Lật Viên, Trịnh Trang Tử, Song Kiều, Oa Lý, Việt Hà
Phong Nam Trấn
Tiểu Tập, Hoàng Các Trang, Tây Cát, Đại Tân Trang, Tiền Doanh, Đường Phường, Vương Lan Trang, Liễu Thụ Hoàn, Hắc Duyên Tử, Tư Các Trang, Đại Tề Các Trang, Xóa Hà
Hương
Nam Tôn Trang, Đông Điền Trang, Tiêm Tự Cô
Phong Nhuận Nhai đạo
Thái Bình Lộ, Yến Sơn Lộ, Canh Dương
Trấn
Phong Nhuận, Nhậm Các Trang, Tả Gia Ổ, Tuyền Hà Đầu, Vương Quan Doanh, Hỏa Thạch Doanh, Tân Quân Truân, Tiểu Trương Các Trang, Phong Đăng Ổ, Lý Chiêu Trang, Bạch Quan Truân, Thạch Các Trang, Sa Lưu Hà, Thất Thụ Trang, Dương Quan Lâm, Ngân Thành Phô, Thường Quang
Hương
Khương Gia Doanh, Hoan Hỉ Trang, Lưu Gia Doanh
Tào Phi Điện Trấn
Đường Hải, Tân Hải, Liễu Tán
Loan Nam Nhai đạo
Hữu Nghị Lộ
Trấn
Bôn Thành, Tống Đạo Khẩu, Trường Ngưng, Hồ Các Trang, Đà Lý, Diẻu Vương Trang, Ti Các Trang, An Các Trang, Bái Xỉ Cảng, Trình Trang, Thanh Đà Doanh, Bách Các Trang, Nam Bảo, Phương Các Trang, Đông Hoàng Đà, Mã Thành
Lạc Đình Nhai đạo
Lạc An
Trấn
Lạc Đình, Thang Gia Hà, Hồ Gia Đà, Diêm Các Trang, Mã Đầu Doanh, Tân Trại, Đinh Lưu Hà, Khương Các Trang, Mao Trang, Trung Bảo
Hương
Bàng Các Trang, Đại Tương Các Trang, Cổ Hà
Thiên Tây Nhai đạo
Lật Hương
Trấn
Hưng Thành, Kim Hán Dục, Sái Hà Kiều, Thái Bình Trại, La Gia Truân, Đông Hoang Dục, Tân Tập, Tam Truân Doanh, Loan Dương
Hương
Bạch Miếu Tử, Thượng Doanh, Hán Nhi Trang, Ngư Hộ Trại, Cựu Thành, Doãn Trang, Đông Liên Hoa Viện, Tân Trang Tử
Ngọc Điền Nhai đạo
Vô Chung
Trấn
Ngọc Điền, Lượng Giáp Điếm, Nha Hồng Kiều, Oa Lạc Cô, Thạch Cữu Oa, Hồng Kiều, Tán Thủy Đầu, Lâm Nam Thương, Lâm Tây, Dương Gia Bản Kiều, Thải Đình Kiều, Cô Thụ, Đại An Trấn, Đường Tự Đầu, Quách Gia Truân, Dương Gia Sáo
Hương
Lâm Đầu Truân, Triều Lạc Oa, Trần Gia Phô, Quách Gia Kiều
Tuân Hóa Nhai đạo
Hoa Minh Lộ, Văn Hóa Lộ
Trấn
Tuân Hóa, Bảo Tử Điếm, Mã Lan Dục, Bình An Thành, Đông Tân Trang, Tân Điếm Tử, Đảng Dục, Địa Bắc Cầu, Đông Cựu Trại, Thiết Hán, Tô Gia Oa, Kiến Minh, Thạch Môn
Hương
Tây Lưu Thôn, Thôi Gia Trang, Hưng Vượng Trại, Lưu Bị Trại, Đoàn Biều Trang, Nương Nương Trang, Tây Tam Lý, Hầu Gia Trại, Tiểu Hán
Hương dân tộc
Tây Hạ Doanh, Thang Tuyền, Đông Lăng
Thiên An Nhai đạo
Vĩnh Thuận, Hưng An, Tân Hà, Dương Điếm Tử
Trấn
Hạ Quan Doanh, Dương Các Trang, Kiến Xương Doanh, Triệu Điếm Tử, Dã Kê Đà, Đại Thôi Trang, Thái Viên, Mã Lan Trang, Sa Hà Dịch, Mộc Hán Khẩu
Hương
Khấu Trang, Bành Điếm Tử, Thượng Xạ Nhạn Trang, Diêm Gia Điếm, Ngũ Trọng An, Đại Ngũ Lý, Thái Bình Trang
Loan Châu Nhai đạo
Loan Hà, Cổ Thành, Loan Thành Lộ, Hưởng Đường
Trấn
Đông An Các Trang, Lôi Trang, Tỳ Du Đà, Trăn Tử, Dương Liễu Trang, Du Trá, Cổ Mã, Tiểu Mã Trang, Cửu Bách Hộ, Vương Điếm Tử

Tần Hoàng Đảo Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tần Hoàng Đảo quản lí trực tiếp 7 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận, 2 huyện và 1 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 92 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 18 nhai đạo, 50 trấn và 24 hương.
Hải Cảng Nhai đạo
Văn Hóa Lộ, Hải Tân Lộ, Bắc Hoàn Lộ, Kiến Thiết Đại Nhai, Hà Đông, Tây Cảng Lộ, Yến Sơn Đại Nhai, Cảng Thành Đại Nhai, Đông Hoàn Lộ, Bạch Tháp Lĩnh
Trấn
Đông Cảng, Hải Cảng, Tây Cảng, Hải Dương, Bắc Cảng, Đỗ Trang, Thạch Môn Trại, Trú Thao Doanh
Sơn Hải Quan Nhai đạo
Nam Quan, Cổ Thành, Tây Quan, Lộ Nam
Trấn
Đệ Nhất Quan, Thạch Hà, Mạnh Khương
Bắc Đới Hà Nhai đạo
Tây Sơn, Đông Sơn
Trấn
Hải Tân, Đái Hà, Ngưu Đầu Nhai
Phủ Ninh Nhai đạo
Ly Thành
Trấn
Phủ Ninh, Lưu Thủ Doanh, Du Quan, Đài Doanh, Đại Tân Trại
Hương
Trà Bằng, Thâm Hà
Xương Lê Trấn
Xương Lê, Tĩnh An, An Sơn, Long Gia Điếm, Nê Tỉnh, Đại Bồ Hà, Tân Tập, Lưu Đài Trang, Như Hà, Chu Các Trang, Hoang Điền Trang
Hương
Đoàn Lâm, Cát Điều Cảng, Mã Đà Điếm, Lưỡng Sơn, Thập Lý Phô
Lư Long Trấn
Lư Long, Phan Trang, Yến Hà Doanh, Song Vọng, Lưu Điền Các Trang, Thạch Môn, Mộc Tỉnh, Trần Quan Truân, Cáp Bạc
Hương
Hạ Trại, Lưu Gia Doanh, Ấn Trang
Thanh Long Nhai đạo
Đô Dương Lộ
Trấn
Thanh Long, Tổ Sơn, Mộc Đầu Đắng, Song Sơn Tử, Mã Quyển Tử, Tiêu Doanh Tử, Đại Vu Lam, Thổ Môn Tử, Bát Đạo Hà, Cách Hà Đầu, Lâu Trượng Tử
Hương
Phượng Hoàng Sơn, Long Vương Miếu, Tam Tinh Khẩu, Cán Câu, Đại Thạch Lĩnh, Quan Tràng, Tỳ Du Sơn, Bình Phương Tử, An Tử Lĩnh, Chu Trượng Tử, Thảo Niễn, Thất Đạo Hà, Tam Bát Tử, Lương Thủy Hà

Hàm Đan Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hàm Đan quản lí 18 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 6 quận, 11 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 232 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 30 nhai đạo, 115 trấn, 85 hương và 2 hương dân tộc.
Hàm Sơn Nhai đạo
Hỏa Ma, Lăng Viên Lộ, Quang Minh Lộ, Phũ Đông, La Thành Đầu, Chử Hà Lộ, Dục Tân Nam, Nông Lâm Lộ, Mậu Đông, Mậu Tây, Thịnh Hòa Lộ
Trấn
Bắc Trương Trang, Hà Sa Trấn
Hương
Mã Trang, Nam Bảo, Đại Triệu
Tùng Đài Nhai đạo
Tùng Đài Tây, Liên Phưởng Tây, Liên Phưởng Đông, Quang Minh Kiều, Tùng Đài Đông, Tứ Quý Thanh, Hòa Bình, Trung Hoa, Nhân Dân Lộ, Liễu Lâm Kiều
Trấn
Hoàng Lương Mộng
Hương
Tô Tào, Tam Lăng, Nam Lữ Cố, Kiêm Trang
Phục Hưng Nhai đạo
Thắng Lợi Kiều, Bách Gia Thôn, Thiết Lộ Đại Viện, Hóa Lâm Lộ, Bàng Thôn, Nhị Lục Thất Nhị, Thạch Hóa
Trấn
Hộ Thôn
Hương
Bành Gia Trại, Khang Trang
Phong Phong Nhai đạo
Phũ Dương Đông Lộ
Trấn
Lâm Thủy, Phong Phong, Tân Pha, Đại Xã, Hòa Thôn, Nghĩa Tỉnh, Bành Thành, Giới Thành, Đại Dục
Hương
Tây Cố Nghĩa
Phì Hương Trấn
Phì Hương, Thiên Đài Sơn, Tân An Trấn, Đại Tự Thượng, Đông Chương Bảo
Hương
Mao Diễn, Nguyên Cố, Truân Trang, Cựu Điếm
Vĩnh Niên Trấn
Lâm Minh Quan, Đại Bắc Uông, Trương Tây Bảo, Quảng Phủ, Vĩnh Hợp Hội, Lưu Doanh, Tây Tô, Giảng Vũ, Đông Dương Trang
Hương
Giới Hà Điếm, Lưu Hán, Chính Tây, Khúc Mạch, Tân Trang Bảo, Tiểu Long Mã, Tây Hà Trang, Tây Dương Thành
Lâm Chương Trấn
Lâm Chương, Nam Đông Phường, Tôn Đào Tập, Liễu Viên, Xưng Câu Tập, Nghiệp Thành, Chương Lý Tập
Hương
Địch Khâu, Trương Thôn Tập, Tây Dương Cao, Đỗ Thôn Tập, Tập Văn, Chuyên Trại Doanh, Bách Hạc Tập
Thành An Trấn
Thành An, Thương Thành, Chương Hà Điếm, Lý Gia Thoản, Bắc Hương Nghĩa
Hương
Tân Nghĩa, Bách Tự Doanh, Đạo Đông Bảo, Trường Hạng
Đại Danh Trấn
Đại Danh, Dương Kiều, Vạn Đê, Long Vương Miếu, Thúc Quán, Kim Than, Sa Khất Tháp, Đại Nhai, Phô Thượng, Tôn Cam Điếm
Hương
Vương Thôn, Hoàng Kim Đê, Cựu Trị, Tây Vị Trang, Tây Phó Tập, Niệm Đầu, Bắc Phong, Trương Thiết Tập, Hồng Miếu
Hương dân tộc
Doanh Trấn
Thiệp Nhai đạo
Bình An
Trấn
Hà Nam Điếm, Tác Bảo, Tây Tuất, Tỉnh Điếm, Canh Nhạc, Cố Tân, Tây Đạt, Thiên Thành, Thiệp Thành
Hương
Thần Đầu, Liêu Thành, Thiên Điếm, Long Hổ, Mộc Tỉnh, Quan Phòng, Hợp Chương, Lộc Đầu
Từ Trấn
Từ Châu, Giảng Vũ Thành, Nhạc Thành, Quan Đài, Bạch Thổ, Hoàng Sa
Hương
Lộ Thôn Doanh, Thì Thôn Doanh, Đào Tuyền, Đô Đảng, Bắc Giả Bích
Khâu Trấn
Tân Mã Đầu, Khâu Thành, Lương Nhị Trang, Hương Thành Cố, Cổ Thành Doanh
Hương
Nam Tân Điếm
Hương dân tộc
Trần Thôn
Kê Trạch Trấn
Kê Trạch, Tiểu Trại, Song Tháp, Tào Trang
Hương
Phù Đồ Điếm, Ngô Quan Doanh, Phong Chính
Quảng Bình Trấn
Quảng Bình, Bình Cố Điếm, Thắng Doanh, Nam Dương Bảo, Thập Lý Phô, Nam Hàn, Đông Trương Mạnh
Quán Đào Trấn
Quán Đào, Phòng Trại, Sài Bảo, Ngụy Tăng Trại
Hương
Thọ Sơn Tự, Vương Kiều, Nam Từ Thôn, Lộ Kiều
Ngụy Trấn
Ngụy Thành, Đức Chính, Bắc Cao, Song Tỉnh, Nha Lý, Xa Vãng, Hồi Long, Trương Nhị Trang, Đông Đại Cố, Viện Bảo, Cức Châm Trại, Nam Song Miếu
Hương
Sa Khẩu Tập, Dã Hồ Quải, Sĩ Vọng Tập, Tiền Đại Ma, Đại Tân Trang, Đại Mã Thôn, Biên Mã, Bắc Đài Đầu, Bạc Khẩu
Khúc Chu Trấn
Khúc Chu, An Trại, Hầu Thôn, Hà Nam Thoản, Đệ Tứ Thoản, Bạch Trại
Hương
Hòe Kiều, Nam Lý Nhạc, Đại Hà Đạo, Y Trang
Vũ An Trấn
Vũ An, Khang Nhị Thành, Ngọ Cấp, Từ Sơn, Bá Diên, Thục Thôn, Đại Đồng, Ấp Thành, Khoáng Sơn, Hạ Tiến, Dương Ấp, Bồi Hồi, Dã Đào
Hương
Thượng Đoàn Thành, Bắc An Trang, Bắc An Nhạc, Tây Thổ Sơn, Tây Tự Trang, Hoạt Thủy, Thạch Động, Quản Đào, Mã Gia Trang

Hình Đài Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hình Đài quản lí 18 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 4 quận, 12 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 193 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 25 nhai đạo, 100 trấn và 68 hương.
Tương Đô Nhai đạo
Nam Trường Nhai, Bắc Đại Nhai, Tây Đại Nhai, Tây Môn Lý, Tuyền Đông, Dự Nhượng Kiều
Trấn
Đông Quách Thôn, Chúc Thôn, Yến Gia Truân
Hương
Đại Lương Trang
Tín Đô Nhai đạo
Cương Thiết Lộ, Trung Hưng Lộ, Đạt Hoạt Tuyền, Trương Khoan, Chương Thôn, Trung Hoa Đại Nhai, Đoàn Kết Lộ, Tuyền Tây
Trấn
Nam Đại Quách, Lý Thôn, Nam Thạch Môn, Dương Phạm, Hoàng Tự, Hội Ninh, Tây Hoàng Thôn, Lộ La, Tương Quân Mộ, Tương Thủy, Tống Gia Trang
Hương
Thái Tử Tỉnh, Long Tuyền Tự, Bắc Tiểu Trang, Thành Kế Đầu, Bạch Ngạn, Ký Gia Thôn
Nhậm Trạch Trấn
Nhậm Thành, Hình Gia Loan, Tân Điếm, Thiên Khẩu
Hương
Tây Cố Thành, Vĩnh Phúc Trang, Đại Truân, Lạc Trang
Nam Hòa Trấn
Hòa Dương, Giả Tống, Hách Kiều
Hương
Đông Tam Triệu, Diêm Lý, Hà Quách, Sử Triệu, Tam Tư
Lâm Thành Trấn
Lâm Thành, Đông Trấn, Tây Thụ, Hách Trang
Hương
Hắc Thành, Áp Cáp Doanh, Thạch Thành, Triệu Trang
Nội Khâu Trấn
Nội Khâu, Đại Mạnh Thôn, Kim Điếm, Quan Trang, Liễu Lâm
Hương
Ngũ Quách Điếm, Nam Tái, Chương Mô, Hầu Gia Trang
Bách Hương Trấn
Bách Hương, Cố Thành Điếm, Tây Uông, Long Hoa
Hương
Vương Gia Trang, Nội Bộ
Long Nghiêu Trấn
Long Nghiêu, Ngụy Gia Trang, Doãn Thôn, Sơn Khẩu, Liên Tử Trấn, Cố Thành, Đông Lương
Hương
Bắc Lâu, Song Bi, Ngưu Gia Kiều, Thiên Hộ Doanh, Đại Trương Trang
Ninh Tấn Nhai đạo
Ninh Bắc
Trấn
Phượng Hoàng, Hà Cừ, Bắc Hà Trang, Cảnh Trang Kiều, Đông Uông, Giả Gia Khẩu, Tứ Chi Lan, Đại Lục Thôn, Tô Gia Trang, Hoán Mã Điếm, Đường Khâu
Hương
Hầu Khẩu, Kỷ Xương Trang, Bắc Ngư, Từ Gia Hà, Đại Tào Trang
Cự Lộc Trấn
Cự Lộc, Vương Hổ Trại, Tây Quách Thành, Quan Đình, Diêm Thoản, Tiểu Lữ Trại, Tô Gia Doanh
Hương
Đê Thôn, Trương Vương Thoản, Quan Trại
Tân Hà Trấn
Tân Hà, Tầm Trại
Hương
Bạch Thần Thủ, Kinh Gia Trang, Tây Lưu, Nhân Thượng Lý
Quảng Tông Trấn
Quảng Tông, Phùng Gia Trại, Bắc Đường Thoản, Hạch Đào Viên
Hương
Hồ Lô, Đại Bình Đài, Kiện Chích, Đông Triệu
Bình Hương Nhai đạo
Trung Hoa Lộ
Trấn
Bình Hương, Hà Cổ Miếu
Hương
Tiết Cố, Du Triệu, Điền Phó Thôn, Tầm Triệu
Uy Trấn
Minh Châu, Lê Viên Truân, Chương Đài, Hầu Quán, Thất Cấp, Hạ Doanh, Phương Gia Doanh, Thường Trang, Đệ Thập Doanh, Hạ Triêu, Triệu Thôn
Hương
Tảo Viên, Cố Hiến, Trương Gia Doanh, Thường Truân, Cao Công Trang
Thanh Hà Trấn
Cát Tiên Trang, Liên Trang, Du Phường, Tạ Lô, Vương Quan Trang, Bá Doanh
Lâm Tây Trấn
Lâm Tây, Hà Tây, Hạ Bảo Tự, Tiêm Trủng, Lão Quan Trại, Lữ Trại
Hương
Đông Tảo Viên, Dao An Trấn, Đại Lưu Trang
Nam Cung Nhai đạo
Phượng Cương, Nam Đỗ, Bắc Hồ, Tây Đinh
Trấn
Tô Thôn, Đại Cao Thôn, Thùy Dương, Minh Hóa, Đoạn Lô Đầu, Tử Trủng
Hương
Đại Thôn, Nam Tiện Thôn, Đại Truân, Vương Đạo Trại, Tiết Ngô Thôn
Sa Hà Nhai đạo
Đáp Liên, Kiều Đông, Kiều Tây, Tán Thiện
Trấn
Tân Thành, Bạch Tháp, Thập Lý Đình, Kỳ Thôn
Hương
Sách Tỉnh, Lưu Thạch, Sài Quan, Thiền Phòng

Bảo Định Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Bảo Định quản lí 24 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 5 quận, 15 huyện và quản lí đại thể 4 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 338 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 31 nhai đạo, 179 trấn, 127 hương và 1 hương dân tộc.
Tranh Tú Nhai đạo
Tiên Phong, Tân Thị Tràng, Đông Phong, Kiến Nam, Hàn Thôn Bắc Lộ
Hương
Hiệt Trang, Phú Xương, Hàn Thôn, Nam Kỳ, Giang Thành
Liên Trì Nhai đạo
Hòa Bình Lý, Ngũ Tứ Lộ, Tây Quan, Trung Hoa Lộ, Đông Quan, Liên Minh, Hồng Tinh, Dụ Hoa, Vĩnh Hoa, Nam Quan
Trấn
Bách Lâu
Hương
Hàn Trang, Đông Kim Trang, Dương Trang, Nam Đại Viên, Tiêu Trang, Ngũ Nghiêu
Mãn Thành Nhai đạo
Huệ Dương
Trấn
Mãn Thành, Đại Sách Doanh, Thần Tinh, Nam Hàn Thôn, Phương Thuận Kiều
Hương
Vu Gia Trang, Yếu Trang, Bạch Long, Thạch Tỉnh, Đà Nam, Lưu Gia Đài
Thanh Uyển Trấn
Thanh Uyển, Nhiễm Trang, Dương Thành, Ngụy Thôn, Ôn Nhân, Trương Đăng, Đại Trang, Tang Thôn, Vọng Đình
Hương
Bạch Đoàn, Bắc Điếm, Thạch Kiều, Lý Trang, Bắc Vương Lực, Đông Lư, Hà Kiều, Tôn Thôn, Diêm Trang
Từ Thủy Trấn
An Túc, Thôi Trang, Đại Nhân, Toại Thành, Cao Lâm Thôn, Đại Vương Điếm, Tào Hà, Đông Sử Đoan, Lưu Thôn, Chính Thôn
Hương
Hộ Mộc, Bộc Hà, Đông Phủ Sơn, Nghĩa Liên Trang
Lai Thủy Nhai đạo
Nhai đạo khu quản lí trung tâm huyện
Trấn
Lai Thủy, Vĩnh Dương, Nghĩa An, Thạch Đình, Triệu Các Trang, Cửu Long, Tam Pha, Nhất Độ, Minh Nghĩa, Vương Thôn, Lâu Thôn
Hương
Đông Văn Sơn, Kỳ Trung Khẩu, Long Môn, Hồ Gia Trang
Phụ Bình Trấn
Phụ Bình, Long Tuyền Quan, Bình Dương, Thành Nam Trang, Thiên Sinh Kiều, Vương Lâm Khẩu
Hương
Đài Dục, Đại Đài, Sử Gia Trại, Sa Oa, Ngô Vương Khẩu, Hạ Trang, Bắc Quả Nguyên
Định Hưng Trấn
Định Hưng, Cố Thành, Hiền Ngụ, Bắc Hà, Thiên Cung Tự, Tiểu Chu Trang, Diêu Thôn
Hương
Đông Lạc Bảo, Cao Lý, Trương Gia Trang, Tiêu Thôn, Liễu Trác, Dương Thôn, Bắc Điền, Bắc Nam Thái, Lý Úc Trang
Đường Trấn
Nhân Hậu, Vương Kinh, Cao Xương, Bắc La, Bạch Hợp, Quân Thành, Xuyên Lý, Trường Cổ Thành, La Trang
Hương
Đô Đình, Nam Điếm Đầu, Bắc Điếm Đầu, Bạc Thủy, Đại Dương, Mê Thành, Tề Gia Tá, Dương Giác, Thạch Môn, Hoàng Thạch Khẩu, Đảo Mã Quan
Cao Dương Nhai đạo
Cẩm Hoa
Trấn
Bàng Khẩu, Tây Diễn, Hình Gia Nam, Tấn Trang, Tiểu Vương Quả Trang
Hương
Bồ Khẩu, Bàng Gia Tá
Dung Thành Trấn
Dung Thành, Tiểu Lý, Nam Trương, Đại Hà, Lượng Mã Đài
Hương
Bát Vu, Giả Quang, Bình Vương
Lai Nguyên Trấn
Lai Nguyên, Ngân Phường, Tẩu Mã Dịch, Thủy Bảo, Vương An, Dương Gia Trang, Bạch Thạch Sơn, Nam Truân
Hương
Nam Mã Trang, Bắc Thạch Phật, Kim Gia Tỉnh, Lưu Gia Trang, Thượng Trang, Đông Đoàn Bảo, Tháp Nhai Dịch, Yên Môi Động
Vọng Đô Trấn
Vọng Đô, Cố Điếm, Giả Thôn, Trung Hàn Trang, Tự Trang, Triệu Trang
Hương
Hắc Bảo, Cao Lĩnh
An Tân Trấn
An Tân, Đại Vương, Tam Đài, Đoan Thôn, Triệu Bắc Khẩu, Đồng Khẩu, Lưu Lý Trang, An Châu, Lão Hà Đầu
Hương
Quyển Đầu, Trại Lý, Lô Trang, Long Hóa
Dịch Trấn
Dịch Châu, Lương Cách Trang, Tây Lăng, Bùi Sơn, Đường Hồ, Lang Nha Sơn, Lương Cương, Tử Kinh Quan, Cao Thôn
Hương
Kiều Đầu, Bạch Mã, Lưu Tỉnh, Cao Mạch, Đại Long Hoa, An Cách Trang, Lăng Vân Sách, Tây Sơn Bắc, Úy Đô, Độc Nhạc, Thất Dục, Phú Cương, Pha Thương, Ngưu Cương, Kiều Gia Hà, Cam Hà Tịnh, Thái Gia Dục, Nam Thành Ti
Khúc Dương Trấn
Hằng Châu, Linh Sơn, Yến Triệu, Dương Bình, Văn Đức, Hiểu Lâm, Để Thôn, Tề Thôn, Hiếu Mộ
Hương
Lộ Trang Tử, Hạ Hà, Trang Khoa, Đông Vượng, Sản Đức, Đảng Thành, Lang Gia Trang, Phạm Gia Trang, Bắc Đài
Lễ Trấn
Lễ Ngô, Lưu Sử, Đại Xích Bích, Tân Hưng, Bắc Quách Đan, Vạn An, Tang Viên, Nam Trang, Đại Khúc Đê, Bảo Khư
Hương
Tiểu Trần, Lâm Bảo, Bắc Niệm Đầu
Thuận Bình Trấn
Bồ Dương, Cao Vu Phô, Yêu Sơn, Bồ Thượng, Thần Nam
Hương
Bạch Vân, Hà Khẩu, An Dương, Đài Ngư, Đại Bi
Bác Dã Trấn
Bác Dã, Tiểu Điếm, Trình Ủy, Đông Khư, Bắc Dương, Thành Đông, Nam Tiểu Vương
Hùng Trấn
Hùng Châu, Tảm Cương, Đại Doanh, Long Loan, Chu Các Trang, Mễ Gia Vụ, Mạo Châu, Cẩu Các Trang
Hương
Bắc Sa Khẩu, Song Đường, Trương Cương, Thất Gian Phòng
Trác Châu Nhai đạo
Song Tháp, Đào Viên, Thanh Lương Tự
Trấn
Tùng Lâm Điếm, Mã Đầu, Đông Thành Phường, Cao Quan Trang, Đông Tiên Pha, Bách Xích Can, Nghĩa Hòa Trang, Điêu Oa, Lâm Gia Truân, Đậu Trang
Hương
Tôn Gia Trang
Định Châu Nhai đạo
Nam Thành Khu, Bắc Thành Khu, Tây Thành Khu, Trường An Lộ
Trấn
Lưu Tảo, Thanh Phong Điếm, Bàng Thôn, Chuyên Lộ, Minh Nguyệt Điếm, Đinh Ninh Điếm, Đông Đình, Đại Tân Trang, Đông Vượng, Cao Bồng, Hình Ấp, Lý Thân Cố, Tử Vị, Khai Nguyên, Chu Thôn, Tức Trủng
Hương
Đông Lưu Xuân, Dương Gia Trang, Đại Lộc Trang, Tây Thành
Hương dân tộc
Hào Đầu Trang
An Quốc Nhai đạo
Dược Đô, Kỳ Châu Lộ
Trấn
Ngũ Nhân Kiều, Thạch Phật, Trịnh Chương, Đại Ngũ Nữ, Tây Phật Lạc, Tây Thành
Hương
Minh Quan Điếm, Nam Lâu Để, Bắc Đoạn Thôn
Cao Bi Điếm Nhai đạo
Hòa Bình, Quân Thành, Đông Thịnh, Bắc Thành, Hưng Hoa Lộ
Trấn
Phương Quan, Tân Thành, Tứ Trang, Tân Lập Trang, Đông Mã Doanh, Tân Kiều, Tiêu Quan Doanh, Trương Lục Trang, Lương Gia Doanh

Trương Gia Khẩu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Trương Gia Khẩu quản lí trực tiếp 16 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 6 quận và 10 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 226 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 23 nhai đạo, 94 trấn, 107 hương và 2 hương dân tộc.
Kiều Đông Nhai đạo
Hồng Kỳ Lâu, Thắng Lợi Bắc Lộ, Ngũ Nhất Lộ, Hoa Viên Nhai, Công Nghiệp Lộ
Trấn
Diêu Gia Trang, Đại Thương Cái
Hương
Đông Vọng Sơn
Kiều Tây Nhai đạo
Tân Hoa Nhai, Đại Cảnh Môn, Minh Đức Bắc, Minh Đức Nam, Bảo Tử Lý, Nam Doanh Phường, Công Nhân Tân Thôn
Trấn
Đông Diêu Tử
Tuyên Hóa Nhai đạo
Thiên Thái Tự, Hoàng Thành, Nam Quan, Nam Đại Nhai, Đại Bắc Nhai, Công Nghiệp Nhai, Kiến Quốc Nhai
Trấn
Bàng Gia Bảo, Thâm Tỉnh, Quách Thôn, Dương Hà Nam, Giả Gia Doanh, Cố Gia Doanh, Triệu Xuyên
Hương
Hà Tử Tây, Xuân Quang, Hầu Gia Miếu, Lý Gia Bảo, Vương Gia Loan, Tháp Nhi Thôn, Giang Gia Truân
Hạ Hoa Viên Nhai đạo
Thành Trấn, Môi Khoáng
Hương
Hoa Viên, Tân Trang Tử, Định Phương Thủy, Đoạn Gia Bảo
Vạn Toàn Nhai đạo
Khổng Gia Trang
Trấn
Khổng Gia Trang, Vạn Toàn, Tẩy Mã Lâm, Quách Lỗi Trang
Hương
Thiện Phòng Bảo, Bắc Tân Truân, Tuyên Bình Bảo, Cao Miếu Bảo, Cựu Bảo, An Gia Bảo, Bắc Sa Thành
Sùng Lễ Nhai đạo
Tây Loan Tử
Trấn
Tây Loan Tử, Cao Gia Doanh
Hương
Tứ Đài Chủy, Hồng Kỳ Doanh, Thạch Diêu Tử, Dịch Mã Đồ, Thạch Chủy Tử, Sư Tử Câu, Thanh Tam Doanh, Bạch Kỳ
Trương Bắc Trấn
Trương Bắc, Công Hội, Nhị Đài, Đại Hốt Luân, Tiểu Nhị Đài, Du Lâu Câu, Đại Hà
Hương
Đài Lộ Câu, Man Đầu Doanh, Nhị Tuyền Tỉnh, Đan Tinh Hà, Hải Lưu Đồ, Lưỡng Diện Tỉnh, Đại Tây Loan, Hách Gia Doanh, Bạch Miếu Than, Chiến Hải, Tam Hào
Khang Bảo Trấn
Khang Bảo, Trương Kỷ, Thổ Thành Tử, Đặng Du Phường, Lý Gia Địa, Chiếu Dương Hà, Truân Khẩn
Hương
Diêm Du Phường, Đan Thanh Hà, Cáp Tất Dát, Nhị Hào Bặc, Lô Gia Doanh, Trung Nghĩa, Xử Trường Địa, Mãn Đức Đường
Cô Nguyên Trấn
Bình Định Bảo, Tiểu Hán, Hoàng Cái Náo, Cửu Liên Thành
Hương
Cao Sơn Bảo, Tiểu Hà Tử, Nhị Đạo Cừ, Thiểm Điện Hà, Trường Lương, Phong Nguyên Điếm, Tây Tân Doanh, Liên Hoa Than, Bạch Thổ Diêu
Hương dân tộc
Đại Nhị Hào
Thượng Nghĩa Trấn
Nam Hào Tiệm, Đại Thanh Câu, Bát Đạo Câu, Hồng Thổ Lương, Tiểu Toán Câu, Tam Công Địa, Mãn Tỉnh
Hương
Đại Doanh Bàn, Đại Tô Kế, Thạch Tỉnh, Thất Giáp, Sáo Lý Trang, Giáp Thạch Hà, Hạ Mã Quyển
Uất Trấn
Uất Châu, Đại Vương Thành, Tây Hợp Doanh, Cát Gia Trang, Bạch Nhạc, Noãn Tuyền, Nam Lưu Trang, Bắc Thủy Tuyền, Đào Hoa, Dương Quyến, Tống Gia Trang
Hương
Hạ Cung Thôn, Nam Dương Trang, Bách Thụ, Thường Ninh, Dũng Tuyền, Dương Trang Khoa, Nam Lĩnh Trang, Trần Gia Oa, Hoàng Mai, Bạch Thảo Thôn, Thảo Câu Bảo
Dương Nguyên Trấn
Tây Thành, Đông Thành, Hó a Sảo Doanh, Sủy Cốt Thoản, Đông Tỉnh Tập
Hương
Yếu Gia Trang, Đông Phường Thành Bảo, Tỉnh Nhi Câu, Tam Mã Phường, Cao Tường, Đại Điền Oa, Tân Bảo, Mã Quyển Bảo, Phù Đồ Giảng
Hoài An Trấn
Sài Câu Bảo, Tả Vệ, Đầu Bách Hộ, Hoài An Thành
Hương
Độ Khẩu Bảo, Đệ Lục Truân, Tây Loan Bảo, Tây Sa Thành, Thái Bình Trang, Vương Hổ Truân, Đệ Tam Bảo
Hoài Lai Trấn
Sa Thành, Bắc Tân Bảo, Tân Bảo An, Đông Hoa Viên, Quan Sảnh, Tang Viên, Tồn Thụy, Thổ Mộc, Đại Hoàng Trang, Tây Bát Lý, Tiểu Nam Tân Bảo
Hương
Lang Sơn, Kê Minh Dịch, Đông Bát Lý, Thụy Vân Quan, Tôn Trang Tử
Hương dân tộc
Vương Gia Lâu
Trác Lộc Trấn
Trác Lộc, Trương Gia Bảo, Vũ Gia Câu, Ngũ Bảo, Bảo Đại, Phàn Sơn, Đại Bảo, Hà Đông, Đông Tiểu Trang, Huy Diệu, Đại Hà Nam, Ôn Tuyền Truân, Mãng Thạch Khẩu
Hương
Loan Trang, Hắc Sơn Tự, Ngọa Phật Tự, Tạ Gia Bảo
Xích Thành Trấn
Xích Thành, Điền Gia Diêu, Long Quan, Điêu Ngạc, Độc Thạch Khẩu, Bạch Thảo, Long Môn Sở, Hậu Thành, Đông Mão
Hương
Pháo Lương, Đại Hải Đà, Trấn Ninh Bảo, Mã Doanh, Vân Châu, Tam Đạo Xuyên, Đông Vạn Khẩu, Tỳ Doanh Tử, Dạng Điền

Thừa Đức Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thừa Đức quản lí 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 3 quận, 4 huyện, 3 huyện tự trị và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 217 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 14 nhai đạo, 108 trấn, 72 hương và 23 hương dân tộc.
Song Kiều Nhai đạo
Tây Đại Nhai, Đầu Đạo Bài Lâu, Phan Gia Câu, Trung Hoa Lộ, Tân Hoa Lộ, Thạch Động Tử Câu, Kiều Đông
Trấn
Thủy Tuyền Câu, Sư Tử Câu, Ngưu Quyển Tử Câu, Đại Thạch Miếu, Song Phong Tự
Song Loan Nhai đạo
Nguyên Bảo Sơn, Cương Thành, Tú Thủy
Trấn
Song Tháp Sơn, Loan Hà, Đại Miếu, Thiên Kiều Tử, Tây Địa
Hương
Trần Sách Tử
Ưng Thủ Doanh Tử Nhai đạo
Thiết Bắc Lộ
Trấn
Ưng Thủ Doanh Tử, Bắc Mã Quyển Tử, Thọ Vương Phần, Uông Gia Trang
Thừa Đức Trấn
Hạ Bản Thành, Giáp Sơn, Lục Câu, Tam Câu, Đầu Câu, Cao Tự Đài, An Tượng, Tam Gia, Đặng Thượng, Thượng Cốc, Tân Trượng Tử, Thạch Hôi Diêu
Hương
Đông Tiểu Bạch Kỳ, Lưu Trượng Tử, Mạnh Gia Viện, Đại Doanh Tử, Bát Gia, Mãn Trượng Tử, Ngũ Đạo Hà, Xóa Câu, Thương Tử
Hương dân tộc
Cương Tử, Lưỡng Gia
Hưng Long Trấn
Hưng Long, Bán Bích Sơn, Quải Lan Dục, Thanh Tùng Lĩnh, Lục Đạo Hà, Bình An Bảo, Bắc Doanh Phòng, Cô Sơn Tử, Lam Kỳ Doanh, Vụ Linh Sơn, Lý Gia Doanh, Đại Trượng Tử, Tam Đạo Hà, Ma Cô Dục, Đại Thủy Tuyền
Hương
Đẩu Tử Dục, Thượng Thạch Động, An Tử Lĩnh
Hương dân tộc
Nam Thiên Môn, Bát Quái Lĩnh
Loan Bình Nhai đạo
Trung Hưng Lộ
Trấn
Loan Bình, Trường Sơn Dục, Hồng Kỳ, Kim Câu Truân, Hổ Thập Cáp, Ba Khắc Thập Doanh, Trương Bách Loan, Phó Doanh Tử, Đại Truân, Hỏa Đấu Sơn
Hương
Lưỡng Gian Phòng, Lạo Oa
Hương dân tộc
Bình Phường, An Thuần Câu Môn, Tiểu Doanh, Tây Câu, Đặng Hán, Ngũ Đạo Doanh Tử, Mã Doanh Tử, Phó Gia Điếm
Long Hóa Nhai đạo
An Châu
Trấn
Long Hóa, Hàn Ma Doanh, Trung Quan, Thất Gia, Thang Đầu Câu, Trương Tam Doanh, Đường Tam Doanh, Lam Kỳ, Bộ Cổ Câu, Quách Gia Truân
Hương
Hoang Địa, Chương Cát Doanh, Mao Kinh Bá, Sơn Loan, Dảm Phòng, Hàn Gia Điếm, Loan Câu Môn
Hương dân tộc
Doãn Gia Doanh, Miếu Tử Câu, Thiên Pha Doanh, Bát Đạt Doanh, Thái Bình Trang, Cựu Truân, Tây A Siêu, Bạch Hổ Câu
Phong Ninh Nhai đạo
Tân Phong Lộ
Trấn
Đại Các, Đại Than, Ngư Nhi Sơn, Thổ Thành, Hoàng Kỳ, Phượng Sơn, Ba La Nặc, Hắc Sơn Trớ, Thiên Kiều, Hồ Ma Doanh
Hương
Vạn Thắng, Tứ Xóa Khẩu, Tô Gia Điếm, Ngoại Câu Môn, Thảo Nguyên, Quật Lung Sơn, Tiểu Bá Tử, Ngũ Đạo Doanh, Tuyển Tương Doanh, Tây Quan Doanh, Vương Doanh, Bắc Đầu Doanh, Thạch Nhân Câu, Thang Hà, Dương Mộc Sách Tử
Hương dân tộc
Nam Quan
Khoan Thành Trấn
Khoan Thành, Long Tu Môn, Dục Nhĩ Nhai, Bản Thành, Thang Đạo Hà, Bột La Đài, Niễn Tử Dục, Lượng Giáp Đài, Hóa Bì Lưu Tử, Tùng Lĩnh
Hương
Tháp Sơn, Mạnh Tử Lĩnh, Độc Thạch Câu, Hoa Tiêm, Đông Hoàng Hoa Xuyên, Vi Tử Câu, Đại Tự Câu, Đại Thạch Trụ Tử
Vi Trường Trấn
Vi Trường, Tứ Hợp Vĩnh, Khắc Lặc Câu, Kỳ Bàn Sơn, Bán Tiệt Tháp, Triêu Dương Địa, Triêu Dương Loan, Yêu Trạm, Long Đầu Sơn, Tân Bát, Ngự Đạo Khẩu, Thành Tử
Hương
Đạo Bá Tử, Hoàng Thổ Khảm, Tứ Đạo Câu, Lan Kỳ Tạp Luân, Ngân Oa Câu, Tân Địa, Quảng Phát Vĩnh, Dục Thái Hòa, Quách Gia Loan, Dương Gia Loan, Đại Hoán Khởi, Cáp Lý Cáp, Trương Gia Loan, Bảo Nguyên Sạn, Sơn Loan Tử, Tam Nghĩa Vĩnh, Khương Gia Điếm, Hạ Hỏa Phòng, Yến Cách Bách, Bài Lâu, Lão Oa Phô, Thạch Trác Tử, Đại Đầu Sơn, Nam Sơn Chủy, Tây Long Đầu
Bình Tuyền Trấn
Bình Tuyền, Hoàng Thổ Lương Tử, Du Thụ Lâm Tử, Dương Thụ Lĩnh, Thất Câu, Tiểu Tự Câu, Đảng Bá, Ngọa Long, Nam Ngũ Thập Gia Tử, Bắc Ngũ Thập Gia Tử, Bột La Thụ, Liễu Khê, Bình Bắc, Thanh Hà, Đài Đầu Sơn
Hương
Vương Thổ Phòng, Đạo Hổ Câu
Hương dân tộc
Thất Gia Đại, Mao Lan Câu

Thương Châu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thương Châu quản lí 16 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 9 huyện, 1 huyện tự trị và quản lí đại thể 4 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 190 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 26 nhai đạo, 92 trấn, 64 hương và 8 hương dân tộc.
Tân Hoa Nhai đạo
Kiến Thiết Bắc Nhai, Xa Trạm, Nam Đại Nhai, Đông Hoàn, Đạo Đông
Hương
Tiểu Triệu Trang
Vận Hà Nhai đạo
Thủy Nguyệt Tự, Nam Hoàn Trung Lộ, Nam Hồ, Thị Tràng, Tây Hoàn Trung, Công Viên
Trấn
Tiểu Vương Trang
Hương
Nam Trần Truân
Thương Trấn
Cựu Châu, Hưng Tế, Đỗ Sinh, Thôi Nhĩ Trang
Hương
Tiết Quan Truân, Trương Quan Truân, Phong Hóa Điếm, Diêu Quan Truân, Uông Gia Phô, Lưu Gia Miếu, Ngỗ Long Đường, Đại Quan Sảnh, Cao Xuyên, Hoàng Đệ Phô, Chỉ Phòng Đầu
Hương dân tộc
Tiệp Địa, Lý Thiên Mộc, Đỗ Lâm, Đại Chử Thôn
Thanh Trấn
Thanh Châu, Kim Ngưu, Tân Hưng, Lưu Hà, Mộc Thôn Điếm, Mã Hán, Bàn Cổ
Hương
Thượng Ngũ, Tào Tự, Trần Chủy
Đông Quang Trấn
Đông Quang, Liên Trấn, Hoa Vương, Tần Thôn, Đăng Minh Tự, Nam Hà Khẩu, Đại Đan, Long Vương Lý
Hương
Vu Kiều
Hải Hưng Trấn
Tô Cơ, Tân Tập, Cao Loan
Hương
Triệu Mao Đào, Hương Phường, Tiểu Sơn, Trương Hội Đình
Diêm Sơn Trấn
Diêm Sơn, Vọng Thụ, Khánh Vân, Hàn Tập, Thiên Đồng, Thánh Phật
Hương
Biên Vụ, Tiểu Doanh, Dương Tập, Mạnh Điếm, Thường Trang, Tiểu Trang
Túc Ninh Trấn
Túc Ninh, Lương Gia Thôn, Oa Bắc, Thượng Thôn, Vạn Lý, Sư Tổ, Lưu Thiện Tự
Hương
Phó Gia Tá, Thiệu Trang
Nam Bì Trấn
Nam Bì, Phùng Gia Khẩu, Trại Tử, Bảo Quan Truân, Vương Tự, Ô Mã Doanh
Hương
Đại Lãng Điến, Lưu Bát Lý, Lộ Quán
Ngô Kiều Trấn
Tang Viên, Thiết Thành, Vu Tập, Lương Tập, An Lăng
Hương
Tào Gia Oa, Tống Môn, Dương Gia Tự, Câu Điếm Phô, Hà Trang
Hiến Trấn
Nhạc Thọ, Hoài Trấn, Quách Trang, Hà Thành Nhai, Hàn Thôn, Mạch Nam, Trần Trang, Đoạn Thôn, Cao Quan
Hương
Thương Lâm, Trương Thôn, Lâm Hà, Tiểu Bình Vương, Thập Ngũ Cấp, Lũy Đầu, Nam Hà Đầu, Tây Thành
Hương dân tộc
Bản Trai
Mạnh Thôn Trấn
Mạnh Thôn, Tân Huyện, Tân Điếm, Cao Trại
Hương
Tống Trang Tử, Ngưu Tiến Trang
Bạc Đầu Nhai đạo
Giải Phóng, Hà Đông, Cổ Lâu
Trấn
Bạc, Giao Hà, Tề Kiều, Tự Môn Thôn, Hách Thôn, Phú Trấn, Văn Miếu, Oa Lý Vương
Hương
Vương Vũ Trang, Doanh Tử, Tứ Doanh, Tây Tân Điếm
Nhâm Khâu Nhai đạo
Tân Hoa Lộ, Tây Hoàn Lộ, Vĩnh Phong Lộ, Trung Hoa Lộ, Bột Hải Lộ, Du Kiến Lộ, Hội Chiến Đạo
Trấn
Xuất Ngạn, Thạch Môn Kiều, Lữ Công Bảo, Trường Phong, Lương Triệu, Tân Trung Dịch, Ma Gia Ổ, Bắc Tân Trang, Nghị Luận Bảo
Hương
Thanh Tháp, Bắc Hán, Vu Thôn
Hoàng Hoa Nhai đạo
Hoa Đông, Hoa Trung, Hoa Tây
Trấn
Hoàng Hoa, Nam Bài Hà, Lữ Kiều, Cựu Thành, Tề Gia Vụ, Đằng Trang Tử
Hương
Thường Quách, Quan Trang
Hương dân tộc
Dương Nhị Trang, Dương Tam Mộc
Hà Gian Nhai đạo
Doanh Châu Lộ, Thành Viên Tây Lộ
Trấn
Mễ Các Trang, Cảnh Hòa, Ngọ a Phật Đường, Thúc Thành, Lưu Cổ Tự, Sa Hà Kiều, Thi Kinh Thôn, Tôn Tổ Trang, Hưng Thôn
Hương
Cố Tiên, Lê Dân Cư, Sa Oa, Tây Cửu Cát, Bắc Thạch Tào, Thì Thôn, Hành Biệt Doanh, Long Hoa Điếm
Hương dân tộc
Quả Tử Oa

Lang Phường Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lang Phường quản lí 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 5 huyện, 1 huyện tự trị và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 106 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 17 nhai đạo, 72 trấn, 15 hương và 2 hương dân tộc.
An Thứ Nhai đạo
Ngân Hà Nam Lộ, Quang Minh Tây Đạo, Vĩnh Hoa Đạo
Trấn
Lạc Phạt, Mã Đầu, Cát Ngư Thành, Đông Cô Cảng, Điều Hà Đầu
Hương
Dương Thuế Vụ, Cừu Trang, Bắc Sử Gia Vụ
Quảng Dương Nhai đạo
Ngân Hà Bắc Lộ, Ái Dân Đông Đạo, Giải Phóng Đạo, Tân Khai Lộ, Tân Nguyên Đạo
Trấn
Nam Tiêm Tháp, Vạn Trang, Cửu Châu
Hương
Bắc Vượng
Cố An Trấn
Cố An, Cung Thôn, Liễu Tuyền, Ngưu Đà, Mã Trang
Hương
Đông Loan, Bành Thôn, Cừ Câu, Lễ Nhượng Điếm
Vĩnh Thanh Nhai đạo
Thành Khu
Trấn
Vĩnh Thanh, Hàn Thôn, Hậu Dịch, Biệt Cổ Trang, Lý Lan Thành
Hương
Tào Gia Vụ, Long Hổ Trang, Lưu Nhai, Tam Thánh Khẩu
Hương dân tộc
Quản Gia Vụ
Hương Hà Trấn
Thục Dương, Tưởng Tân Truân, Cừ Khẩu, An Đầu Truân, An Bình, Lưu Tống, Ngũ Bách Hộ, Tiền Vượng, Kiềm Truân
Đại Thành Trấn
Bình Thư, Vượng Thôn, Đại Thượng Truân, Nam Triệu Phù, Lưu Các Trang, Quyền Thôn, Lý Thản, Quảng An, Bắc Ngụy, Tang Truân
Văn An Trấn
Văn An, Tân Trấn, Tô Kiều, Đại Liễu Hà, Tả Các Trang, Than Lý, Sử Các Trang, Triệu Các Trang, Hưng Long Cung, Đại Lưu Trấn, Tôn Thị, Đức Quy
Hương dân tộc
Đại Vi Hà
Đại Xưởng Nhai đạo
Bắc Thần
Trấn
Đại Xưởng, Hạ Điếm, Kỳ Các Trang, Thiệu Phủ, Trần Phủ
Bá Châu Nhai đạo
Dụ Hoa
Trấn
Bá Châu, Nam Mạnh, Tín An, Đường Nhị Lý, Tiên Trà Phô, Thắng Phương, Dương Phân Cảng, Khang Tiên Trang, Vương Trang Tử
Hương
Xóa Hà Tập, Đông Dương Trang, Đông Đoạn
Tam Hà Nhai đạo
Đỉnh Thịnh Đông, Cù Dương Tây, Hành Cung Đông, Nghênh Tân Bắc Lộ, Yến Thuận Lộ, Khang Thành
Trấn
Cù Dương, Lý Kỳ Trang, Dương Trang, Hoàng Trang, Tân Tập, Đoạn Giáp Lĩnh, Hoàng Thổ Trang, Cao Lâu, Tề Lâm Trang, Yến Giao

Hành Thủy Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hành Thủy quản lí 11 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 8 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 115 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 4 nhai đạo, 78 trấn và 33 hương.
Đào Thành Nhai đạo
Hà Tây, Hà Đông, Lộ Bắc, Trung Hoa Đại Nhai
Trấn
Trịnh Gia Hà Duyên, Triệu Gia Quyển, Đặng Trang
Hương
Hà Gia Trang
Ký Châu Trấn
Ký Châu, Quan Đạo Lý, Nam Ngọ Thôn, Chu Thôn, Mã Đầu Lý, Tây Vương
Hương
Môn Gia Trang, Từ Gia Trang, Bắc Chương Hoài, Tiểu Trại
Tảo Cường Trấn
Tảo Cường, Ân Sát, Đại Doanh, Gia Hội, Mã Truân, Tiêu Trương, Trương Tú Truân, Tân Truân, Đường Lâm
Hương
Vương Quân, Vương Thường
Vũ Ấp Trấn
Vũ Ấp, Thanh Lương Điếm, Thẩm Pha, Triệu Kiểu, Hàn Trang, Tiêu Kiều Đầu, Long Điếm
Hương
Quyển Đầu, Đại Tử Tháp
Vũ Cường Trấn
Vũ Cường, Nhai Quan, Chu Oa, Đông Tôn Trang
Hương
Đậu Thôn, Bắc Đại
Nhiêu Dương Trấn
Nhiêu Dương, Đại Doãn Thôn, Ngũ Công, Đại Quan Đình, Vương Đồng Nhạc
Hương
Lưu Sở, Đông Lý Mãn
An Bình Trấn
An Bình, Mã Điếm, Nam Vương Trang, Đại Tử Văn, Đông Hoàng Thành
Hương
Đại Hà Trang, Trình Du Tử, Tây Lưỡng Oa
Cổ Thành Trấn
Trịnh Khẩu, Hạ Trang, Thanh Hãn, Cố Thành, Vũ Quan Trại, Nhiêu Dương Điếm, Quân Truân, Kiến Quốc, Tây Bán Truân, Phòng Trang, Tam Lãng
Hương
Lý Lão, Tân Trang
Cảnh Trấn
Cảnh Châu, Long Hoa, Quảng Xuyên, Vương Đồng, Giáng Hà Lưu, An Lăng, Đỗ Kiều, Vương Khiêm Tự, Bắc Lưu Trí, Lưu Trí Miếu, Lương Tập
Hương
Lưu Tập, Liên Trấn, Ôn Thành, Hậu Lưu Danh Phủ, Thanh Lan
Phụ Thành Trấn
Phụ Thành, Cổ Thành, Mã Đầu, Hà Khẩu, Thôi Gia Miếu, Mạn Hà
Hương
Kiến Kiều, Tưởng Phường, Đại Bạch, Vương Tập
Thâm Châu Trấn
Đường Phụng, Thâm Châu, Thần Thì, Du Khoa, Ngụy Gia Kiều, Đại Đê, Tiền Ma Đầu, Vương Gia Tỉnh, Hộ Giá Trì, Đại Truân, Cao Cổ Trang
Hương
Binh Tào, Mục Thôn, Đông An Trang, Bắc Khê Thôn, Đại Phùng Doanh, Kiều Truân

Tham khảo Sửa đổi