Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Hà Nam

bài viết danh sách Wikimedia

Hà Nam Sửa đổi

Trịnh Châu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Trịnh Châu quản lí 12 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 5 quận, 1 quận dân tộc, 1 huyện và quản lí đại thể 5 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Trung Nguyên Nhai đạo
Lâm Sơn Trại, Kiến Thiết Lộ, Miên Phưởng Lộ, Tần Lĩnh Lộ, Đồng Bách Lộ, Tam Quan Miếu, Lục Đông Thôn, Nhữ Hà Lộ, Hàng Hải Tây Lộ, Trung Nguyên Tây Lộ, Tây Lưu Hồ, Tu Thủy, Liên Hồ, Liễu Hồ
Nhị Thất Nhai đạo
Hoài Hà Lộ, Giải Phóng Lộ, Minh Công Lộ, Nhất Mã Lộ, Mật Phong Trương, Ngũ Lý Bảo, Đại Học Lộ, Kiến Trung Nhai, Phúc Hoa Nhai, Đức Hóa Nhai, Tung Sơn Lộ, Kinh Quảng Lộ, Trường Giang Lộ, Nhân Hòa Lộ, Hầu Trại
Trấn
Mã Trại
Kim Thủy Nhai đạo
Kinh Bát Lộ, Hoa Viên Lộ, Nhân Dân Lộ, Đỗ Lĩnh, Đại Thạch Kiều, Nam Dương Lộ, Nam Dương Tân Thôn, Văn Hóa Lộ, Phong Sản Lộ, Đông Phong Lộ, Bắc Lâm Lộ, Vị Lai Lộ, Phượng Hoàng Đài, Long Tử Hồ, Tế Thành Lộ, Hưng Đạt Lộ, Quốc Cơ Lộ, Dương Kim Lộ, Phong Khánh Lộ, Như Ý Hồ, Bác Học Lộ, Long Hồ, Long Nguyên Lộ, Kim Quang Lộ
Thượng Nhai Nhai đạo
Tế Nguyên Lộ, Trung Tâm Lộ, Tân An Lộ, Công Nghiệp Lộ, Khoáng Sơn
Trấn
Hạp Oa
Huệ Tể Nhai đạo
Tân Thành, Lưu Trại, Giang Sơn Lộ, Trường Hưng Lộ, Nghênh Tân Lộ, Đại Hà Lộ
Trấn
Hoa Viên Khẩu, Cổ Huỳnh
Quản Thành Nhai đạo
Bắc Hạ Nhai, Tây Đại Nhai, Nam Quan Nhai, Thành Đông Lộ, Đông Đại Nhai, Nhị Lý Cương, Lũng Hải Mã Lộ, Tử Kinh Sơn Nam Lộ, Hàng Hải Đông Lộ, Thập Bát Lý Hà, Nam Tào, Kim Đại, Thương Đô Lộ
Hương
Phố Điền
Trung Mưu Nhai đạo
Thanh Niên Lộ, Đông Phong Lộ, Quảng Huệ Nhai, Dương Kiều, Dụ Hưng
Trấn
Hàn Tự, Quan Độ, Lang Thành Cương, Vạn Than, Bạch Sa, Trịnh Am, Hoàng Điếm, Đại Mạnh, Lưu Tập, Nhạn Minh Hồ, Diêu Gia
Hương
Điêu Gia
Củng Nghĩa Nhai đạo
Tân Hoa Lộ, Đỗ Phủ Lộ, Vĩnh An Lộ, Hiếu Nghĩa, Tử Kinh Lộ
Trấn
Mễ Hà, Tân Trung, Tiểu Quan, Trúc Lâm, Đại Dục Câu, Hà Lạc, Trạm Nhai, Khang Điếm, Bắc Sơn Khẩu, Tây Thôn, Chi Điền, Hồi Quách, Lỗ Trang, Giáp Tân Khẩu, Thiệp Thôn
Huỳnh Dương Nhai đạo
Tác Hà, Kinh Thành Lộ
Trấn
Kiều Lâu, Dự Long, Quảng Vũ, Vương Thôn, Tỷ Thủy, Cao Sơn, Lưu Hà, Thôi Miếu, Giả Dục
Hương
Thành Quan, Cao Thôn
Hương dân tộc
Kim Trại
Tân Mật Nhai đạo
Thanh Bình Nhai, Tân Hoa Lộ, Tây Đại Nhai, Khoáng Khu
Trấn
Thành Quan, Mễ Thôn, Ngưu Điếm, Bình Mạch, Siêu Hóa, Cẩu Đường, Đại Ngỗi, Lưu Trại, Bạch Trại, Nhạc Thôn, Lai Tập, Khúc Lương
Hương
Viên Trang
Tân Trịnh Nhai đạo
Tân Kiến Lộ, Tân Hoa Lộ, Tân Yên
Trấn
Tân Thôn, Tân Điếm, Quan Âm Tự, Lê Hà, Hòa Trang, Tiết Điếm, Mạnh Trang, Quách Điếm, Long Hồ
Hương
Thành Quan
Đăng Phong Nhai đạo
Tung Dương, Thiếu Lâm, Trung Nhạc
Trấn
Đại Kim Điếm, Toánh Dương, Lư Điếm, Cáo Thành, Đại Dã, Tuyên Hóa, Từ Trang, Đông Hoa, Đường Trang
Hương
Bạch Bình, Quân Triệu, Thạch Đạo

Khai Phong Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Khai Phong quản lí trực tiếp 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 4 quận, 1 quận dân tộc và 4 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Long Đình Nhai đạo
Bắc Thư Điếm, Ngọ Triêu Môn, Đại Hưng, Bắc Đạo Môn, Thành Tây, Lương Uyển, Tống Thành, Tân Thành
Trấn
Hạnh Hoa Doanh
Hương
Bắc Giao, Liễu Viên Khẩu, Tây Giao, Thủy Đạo
Cổ Lâu Nhai đạo
Tướng Quốc Tự, Tân Hoa, Ngọa Long, Châu Kiều, Tây Ti Môn, Nam Uyển, Ngũ Nhất, Tiên Nhân Trang
Vũ Vương Đài Nhai đạo
Tam Lý Bảo, Tân Môn Quan, Phồn Tháp, Quan Phường, Thái Thị
Hương
Nam Giao, Uông Truân
Tường Phù Trấn
Thành Quan, Trần Lưu, Cừu Lâu, Bát Lý Loan, Khúc Hưng, Chu Tiên, La Vương
Hương
Bán Pha Điếm, Lưu Điếm, Viên Phường, Đỗ Lương, Hưng Long, Tây Khương Trại, Vạn Long, Phạm Thôn
Thuận Hà Nhai đạo
Thanh Bình, Thiết Tháp, Tào Môn, Tống Môn, Công Nghiệp, Bình Quả Viên
Hương
Đông Giao, Thổ Bách Cương
Kỷ Nhai đạo
Kim Thành
Trấn
Ngũ Lý Hà, Phó Tập, Ngữ Trấn, Cao Dương, Cát Cương, Dương Cố, Hình Khẩu
Hương
Bùi Thôn Điếm, Tông Điếm, Bản Mộc, Trúc Lâm, Quan Trang, Hồ Cương, Tô Mộc, Sa Ốc, Bình Thành, Nê Câu, Thị Viên, Tây Trại, Thành Giao
Thông Hứa Nhai đạo
Hàm Bình
Trấn
Thụ Cương, Ngọc Hoàng Miếu, Tứ Sở Lâu, Chu Sa, Trường Trí
Hương
Phùng Trang, Tôn Doanh, Đại Cương Lý, Để Các, Luyện Thành, Lệ Trang
Úy Thị Nhai đạo
Lưỡng Hồ
Trấn
Vị Xuyên, Chu Khúc, Thái Trang, Vĩnh Hưng, Trương Thị, Thập Bát Lý, Thủy Pha, Đại Doanh, Trang Đầu
Hương
Hình Trang, Đại Mã, Cương Lý, Môn Lâu Nhậm, Đại Kiều, Nam Tào, Tiểu Trần
Lan Khảo Nhai đạo
Lan Dương, Đồng Hương, Huệ An
Trấn
Cố Dương, Nam Chương, Khảo Thành, Hồng Miếu, Cốc Doanh, Đông Bá Đầu, Tiểu Tống, Nghi Phong
Hương
Tam Nghĩa Trại, Mạnh Trại, Hứa Hà, Bồ Đào Giá, Diêm Lâu

Lạc Dương Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Lạc Dương quản lí 15 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 5 quận, 1 quận dân tộc, 8 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Lão Thành Nhai đạo
Tây Quan, Tây Nam Ngung, Tây Bắc Ngung, Đông Nam Ngung, Đông Bắc Ngung, Nam Quan, Lạc Phổ, Mang Sơn, Đạo Bắc Lộ
Tây Công Nhai đạo
Vương Thành Lộ, Kim Cốc Viên Lộ, Tây Công, Mang Lĩnh Lộ, Đường Cung Lộ, Hán Truân Lộ, Khải Toàn Đông Lộ, Lạc Bắc, Hồng Sơn
Giản Tây Nhai đạo
Hồ Bắc Lộ, Thiên Tân Lộ, Trường Xuân Lộ, Nam Xương Lộ, Trường An Lộ, Trùng Khánh Lộ, Trịnh Châu Lộ, Vũ Hán Lộ, Châu Giang Lộ, Chu Sơn Lộ, Công Nông
Cát Lợi Nhai đạo
Tây Hà Viện, Khang Nhạc, Cát Lợi, Hà Dương
Lạc Long Nhai đạo
Khai Nguyên Lộ, Long Môn Thạch Quật, Quan Lâm, Thái Khang Đông Lộ, Cổ Thành, Khoa Kỹ Viên, Thúy Vân Lộ, Long Môn, Học Phủ, Định Đỉnh Môn
Trấn
An Nhạc, Bạch Mã Tự, Lý Lâu, Khấu Điếm, Chư Cát, Lý Thôn, Bàng Thôn, Điền Trang
Triền Hà Nhai đạo
Đông Quan, Triền Tây, Ngũ Cổ Lộ, Bắc Diêu, Tháp Loan, Dương Văn, Hoa Lâm
Hương dân tộc
Triền Hà
Mạnh Tân Trấn
Thành Quan, Hội Minh, Bình Nhạc, Tống Trang, Bạch Hạc, Triêu Dương, Tiểu Lãng Để, Ma Truân, Hoành Thủy, Thường Đại
Tân An Trấn
Thành Quan, Thạch Tự, Ngũ Đầu, Từ Giản, Thiết Môn, Nam Lý Thôn, Bắc Dã, Thương Đầu, Chính Thôn, Thạch Tỉnh, Thanh Yếu Sơn
Loan Xuyên Trấn
Thành Quan, Xích Thổ Điếm, Hợp Dục, Đàm Đầu, Tam Xuyên, Lãnh Thủy, Đào Loan, Thạch Miếu, Miếu Tử, Sư Tử Miếu, Bạch Thổ, Khiếu Hà
Hương
Loan Xuyên, Thu Bái
Tung Trấn
Thành Quan, Điền Hồ, Cựu Huyện, Xa Thôn, Diêm Trang, Đức Đình, Đại Chương, Bạch Hà, Chỉ Phòng, Phạn Pha, Cửu Cao, Lục Hồn
Hương
Đại Bình, Hà Thôn, Hoàng Trang, Mộc Thực Nhai
Nhữ Dương Trấn
Thành Quan, Thượng Điếm, Phó Điếm, Tiểu Điếm, Tam Truân, Lưu Điếm, Nội Phụ, Đào Doanh
Hương
Bách Thụ, Thập Bát Bàn, Cập Thôn, Vương Bình, Thái Điếm
Nghi Dương Trấn
Thành Quan, Liễu Tuyền, Hàn Thành, Bạch Dương, Hương Lộc Sơn, Cẩm Bình, Tam Hương, Trương Ổ, Liên Trang, Triệu Bảo, Phiền Thôn, Cao Thôn
Hương
Diêm Trấn, Hoa Quả Sơn, Thượng Quan, Đổng Vương Trang
Lạc Ninh Trấn
Thành Quan, Thượng Qua, Hạ Dục, Hà Để, Hưng Hoa, Đông Tống, Mã Điếm, Cố Huyền, Triệu Thôn, Trường Thủy, Cảnh Dương
Trấn dân tộc
Vương Phạm
Hương
Thành Giao, Tiểu Giới, La Lĩnh, Để Trương, Trần Ngô, Giản Khẩu
Y Xuyên Nhai đạo
Thành Quan, Hà Tân
Trấn
Minh Cao, Thủy Trại, Bành Bà, Bạch Sa, Giang Tả, Cao Sơn, Lữ Điếm, Bán Pha, Tửu Hậu, Bạch Nguyên, Nha Lĩnh, Cát Trại
Hương
Bình Đẳng
Yển Sư Nhai đạo
Thương Thành, Hòe Tân, Thủ Dương Sơn, Y Lạc
Trấn
Địch Trấn, Nhạc Than, Cố Huyền, Câu Thị, Phủ Điếm, Cao Long, Sơn Hóa, Mang Lĩnh, Đại Khẩu

Bình Đỉnh Sơn Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Bình Đỉnh Sơn quản lí 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 4 quận, 4 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Tân Hoa Nhai đạo
Thự Quang, Quang Minh Lộ, Trung Hưng Lộ, Khoáng Công Lộ, Tây Thị Tràng, Tân Tân Nhai, Thanh Thạch Sơn, Trạm Hà Bắc Lộ, Cao Hoàng
Trấn
Tiêu Điếm
Vệ Đông Nhai đạo
Đông An Lộ, Ưu Việt Lộ, Ngũ Nhất Lộ, Kiến Thiết Lộ, Đông Hoàn Lộ, Đông Công Nhân Trấn, Quang Hoa Lộ, Hồng Ưng, Thân Lâu, Bắc Hoàn Lộ, Đông Cao Hoàng, Bồ Thành
Thạch Long Nhai đạo
Cao Trang, Long Hưng, Nhân Dân Lộ, Long Hà
Trạm Hà Nhai đạo
Mã Trang, Nam Hoàn Lộ, Diêu Mạnh, Cửu Lý Sơn, Khinh Công Lộ, Cao Dương Lộ, Bắc Độ, Kinh Sơn, Hà Tân
Hương
Tào Trấn
Bảo Phong Nhai đạo
Thiết Lộ
Trấn
Thành Quan, Chu Trang, Nháo Điếm, Thạch Kiều, Thương Tửu Vụ, Đại Doanh, Trương Bát Kiều, Dương Trang, Triệu Trang
Hương
Tiêu Kỳ, Tiền Doanh, Lý Trang
Diệp Nhai đạo
Cửu Long, Côn Dương, Diêm Đô
Trấn
Nhậm Điếm, Bảo An, Tiên Đài, Diệp Ấp, Liêm Thôn, Thường Thôn, Tân Điếm, Hồng Trang Dương, Cung Điếm
Hương
Hạ Lý, Điền Trang, Long Tuyền, Thủy Trại, Đặng Lý
Hương dân tộc
Mã Trang
Lỗ Sơn Nhai đạo
Lộ Phong, Cầm Đài, Lỗ Dương, Hối Nguyên
Trấn
Hạ Thang, Lương Oa, Trương Quan Doanh, Trương Lương, Nghiêu Sơn, Ngõa Ốc, Triệu Thôn
Hương
Tứ Khỏa Thụ, Đoàn Thành, Hùng Bối, Nhượng Hà, Quan Âm Tự, Chiêu Bình Đài Khố Khu, Bối Tư, Thương Đầu, Đồng Chu, Trương Điếm, Tân Tập, Cổn Tử Doanh, Mã Lâu
Giáp Nhai đạo
Long Sơn, Đông Thành
Trấn
Trủng Đầu, An Lương, Đường Nhai, Tiết Điếm, Trường Kiều, Tỳ Ba, Hoàng Đạo, Lý Khẩu
Hương
Vương Tập, Bạch Miếu, Quảng Khoát Thiên Địa, Tra Nguyên
Hương dân tộc
Diêu Trang
Vũ Cương Nhai đạo
Ô Khẩu, Tự Pha, Chu Lan, Viện Lĩnh, Khoáng Kiến, Thiết Sơn, Hồng Sơn
Trấn
Thượng Điếm, Bát Đài, Doãn Tập, Bảo Lâm
Hương
Miếu Nhai, Vũ Công, Dương Trang
Nhữ Châu Nhai đạo
Môi Sơn, Phong Huyệt Lộ, Chung Lâu, Tẩy Nhĩ Hà, Nhữ Nam, Tử Vân Lộ
Trấn
Ký Liêu, Ôn Tuyền, Lâm Nhữ, Tiểu Truân, Dương Lâu, Mãng Xuyên, Miếu Hạ, Mễ Miếu, Lăng Đầu, Chỉ Phường, Đại Dục, Hạ Điếm, Tiêu Thôn
Hương
Vương Trại, Kỵ Lĩnh

An Dương Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu An Dương quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 4 quận, 4 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Văn Phong Nhai đạo
Đông Đại Nhai, Đầu Nhị Tam, Điềm Thủy Tỉnh, Đông Quan, Nam Quan, Tây Đại Nhai, Bắc Đại Nhai, Tây Quan, Tử Vi Đại Đạo, Quang Hoa Lộ, Vĩnh Minh Lộ, Trung Hoa Lộ
Trấn
Bảo Liên Tự
Bắc Quan Nhai đạo
Hồng Kỳ Lộ, Giải Phóng Lộ, Đăng Tháp Lộ, Đậu Hủ Doanh, Hoàn Bắc, Chương Đông, Chương Bắc, Dân Hàng Lộ, Thự Quang Lộ
Trấn
Bách Trang
Ân Đô Nhai đạo
Mai Viên Trang, Lý Trân, Điện Hán Lộ, Sa Hán Lộ, Thiết Tây Lộ, Thủy Dã, Thanh Phong, Bắc Mông, Tương Đài
Hương
Tây Giao
Long An Nhai đạo
Điền Thôn, Chương Vũ, Văn Xương Đại Đạo, Văn Minh Đại Đạo, Thái Hành Tiểu Khu, Trung Châu Lộ
Trấn
Long Tuyền, Mã Đầu Giản, Thiện Ứng
Hương
Đông Phong, Mã Gia
An Dương Trấn
Thủy Dã, Đồng Dã, Bạch Bích, Khúc Câu, Lữ Thôn, Luân Chưởng, Thôi Gia Kiều, Tân Thôn, Hàn Lăng, Vĩnh Hòa, Đô Lý, Cao Trang
Hương
Lỗi Khẩu, Hứa Gia Câu, An Phong, Hồng Hà Truân, Ngõa Điếm, Bắc Quách
Thang Âm Trấn
Thành Quan, Thái Viên, Nhậm Cố, Ngũ Lăng, Nghi Câu, Bạch Doanh, Phục Đạo, Hàn Trang, Cổ Hiền
Hương
Ngõa Cương
Hoạt Nhai đạo
Đạo Khẩu Trấn, Thành Quan, Cẩm Hòa
Trấn
Bạch Đạo Khẩu, Lưu Cố, Thượng Quan, Ngưu Truân, Vạn Cổ, Cao Bình, Vương Trang, Lão Điếm, Từ Chu Trại, Tiêu Hổ, Tứ Gian Phòng, Bát Lý Doanh, Triệu Doanh, Bán Pha Điếm
Hương
Tảo Thôn, Đại Trại, Tang Thôn, Lão Gia Miếu, Ngõa Cương Trại, Tiểu Phô
Nội Hoàng Trấn
Thành Quan, Đông Trang, Tỉnh Điếm, Lương Trang, Hậu Hà, Sở Vượng, Điền Thị, Nhị An, Bạc Thành, Đậu Công
Hương
Trương Long, Mã Thượng, Cao Đê, Lục Thôn, Trung Triệu, Tống Thôn, Thạch Bàn Truân
Lâm Châu Nhai đạo
Khai Nguyên, Chấn Lâm, Long Sơn, Quế Viên
Trấn
Hợp Giản, Lâm Kỳ, Đông Diêu, Hoành Thủy, Hà Thuận, Nhậm Thôn, Diêu Thôn, Lăng Dương, Nguyên Khang, Ngũ Long, Thải Tang, Đông Cương, Quế Lâm, Trà Điếm, Thạch Bản Nham, Hoàng Hoa

Hạc Bích Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hạc Bích quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hạc Sơn Nhai đạo
Trung Sơn Bắc Lộ, Trung Sơn Lộ, Tân Hoa Nhai, Hạc Sơn Nhai, Cửu Khoáng Quảng Trường
Trấn
Hạc Bích Tập
Hương
Cơ Gia Sơn
Sơn Thành Nhai đạo
Hồng Kỳ Nhai, Trường Phong Trung Lộ, Sơn Thành Lộ, Thang Hà Kiều, Lộc Lâu, Bảo Sơn, Đại Hồ
Trấn
Thạch Lâm
Kỳ Tân Nhai đạo
Kim Sơn, Cửu Châu Lộ, Lê Dương Lộ, Trường Giang Lộ, Thái Sơn Lộ, Thiên Sơn Lộ
Trấn
Đại Lãi Điếm, Cự Kiều
Hương
Thượng Dục, Đại Hà Giản
Tuấn Nhai đạo
Vệ Khê, Tuấn Châu, Lê Dương, Phi Sơn
Trấn
Thiện Đường, Đồn Tử, Tân Trấn, Tiểu Hà, Vệ Hiền, Vương Trang, Bạch Tự
Kỳ Nhai đạo
Triều Ca, Kiều Minh, Vệ Đô, Linh Sơn
Trấn
Cao Thôn, Bắc Dương, Tây Cương, Miếu Khẩu
Hương
Hoàng Động

Tân Hương Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tân Hương quản lí 12 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 4 quận, 5 huyện và quản lí đại thể 3 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hồng Kỳ Nhai đạo
Tây Nhai, Đông Nhai, Cừ Đông, Văn Hóa Nhai, Hướng Dương Tiểu Khu
Trấn
Hồng Môn, Tiểu Điếm
Vệ Tân Nhai đạo
Thắng Lợi Lộ, Giải Phóng Lộ, Trung Đồng Nhai, Kiện Khang Lộ, Tự Do Lộ, Nam Kiều, Thiết Tây
Trấn
Bình Nguyên
Phượng Tuyền Nhai đạo
Bảo Tây, Bảo Đông
Trấn
Đại Khối, Cảnh Hoàng
Hương
Lộ Vương Phần
Mục Dã Nhai đạo
Đông Cán Đạo, Vinh Giáo Lộ, Bắc Cán Đạo, Hoa Viên, Vệ Bắc, Tân Huy Lộ, Hòa Bình Lộ
Trấn
Vương Thôn, Mục Dã
Tân Hương Trấn
Địch Pha, Tiểu Ký, Thất Lý Doanh, Lãng Công Miếu, Cổ Cố Trại, Đại Triệu Doanh
Hương
Hợp Hà
Hoạch Gia Trấn
Thành Quan, Chiếu Kính, Hoàng Đê, Trung Hòa, Từ Doanh, Phùng Trang, Kháng Thôn, Sử Trang, Thái Sơn
Hương
Vị Trang, Đại Tân Trang
Nguyên Dương Nhai đạo
Dương Hòa, Nguyên Hưng
Trấn
Tề Nhai, Thái Bình, Phúc Ninh Tập, Quan Hán, Đại Tân
Hương
Cát Phụ Khẩu, Tưởng Trang, Đẩu Môn, Lộ Trại, Dương A, Cận Đường
Diên Tân Nhai đạo
Văn Nham, Đàm Long, Tháp Phô
Trấn
Đông Truân, Phong Trang, Thạch Bà Cố, Vương Lâu
Hương
Tăng Cố, Vị Khâu, Ti Trại, Mã Trang, Tạc Thành, Du Lâm
Phong Khâu Trấn
Thành Quan, Hoàng Lăng, Hoàng Đức, Ứng Cử, Trần Kiều, Triệu Cương, Lưu Quang, Phan Điếm, Lý Trang, Trần Cố, Cư Sương, Lỗ Cương, Doãn Cương
Hương
Thành Quan, Vương Thôn, Kinh Cung, Tào Cương, Phùng Thôn
Hương dân tộc
hương dân tộc Hồi
Vệ Huy Trấn
Cấp Thủy, Thái Công, Tôn Hạnh Thôn, Hậu Hà, Lý Nguyên Truân, Đường Trang, Thượng Nhạc Thôn
Hương
Sư Báo Đầu, An Đô, Đốn Phường Điếm, Liễu Trang, Bàng Trại, Thành Giao
Huy Huyện Nhai đạo
Thành Quan, Hồ Kiều
Trấn
Bạc Bích, Dục Hà, Bách Tuyền, Mạnh Trang, Thường Thôn, Ngô Thôn, Nam Thôn, Nam Trại, Thượng Bát Lý, Bắc Vân Môn, Chiêm Thành, Ký Truân
Hương
Hoàng Thủy, Phách Phạch Đầu, Cao Trang, Trương Thôn, Triệu Cố, Tây Bình La, Hồng Châu, Sa Diêu
Trường Viên Nhai đạo
Bồ Tây, Bồ Đông, Nam Bồ, Bồ Bắc, Ngụy Trang
Trấn
Đinh Loan, Phiền Tương, Não Lý, Thường Thôn, Triệu Đê, Mạnh Cương, Mãn Thôn, Miêu Trại, Trương Tam Trại, Phương Lý, Xà Gia
Hương
Lô Cương, Vũ Khâu

Tiêu Tác Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tiêu Tác quản lí 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 4 quận, 4 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Giải Phóng Nhai đạo
Dân Sinh, Dân Chủ, Tân Hoa, Tiêu Tây, Tiêu Nam, Tiêu Bắc, Thất Bách Gian, Thượng Bạch Tác, Vương Chử
Trung Trạm Nhai đạo
Lý Phong, Vương Phong, Chu Thôn, Phùng Phong, Long Động, Nguyệt Sơn, Đan Hà, Hứa Hành, Phủ Thành, Long Tường
Mã Thôn Nhai đạo
Mã Thôn, Vũ Vương, Phùng Doanh, Cửu Lý Sơn, Đãi Vương, An Dương Thành, Diễn Mã
Sơn Dương Nhai đạo
Đông Phương Hồng, Tiêu Đông, Bách Gian Phòng, Thái Hành, Nghệ Tân, Quang Á, Định Hòa, Trung Tinh, Tân Thành
Tu Vũ Trấn
Thành Quan, Thất Hiền, Tuân Phong, Chu Trang, Vân Đài Sơn
Hương
Vương Truân, Ngũ Lý Nguyên, Tây Thôn
Bác Ái Nhai đạo
Thanh Hóa Trấn, Hồng Xương
Trấn
Bách Sơn, Nguyệt Sơn, Hứa Lương, Ma Đầu, Hiếu Kính
Hương
Trại Khoát, Kim Thành
Vũ Trắc Nhai đạo
Mộc Thành, Long Nguyên, Long Tuyền, Mộc Loan
Trấn
Chiêm Điếm, Tây Đào, Tạ Kỳ Doanh, Đại Phong, Kiều Miếu, Khất Đương Điếm
Hương
Gia Ứng Quan, Tam Dương, Tiểu Đổng, Đại Hồng Kiều, Bắc Quách
Ôn Nhai đạo
Ôn Tuyền, Nhạc Thôn, Trương Khương, Hoàng Hà
Trấn
Tường Vân, Phiên Điền, Hoàng Trang, Vũ Đức, Triệu Bảo
Hương
Chiêu Hiền, Bắc Lãnh
Thấm Dương Nhai đạo
Đàm Hoài, Hoài Khánh, Thái Hành, Thấm Viên
Trấn
Sùng Nghĩa, Tây Hướng, Tây Vạn, Bách Hương, Sơn Vương Trang, Tử Lăng
Hương
Thường Bình, Vương Triệu, Vương Khúc
Mạnh Châu Nhai đạo
Đại Định, Hội Xương, Hà Ung, Hà Dương
Trấn
Hóa Công, Nam Trang, Thành Bá, Cốc Đán, Triệu Hòa, Tây Quắc
Hương
Hòe Thụ

Bộc Dương Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Bộc Dương quản lí trực tiếp 6 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 5 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hoa Long Nhai đạo
Trung Nguyên Lộ, Thắng Lợi Lộ, Kiến Thiết Lộ, Nhân Dân Lộ, Đại Khánh Lộ, Hoàng Hà Lộ, Nhậm Khâu Lộ, Trường Khánh Lộ, Bộc Đông
Trấn
Nhạc Thôn
Hương
Mạnh Kha
Thanh Phong Trấn
Thành Quan, Mã Trang Kiều, Ngõa Ốc, Tiên Trang, Liễu Cách, Hàn Thôn, Cố Thành, Dương Thiệu
Hương
Lục Tháp, Củng Doanh, Mã Thôn, Cao Bảo, Cổ Thành, Đại Lưu, Đại Truân, Song Miếu, Chỉ Phòng
Nam Lạc Trấn
Thành Quan, Hàn Trương, Nguyên Thôn, Phúc Kham, Trương Quả Truân, Thiên Khẩu, Cốc Kim Lâu
Hương
Dương Thôn, Tây Thiệu, Tự Trang, Lương Thôn, Cận Đức Cố
Phạm Trấn
Thành Quan, Bộc Thành, Long Vương Trang, Cao Mã Đầu, Vương Lâu, Tân Trang, Trần Trang, Trương Trang
Hương
Dương Tập, Bạch Y Các, Nhan Thôn Phô, Lục Tập
Đài Tiền Trấn
Thành Quan, Hầu Miếu, Tôn Khẩu, Đả Ngư Trần, Mã Lâu, Ngô Bá
Hương
Hậu Phương, Thanh Thủy Hà, Giáp Hà
Bộc Dương Trấn
Thành Quan, Liễu Truân, Văn Lưu, Khánh Tổ, Bát Công Kiều, Từ Trấn, Hộ Bộ Trại, Lỗ Hà, Tử Ngạn, Hồ Trạng, Vương Xưng Cố, Lương Trang
Hương
Thanh Hà Đầu, Bạch Cương, Lê Viên, Ngũ Tinh, Lang Trung, Hải Thông, Cừ Thôn, Tập Thành

Hứa Xương Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hứa Xương quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 2 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Ngụy Đô Nhai đạo
Tây Đại, Đông Đại, Tây Quan, Nam Quan, Bắc Đại, Ngũ Nhất Lộ, Cao Kiều Doanh, Đinh Trang, Dĩnh Xương, Văn Phong, Tân Hưng, Bá Lăng, Ngụy Bắc, Sản Nghiệp Tập Tụ Khu
Kiến An Nhai đạo
Hứa Do, Tân Nguyên, Đặng Trang, Xương Thịnh
Trấn
Tương Quan Trì, Ngũ Nữ Điếm, Thượng Tập, Tô Kiều, Tưởng Lý Tập, Trương Phan, Linh Tỉnh
Hương
Trần Tào, Tiểu Triệu, Hà Nhai, Quế Thôn, Châm Giản, Du Lâm
Hương dân tộc
Ngải Trang
Yên Lăng Trấn
An Lăng, Mã Lan, Bách Lương, Trần Hóa Điếm, Vọng Điền, Đại Mã, Đào Thành, Trương Kiều, Bành Điếm, Chích Nhạc, Nam Ổ, Mã Phường
Tương Thành Trấn
Thành Quan, Mạch Lĩnh, Dĩnh Dương, Vương Lạc, Tử Vân, Khố Trang, Thập Lý Phô, Sơn Đầu Điếm, Phần Trần
Trấn dân tộc
Dĩnh Kiều
Hương
Trạm Bắc, Tỳ Câu, Đinh Doanh, Khương Trang, Phạm Hồ, Song Miếu
Vũ Châu Nhai đạo
Dĩnh Xuyên, Hạ Đô, Hàn Thành, Quân Đài
Trấn
Hỏa Long, Thuận Điếm, Phương Sơn, Thần Hậu, Hồng Sướng, Lương Bắc, Cổ Thành, Vô Lương, Văn Thù, Cưu Sơn, Chử Hà, Phạm Pha, Quách Liên, Chu Các, Thiển Tỉnh, Phương Cương, Hoa Thạch, Trương Đắc, Trường Trang, Tiểu Lữ
Hương
Ma Nhai
Hương dân tộc
Sơn Hóa
Trường Cát Nhai đạo
Kiến Thiết Lộ, Trường Hưng Lộ, Trường Xã Lộ, Kim Kiều Lộ
Trấn
Hòa Thượng Kiều, Pha Hồ, Hậu Hà, Thạch Cố, Lão Thành, Nam Tịch, Đại Chu, Đổng Thôn, Thạch Tượng, Cổ Kiều, Tăng Phúc, Phật Nhĩ Hồ

Tháp Hà Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tháp Hà quản lí trực tiếp 5 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 3 quận và 2 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Nguyên Hối Nhai đạo
Lão Nhai, Mã Lộ Nhai, Thuận Hà Nhai, Cáp Hà Trần
Trấn
Đại Lưu, Âm Dương Triệu, Không Trủng Quách
Hương
Vấn Thập
Yển Thành Nhai đạo
Sa Bắc, Long Tháp, Tùng Giang
Trấn
Mạnh Miếu, Thương Kiều, Bùi Thành, Tân Điếm, Long Thành, Lý Tập, Hắc Long Đàm
Triệu Lăng Nhai đạo
Thiên Kiều Nhai, Địch Trang, Đông Thành
Trấn
Triệu Lăng, Đặng Tương, Vạn Kim, Lão Oa, Cơ Thạch, Thanh Niên
Vũ Dương Trấn
Vũ Tuyền, Ngô Thành, Bắc Vũ Độ, Liên Hoa, Tân An, Mạnh Trại, Thái Úy, Hầu Tập, Cửu Nhai, Chương Hóa
Hương
Văn Phong, Bảo Hòa, Mã Thôn, Khương Điếm
Lâm Dĩnh Nhai đạo
Thành Quan, Tân Thành
Trấn
Phồn Thành, Đỗ Khúc, Vương Cương, Đài Trần, Cự Lăng, Ngõa Điếm, Tam Gia Điếm, Oa Thành, Vương Mạnh, Đại Quách
Hương
Hoàng Đế Miếu, Cố Sương, Thạch Kiều, Trần Trang

Tam Môn Hiệp Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tam Môn Hiệp quản lí 6 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 2 huyện và quản lí đại thể 2 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Hồ Tân Nhai đạo
Hồ Tân, Tiền Tiến, Xa Trạm, Giản Hà, Đại An, Hội Hưng, Nhai Để
Hương
Giao Khẩu, Từ Chung, Cao Miếu
Thiểm Châu Trấn
Đại Doanh, Nguyên Điếm, Tây Trương Thôn, Quan Âm Đường
Hương
Trương Biện, Trương Loan, Thái Viên, Trương Mao, Vương Gia Hậu, Giáp Thạch, Tây Lý Thôn, Cung Tiền, Điếm Tử
Mẫn Trì Trấn
Thành Quan, Anh Hào, Trương Thôn, Hồng Dương, Thiên Trì, Ngưỡng Thiều
Hương
Nhân Thôn, Quả Viên, Trần Thôn, Pha Đầu, Đoạn Thôn, Nam Thôn
Lư Thị Nhai đạo
Hưng Hiền Lý
Trấn
Thành Quan, Đỗ Quan, Ngũ Lý Xuyên, Quan Đạo Khẩu, Chu Dương Quan, Quan Pha, Phạm Lý, Đông Minh, Song Long Loan
Hương
Văn Dục, Hoành Giản, Song Hòe Thụ, Thang Hà, Ngõa Diêu Câu, Sư Tử Bình, Sa Hà, Từ Gia Loan, Phan Hà, Mộc Đồng
Linh Bảo Nhai đạo
Thiên Thu Lộ, Triêu Dương Lộ, Tân Nghĩa Nhai, Thường Thôn Lộ, Thái Sơn Lộ, Tân Khu, Đông Khu
Nghĩa Mã Trấn
Thành Quan, Doãn Trang, Chu Dương, Dương Bình, Cố Huyện, Dự Linh, Đại Vương, Dương Điếm, Hàm Cốc Quan, Tiêu Thôn
Hương
Xuyên Khẩu, Tự Hà, Tô Thôn, Ngũ Mẫu, Tây Diêm

Nam Dương Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Nam Dương quản lí 13 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 10 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Uyển Thành Nhai đạo
Đông Quan, Tân Hoa, Hán Dã, Trọng Cảnh, Xích Hổ, Ngũ Lý Bảo
Trấn
Quan Trang, Ngõa Điếm, Hồng Nê Loan, Hoàng Đài Cương, Kim Hoa, Cao Miếu
Hương
Lật Hà, Hán Trủng, Trà Am
Ngọa Long Nhai đạo
Thất Nhất, Ngọa Long Cương, Vũ Hầu, Mai Khê, Xa Trạm, Quang Vũ, Cận Cương
Trấn
Thạch Kiều, Lạo Hà, An Cao, Bồ Sơn, Lục Doanh, Thanh Hoa, Anh Trang, Lạo Hà Pha, Tạ Trang
Hương
Thất Lý Viên, Vương Thôn
Nam Triệu Trấn
Thành Quan, Lưu Sơn, Vân Dương, Hoàng Lộ Điếm, Nam Hà Điếm, Bản Sơn Bình, Kiều Đoan, Bạch Thổ Cương
Hương
Thành Giao, Tiểu Điếm, Hoàng Hậu, Thái Sơn Miếu, Thạch Môn, Tứ Khỏa Thụ, Mã Thị Bình, Thôi Trang
Phương Thành Nhai đạo
Phượng Thụy, Thích Chi, Giả Dương
Trấn
Độc Thụ, Bác Vọng, Quải Hà, Tiểu Sử Điếm, Triệu Hà, Quảng Dương, Dương Lâu, Khoán Kiều, Thanh Hà, Tứ Lý Điếm, Cổ Trang Điếm, Dương Tập, Liễu Hà, Nhị Lang Miếu
Hương dân tộc
Viên Điếm
Tây Hạp Nhai đạo
Bạch Vũ, Tử Kim, Liên Hoa
Trấn
Đan Thủy, Tây Bình, Song Long, Hồi Xa, Đinh Hà, Tang Bình, Mễ Bình, Ngũ Lý Kiều, Trọng Dương, Thái Bình, Dương Thành, Nhị Lang Bình, Thạch Giới Hà, Quân Mã Hà, Điền Quan
Hương
Trại Căn
Trấn Bình Nhai đạo
Niết Dương, Tuyết Phong, Ngọc Đô
Trấn
Thạch Phật Tự, Triều Pha, Giả Tống, Hầu Tập, Lão Trang, Lư Y, Già Sơn, Cao Khâu, Khúc Truân, Tảo Viên, Dương Doanh, An Tự Doanh, Trương Lâm, Liễu Tuyền Phô, Bành Doanh
Hương
Nhị Long, Vương Cương, Mã Trang
Hương dân tộc
Quách Trang
Nội Hương Trấn
Thành Quan, Hạ Quán, Sư Cương, Mã Sơn Khẩu, Thoan Đông, Xích Mi, Ngõa Đình, Vương Điếm, Quán Trướng, Đào Khê, Tạc Khu, Dư Quan
Hương
Bản Tràng, Đại Kiều, Triệu Điếm, Thất Lý Bình
Tích Xuyên Nhai đạo
Long Thành, Thương Thánh
Trấn
Kinh Tử Quan, Lão Thành, Hương Hoa, Hậu Pha, Đan Dương, Thịnh Loan, Kim Hà, Tự Loan, Thương Phòng, Thượng Tập, Mã Đặng
Hương
Tây Hoàng, Mao Đường, Đại Thạch Kiều, Thao Hà
Xã Kỳ Nhai đạo
Triệu Hà, Phan Hà
Trấn
Xa Điếm, Kiều Đầu, Nhiêu Lương, Hưng Long, Tấn Trang, Lý Điếm, Miêu Điếm, Hách Trại, Chu Tập, Hạ Oa, Thái Hòa, Đại Phùng Doanh, Mạch Pha
Hương
Đường Trang
Đường Hà Nhai đạo
Tân Hà, Văn Phong, Đông Hưng, Hưng Đường, Tứ Châu
Trấn
Nguyên Đàm, Trương Điếm, Quách Than, Hồ Dương, Hắc Long, Đại Hà Truân, Long Đàm, Đồng Trại Phô, Thương Đài, Thượng Truân, Tất Điếm, Thiếu Bái Tự, Kỳ Nghi, Mã Chấn Phủ
Hương
Thành Giao, Đồng Hà, Tảm Cương, Cổ Thành, Đông Vương Tập
Tân Dã Nhai đạo
Hán Thành, Hán Hoa
Trấn
Vương Trang, Sa Yển, Tân Điện Phô, Thi Am, Oai Tử, Ngũ Tinh, Lật Hà Phô, Vương Tập
Hương
Thành Giao, Tiền Cao Miếu, Phiền Tập, Thượng Trang, Thượng Cảng
Đồng Bách Trấn
Thành Quan, Nguyệt Hà, Ngô Thành, Cố Huyện, Mao Tập, Đại Hà, Phụ Giang, Bình Thị, Hoài Nguyên, Hoàng Cương, An Bằng, Chu Trang, Trình Loan
Hương
Thành Giao, Hồi Long, Tân Tập
Đặng Châu Nhai đạo
Cổ Thành, Hoa Châu, Thoan Hà
Trấn
La Trang, Cấp Than, Nhương Đông, Mạnh Lâu, Lâm Bái, Cấu Lâm, Thập Lâm, Trương Thôn, Đô Ti, Triệu Tập, Lưu Tập, Tang Trang, Bành Kiều, Bạch Ngưu, Yêu Điếm, Cửu Long, Văn Cừ, Cao Tập, Hạ Tập, Đào Doanh, Tiểu Dương Doanh
Hương
Trương Lâu, Bùi Doanh, Long Yển

Thương Khâu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Thương Khâu quản lí 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 6 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Lương Viên Nhai đạo
Bình Nguyên, Trường Chinh, Tiền Tiến, Bạch Vân, Đông Phong, Bát Bát, Kiến Thiết, Giải Phóng
Trấn
Tạ Tập, Song Bát, Quan Đường, Lưu Khẩu
Hương
Thủy Trì Phô, Vương Lâu, Lý Trang, Tôn Phúc Tập
Tuy Dương Nhai đạo
Cổ Thành, Văn Hóa, Đông Phương, Tân Thành, Tống Thành, Cổ Tống
Trấn
Tống Tập, Quách Thôn, Lý Khẩu, Cao Tân, Ổ Tường, Phùng Kiều, Lộ Hà, Diêm Tập, Mao Cố Đôi
Hương
Bao Công Miếu, Lâu Điếm, Lặc Mã, Lâm Hà Điếm
Dân Quyền Nhai đạo
Lục Châu, Nam Hoa
Trấn
Nhân Hòa, Long Đường, Bắc Quan, Trình Trang, Vương Trang Trại, Tôn Lục, Bạch Vân Tự, Vương Kiều, Trang Tử, Song Tháp, Dã Cương
Hương
Bá Đảng, Hoa Viên, Lâm Thất, Hồ Tập, Chử Miếu, Lão Nhan Tập
Tuy Trấn
Trường Cương, Bình Cương, Chu Đường, Liệu Đê, Tây Lăng Tự, Thành Quan, Triều Trang, Thượng Truân
Hương
Hậu Đài, Hà Tập, Tôn Tụ Trại, Bạch Lâu, Hà Đê, Bạch Miếu, Hồ Đường, Vưu Cát Truân, Đổng Điếm, Giản Cương, Khuông Thành, Thành Giao
Ninh Lăng Trấn
Trương Cung, Liễu Hà, La Cương, Thạch Kiều, Hoàng Cương, Hoa Bảo
Trấn dân tộc
Thành Quan
Hương
Lưu Lâu, Trình Lâu, Kiều Lâu, Thành Giao, Dương Dịch, Khổng Tập, Triệu Thôn
Chá Thành Nhai đạo
Trường Giang Tân Thành, Phổ Đông
Trấn
Thành Quan, Trần Thanh Tập, Khởi Đài, Hồ Tương, Từ Thánh, An Bình, Viễn Tương, Cương Vương, Bá Cương, Trương Kiều
Hương
Thiệu Nguyên, Hồng Ân, Lão Vương Tập, Đại Ngỗ, Mã Tập, Ngưu Thành, Huệ Tể, Thân Kiều, Lý Nguyên, Hoàng Tập
Ngu Thành Trấn
Thành Quan, Giới Câu, Mộc Lan, Đỗ Tập, Cốc Thục, Đại Dương Tập, Lợi Dân, Trương Tập, Trạm Tập, Sảo Cương
Hương
Hoàng Trủng, Sa Tập, Điếm Tập, Văn Tập, Mang Chủng Kiều, Lưu Điếm, Đại Hậu, Thành Giao, Trịnh Tập, Lý Lão Gia, Trấn Lý Cố, Cổ Vương Tập, Lưu Tập, Kiều Tập, Điền Miếu
Hạ Ấp Trấn
Thành Quan, Hội Đình, Mã Đầu, Tế Dương, Lý Tập, Xa Trạm, Dương Tập, Hàn Đạo Khẩu, Thái Bình, La Trang, Hỏa Điếm, Bắc Lĩnh, Quách Điếm
Hương
Tào Tập, Hồ Kiều, Kỳ Hà, Nghiệp Miếu, Trung Phong, Tang Cố, Hà Doanh, Vương Tập, Lưu Điếm Tập, Lạc Tập, Khổng Trang
Vĩnh Thành Trấn
Diễn Tập, Thành Quan, Mang Sơn, Cao Trang, Toản Thành, Bùi Kiều, Mã Kiều, Tiết Hồ, Tưởng Khẩu, Trần Tập, Thập Bát Lý, Thái Khâu, Lý Trại, Miêu Kiều, Thuận Hòa, Hồi Thôn, Toản Dương, Long Cương, Mã Mục, Vương Tập, Lưu Hà, Song Kiều, Ngọa Long, Hoàng Khẩu, Tân Kiều, Điều Hà
Hương
Thành Sương, Hậu Lĩnh, Trần Quan Trang

Tín Dương Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tín Dương quản lí trực tiếp 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 2 quận và 8 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Sư Hà Nhai đạo
Lão Thành, Dân Quyền, Xa Trạm, Ngũ Lý Đôn, Ngũ Tinh, Hồ Đông, Nam Loan, Kim Ngưu Sơn, Song Tỉnh, Hiền Sơn
Trấn
Lý Gia Trại, Ngô Gia Điếm, Đông Song Hà, Đổng Gia Hà, Sư Hà Cảng
Hương
Du Hà, Đàm Gia Hà, Liễu Lâm, Thập Tam Lý Kiều
Bình Kiều Nhai đạo
Dương Sơn, Tiền Tiến, Nam Kinh Lộ, Bình Kiều, Cam Ngạn, Ngũ Lý Điếm, Bình Tây, Bình Đông, Chấn Lôi Sơn, Thổ Thành
Trấn
Minh Cảng, Ngũ Lý, Hình Tập, Bình Xương, Dương Hà, Tiêu Vương
Hương
Long Tỉnh, Hồ Điếm, Bành Gia Loan, Trường Đài, Tiêu Điếm, Vương Cương, Cao Lương Điếm, Tra Sơn
La Sơn Nhai đạo
Lệ Thủy, Bảo Thành, Long Sơn
Trấn
Chu Đảng, Trúc Can, Linh Sơn, Tử Lộ, Nam Can, Thanh Sơn, Phan Tân, Bành Tân, Mãng Trương, Đông Bặc, Thiết Phô
Hương
Miếu Tiên, Định Viễn, Sơn Điếm, Chu Đường, Vưu Điếm, Cao Điếm
Quang Sơn Nhai đạo
Huyền Sơn, Tử Thủy
Trấn
Thập Lý, Trại Hà, Tôn Thiết Phô, Mã Phán, Bát Pha Hà, Bạch Tước Viên, Chuyên Kiều
Hương
Tiên Cư, Bắc Hướng Điếm, La Trần, Ân Bằng, Nam Hướng Điếm, Yến Hà, Lương Đình, Hộc Sơn, Hòe Điếm, Văn Thù
Tân Nhai đạo
Kim Lan Sơn
Trấn
Tân Tập, Sa Oa, Ngô Trần Hà, Tô Hà, Bát Lý Phán
Hương
Chu Hà, Đẩu Sơn Hà, Hử Loan, Thiên Cân, Tạp Phòng, Quách Gia Hà, Trần Điếm, Tiễn Hán Hà, Tứ Điếm, Điền Phô
Thương Thành Nhai đạo
Xích Thành, Niêm Ngư Sơn
Trấn
Thượng Thạch Kiều, Yên Cương, Song Xuân Phô, Uông Kiều, Dư Tập, Đạt Quyền Điếm, Phong Tập, Uông Cương, Quan Miếu, Kim Cương Đài
Hương
Hà Phượng Kiều, Lý Tập, Tô Tiên Thạch, Phục Sơn, Ngô Hà, Phùng Điếm, Trường Trúc Viên
Cố Thủy Nhai đạo
Liệu Thành, Phiên Thành, Tú Thủy
Trấn
Trần Lâm Tử, Lê Tập, Tưởng Tập, Vãng Lưu, Quách Lục Than, Hồ Tộc Phô, Phương Tập, Tam Hà Tiêm, Đoạn Tập, Uông Bằng, Trương Quảng Miếu, Trần Tập, Vũ Miếu Tập, Phân Thủy Đình, Thạch Phật Điếm, Tuyền Hà Phô, Tổ Sư Miếu, Lý Điếm, Sa Hà Phô
Hương
Hồng Phụ, Dương Tập, Mã Canh Tập, Thảo Miếu Tập, Nam Đại Kiều, Triệu Cương, Trương Lão Phụ, Từ Tập, Phong Cảng, Liễu Thụ Điếm, Quan Đường
Hoàng Xuyên Nhai đạo
Xuân Thân, Định Thành, Dặc Dương, Lão Thành
Trấn
Song Liễu Thụ, Tán Pha, Bặc Tháp Tập, Nhân Hòa, Phó Điếm, Tuyệt Tư, Đào Lâm Phô, Hoàng Tự Cương, Giang Gia Tập
Hương
Truyện Lưu Điếm, Ngụy Cương, Trương Tập, Lai Long, Long Cổ, Đàm Điếm, Thượng Du Cương, Bạch Điếm
Hoài Tân Nhai đạo
Thuận Hà, Tân Hồ, Lan Can, Quế Hoa
Trấn
Mã Tập, Phòng Hồ, Tân Lý, Kỳ Tư, Triệu Tập
Hương
Đài Đầu, Vương Gia Cương, Cố Thành, Tam Không Kiều, Trương Lý, Đặng Loan, Trương Trang, Vương Điếm, Cốc Đôi, Lô Tập
Tức Nhai đạo
Tiếu Lâu, Long Hồ, Hoài Hà
Trấn
Bao Tín, Hạ Trang, Đông Nhạc, Hạng Điếm, Tiểu Hồi Điếm, Tào Hoàng Lâm
Hương
Tôn Miếu, Lộ Khẩu, Bành Điếm, Dương Điếm, Trương Đào, Bạch Thổ Điếm, Cương Lý Điếm, Trường Lăng, Trần Bằng, Lâm Hà, Quan Điếm, Bát Lý Xóa

Chu Khẩu Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Chu Khẩu quản lí 10 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó quản lí trực tiếp 2 quận, 7 huyện và quản lí đại thể 1 thành phố cấp huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Xuyên Vị Nhai đạo
Thất Nhất Lộ, Hà Hoa Lộ, Nhân Hòa, Tiểu Kiều, Thành Nam, Thành Bắc, Văn Xương, Bàn Khẩu, Kim Hải Lộ
Nhai đạo dân tộc
Trần Châu
Hương
Lý Phụ Khẩu, Hứa Loan
Hoài Dương Nhai đạo
Liễu Hồ
Trấn
Tân Trạm, Lỗ Đài, Tứ Thông, Lâm Thái, An Lĩnh, Bạch Lâu
Trấn dân tộc
Thành Quan
Hương
Chu Tập, Đậu Môn, Phùng Đường, Lưu Chấn Truân, Vương Điếm, Đại Liên, Cát Điếm, Hoàng Tập, Tề Lão, Trịnh Tập, Tào Hà
Phù Câu Nhai đạo
Đồng Khâu, Phù Đình
Trấn
Thôi Kiều, Giang Thôn, Bạch Đàm, Cửu Viên, Luyện Tự, Đại Tân, Bao Truân, Biện Cương
Hương
Tào Lý, Sài Cương, Cố Thành, Lữ Đàm, Đại Lý Trang, Thành Giao
Tây Hoa Nhai đạo
Oa Thành, Cơ Tử Đài, Côn Sơn, Bì Doanh
Trấn
Tây Hạ Đình, Tiêu Diêu, Phụng Mẫu, Hồng Hoa Tập, Nhiếp Đôi, Đông Hạ Đình, Tây Hoa Doanh, Chỉ Phường, Trì Doanh
Hương
Điền Khẩu, Thanh Hà Dịch, Đông Vương Doanh, Đại Vương Trang, Lý Đại Trang, Diệp Phụ Khẩu, Hoàng Kiều, Ngải Cương
Thương Thủy Nhai đạo
Tân Thành, Đông Thành, Lão Thành
Trấn
Hoàng Trại, Luyện Tập, Ngụy Tập, Cố Tường, Bạch Tự, Ba Thôn, Đàm Trang, Đặng Thành, Hồ Cát, Hách Cương, Diêu Tập, Trương Trang
Hương
Thành Quan, Bình Điếm, Viên Lão, Hóa Hà, Thư Trang, Đại Vũ, Trương Minh, Thang Trang
Trầm Khâu Nhai đạo
Đông Thành, Bắc Thành
Trấn
Lưu Trang Điếm, Lưu Phúc Tập, Lão Thành, Triệu Đức Doanh, Phó Tỉnh, Chỉ Điếm, Tân An Tập, Bạch Tập, Lưu Loan, Liên Trì, Hồng Sơn, Bắc Dương Tập, Hình Trang, Chu Doanh
Trấn dân tộc
Hòe Điếm
Hương
Thạch Tào Tập, Phạm Doanh, Lý Lão Trang, Phùng Doanh, Biện Lộ Khẩu
Đan Thành Nhai đạo
Minh Nam, Minh Bắc, Tân Thành
Trấn
Ngô Đài, Nam Phong, Bạch Mã, Ninh Bình, Nghi Lộ, Tiền Điếm, Cấp Trủng, Thạch Tào
Hương
Thành Giao, Hổ Đầu Cương, Cấp Thủy, Trương Hoàn Tập, Đinh Thôn, Song Lâu, Thu Cừ, Đông Phong, Ba Tập, Lý Lâu, Hồ Tập
Thái Khang Trấn
Thường Doanh, Tốn Mẫu Khẩu, Lão Trủng, Chu Khẩu, Mã Đầu, Long Khúc, Bản Kiều, Phù Thảo Lâu, Mã Hán, Mao Trang, Trương Tập, Thanh Tập, Đại Hứa Trại, Chuyển Lâu
Trấn dân tộc
Thành Quan
Hương
Thành Giao, Dương Miếu, Vương Tập, Cao Hiền, Chi Ma Oa, Độc Đường, Ngũ Lý Khẩu, Cao Lãng
Lộc Ấp Nhai đạo
Chân Nguyên, Cốc Dương, Vệ Chân, Minh Lộc
Trấn
Qua Bắc, Huyền Vũ, Tống Hà, Thái Thanh Cung, Vương Bì Lưu, Thí Lượng, Tân Tập, Mã Phô, Giả Than, Dương Hồ Khẩu, Trương Điếm, Quan Đường, Sinh Thiết Trủng
Hương
Trịnh Gia Tập, Triệu Thôn, Nhậm Tập, Đường Tập, Cao Tập, Khâu Tập, Mục Điếm
Hạng Thành Nhai đạo
Hoa Viên, Thủy Trại, Đông Phương, Liên Hoa, Thiên Nhật Các, Quang Vũ
Trấn
Nam Đốn, Tôn Điếm, Lý Trại, Giả Lĩnh, Cao Tự, Tân Kiều, Phó Tập, Quan Hội, Đinh Tập, Trịnh Quách, Mạt Lăng, Vương Minh Khẩu, Phạm Tập, Tam Điếm, Vĩnh Phong

Trú Mã Điếm Sửa đổi

Thành phố cấp địa khu Trú Mã Điếm quản lí trực tiếp 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 quận và 9 huyện. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành... đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm... nhai đạo,... trấn và... hương.
Dịch Thành Nhai đạo
Nhân Dân Nhai, Đông Phong Lộ, Tây Viên Nhai, Tân Hoa Nhai, Nam Hải, Lão Nhai, Tượng Lâm, Tuyết Tùng, Thuận Hà, Lưu Các, Hương Sơn, Cổ Thành, Kim Kiều
Trấn
Thủy Truân, Sa Hà Điếm, Bản Kiều, Chư Thị, Nghĩ Phong
Hương
Lão Hà, Chu Cổ Động, Hồ Miếu
Tây Bình Nhai đạo
Bách Thành, Bách Đình, Bách Uyển
Trấn
Ngũ Câu Doanh, Quyền Trại, Sư Linh, Xuất Sơn, Bồn Nghiêu, Luy Tổ, Tống Tập, Nhị Lang
Hương
Trọng Cừ, Nhân Hòa, Đàm Điếm, Lô Miếu, Dương Trang, Chuyên Tham, Tiêu Trang
Hương dân tộc
Thái Trại
Thượng Thái Nhai đạo
Thái Đô, Lô Cương, Trọng Dương, Ngọa Long
Trấn
Hoàng Phụ, Dương Tập, Thù Hồ, Đảng Điếm, Chu Lý, Hoa Pha, Tháp Kiều, Đông Hồng, Thiệu Điếm, Ngũ Long, Hòa Điếm, Hàn Trại, Thái Câu
Hương
Đại Lộ Lý, Vô Lượng Tự, Dương Truân, Tề Hải, Sùng Lễ, Đông Ngạn, Tiểu Nhạc Tự, Tây Hồng, Bách Xích
Bình Dư Nhai đạo
Cổ Hòe, Thanh Hà, Đông Hoàng
Trấn
Dương Phụ, Đông Hòa Điếm, Miếu Loan, Xạ Kiều, Tây Dương Điếm, Dương Thành, Quách Lâu, Lý Truân, Vạn Kim Điếm, Cao Dương Điếm, Vạn Trủng
Hương
Thập Tự Lộ, Ngọc Hoàng Miếu, Lão Vương Cương, Tân Điếm, Song Miếu
Chính Dương Nhai đạo
Chân Dương, Thanh Nguyên
Trấn
Hàn Đống, Nhữ Nam Phụ, Đồng Chung, Đẩu Câu, Hùng Trại, Đại Lâm, Vĩnh Hưng, Viên Trại
Hương
Thận Thủy, Phó Trại, Tân Nguyễn Điếm, Du Phường Điếm, Lôi Trại, Vương Vật Kiều, Lữ Hà, Bì Điếm, Bành Kiều, Lan Thanh
Xác Sơn Nhai đạo
Bàn Long, Tam Lý Hà, Lãng Lăng
Trấn
Trúc Câu, Nhậm Điếm, Tân An Điếm, Lưu Trang, Lưu Điếm, Ngõa Cương, Song Hà, Thạch Cổn Hà, Lý Tân Điếm, Phổ Hội Tự
Bí Dương Nhai đạo
Hoa Viên, Bí Thủy, Cổ Thành
Trấn
Dương Sách, Mã Cốc Điền, Xuân Thủy, Quan Trang, Xa Loan, Quách Tập, Thái Sơn Miếu, Vương Điếm, Dương Gia Tập, Cao Điếm, Cao Ấp
Hương
Bàn Cổ, Đồng Sơn, Hạ Bi Tự, Tượng Hà, Phó Trang, Giả Lâu, Hoàng Sơn Khẩu, Song Miếu Nhai
Nhữ Nam Nhai đạo
Nhữ Ninh, Tam Môn Áp, Cổ Tháp, Túc Áp Hồ
Trấn
Vương Cương, Lương Chúc, Hòa Hiếu, Lão Quân Miếu, Lưu Bồn, Kim Phô, Đông Quan Trang, Thường Hưng, La Điếm, Hàn Trang, Tam Kiều, Trương Lâu
Hương
Nam Dư Điếm, Bản Điếm
Toại Bình Nhai đạo
Cù Dương, Xa Trạm, Liên Hoa Hồ, Chử Đường, Ngô Phòng
Trấn
Ngọc Sơn, Tra Nha Sơn, Thạch Trại Phô, Hòa Hưng, Thẩm Trại, Dương Phong, Thường Trang, Hoa Trang
Hương
Hòe Thụ, Văn Thành
Tân Thái Nhai đạo
Cổ Lữ, Kim Thị, Nguyệt Lượng Loan
Trấn
Chuyên Điếm, Trần Điếm, Phật Các Tự, Luyện Thôn, Đường Thôn, Hàn Tập, Long Khẩu, Hoàng Lâu, Tôn Triệu, Dư Điếm
Trấn dân tộc
Lý Kiều
Hương
Hà Ổ, Quan Tân, Tống Cương, Đốn Cương, Giản Đầu, Dương Trang Hộ, Hóa Trang, Lịch Thành, Di Đà Tự

Đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnh Sửa đổi

Tỉnh Hà Nam quản lí trực tiếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện là thành phố cấp huyện Tế Nguyên. Thành phố này được chia thành 16 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 5 nhai đạo và 11 trấn.

Tế Nguyên Nhai đạo
Thấm Viên, Tế Thủy, Bắc Hải, Thiên Đàn, Ngọc Tuyền
Trấn
Khắc Tỉnh, Ngũ Long Khẩu, Chỉ Thành, Thừa Lưu, Thiệu Nguyên, Pha Đầu, Lê Lâm, Đại Dục, Tư Lễ, Vương Ốc, Hạ Dã

Tham khảo Sửa đổi