Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Hải Nam

bài viết danh sách Wikimedia

Hải NamSửa đổi

Hải KhẩuSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Hải Khẩu quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là quận. Các quận này được chia thành 43 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 21 nhai đạo và 22 trấn.
Tú Anh Nhai đạo
Tú Anh, Hải Tú
Trấn
Trường Lưu, Tây Tú, Hải Tú, Thạch Sơn, Vĩnh Hưng, Đông Sơn
Long Hoa Nhai đạo
Trung Sơn, Tân Hải, Kim Mậu, Đại Đồng, Hải Khẩn, Kim Vũ
Trấn
Thành Tây, Long Kiều, Tân Pha, Tuân Đàm, Long Tuyền
Quỳnh Sơn Nhai đạo
Quốc Hưng, Phủ Thành, Tân Giang, Phượng Tường
Trấn
Long Đường, Vân Long, Hồng Kỳ, Tam Môn Pha, Đại Pha, Giáp Tử, Cựu Châu
Mỹ Lan Nhai đạo
Hải Phủ, Lam Thiên, Bác Ái, Hải Điện, Nhân Dân Lộ, Bạch Long, Hòa Bình Nam, Bạch Sa, Tân Phụ
Trấn
Linh Sơn, Diễn Phong, Tam Giang, Đại Trí Pha

Tam ÁSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Tam Á quản lí trực tiếp 4 đơn vị hành chính cấp huyện, toàn bộ đều là quận. Các quận này không phân chia thành các đơn vị hành chính cấp hương mà chia trực tiếp thành các đơn vị cấp thôn.
Hải Đường Đơn vị hành chính cấp hương
Không có đơn vị hành chính cấp hương trực thuộc mà chỉ chia trực tiếp thành các đơn vị cấp thôn
Cát Dương Đơn vị hành chính cấp hương
Không có đơn vị hành chính cấp hương trực thuộc mà chỉ chia trực tiếp thành các đơn vị cấp thôn
Thiên Nhai Đơn vị hành chính cấp hương
Không có đơn vị hành chính cấp hương trực thuộc mà chỉ chia trực tiếp thành các đơn vị cấp thôn
Nhai Châu Đơn vị hành chính cấp hương
Không có đơn vị hành chính cấp hương trực thuộc mà chỉ chia trực tiếp thành các đơn vị cấp thôn

Đam ChâuSửa đổi

Thành phố cấp địa khu Đam Châu được chia trực tiếp thành 16 đơn vị hành chính cấp hương, toàn bộ đều là các trấn.
Trấn
Na Đại, Hòa Khánh, Nam Phong, Đại Thành, Nhã Tinh, Lan Dương, Quang Thôn, Mộc Đường, Hải Đầu, Nga Mạn, Vương Ngũ, Bạch Mã Tỉnh, Trung Hòa, Bài Phổ, Đông Thành, Tân Châu

Đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc tỉnhSửa đổi

Tỉnh Hải Nam trực tiếp quản lí 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 5 thành phố cấp huyện, 4 huyện và 6 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 157 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 136 trấn và 21 hương.
Ngũ Chỉ Sơn Trấn
Thông Thập, Nam Thánh, Mao Dương, Phiên Dương
Hương
Sướng Hảo, Mao Đạo, Thủy Mãn
Quỳnh Hải Trấn
Gia Tích, Vạn Tuyền, Thạch Bích, Trung Nguyên, Bác Ngao, Dương Giang, Long Giang, Đàm Môn, Tháp Dương, Trường Pha, Đại Lộ, Hội Sơn
Văn Xương Trấn
Văn Thành, Trọng Hưng, Bồng Lai, Hội Văn, Đông Lộ, Đàm Ngưu, Đông Các, Văn Giáo, Đông Giao, Long Lâu, Xương Sái, Ông Điền, Bão La, Phùng Pha, Cẩm Sơn, Phô Tiền, Công Pha
Vạn Ninh Trấn
Vạn Thành, Long Cổn, Hòa Nhạc, Hậu An, Đại Mậu, Đông Úc, Lễ Kỷ, Trường Phong, Sơn Căn, Bắc Đại, Nam Kiều, Tam Canh La
Đông Phương Trấn
Bát Sở, Đông Hà, Đại Điền, Cảm Thành, Bản Kiều, Tam Gia, Tứ Canh, Tân Long
Hương
Thiên An, Giang Biên
Định An Trấn
Định Thành, Tân Trúc, Long Hồ, Hoàng Trúc, Lôi Minh, Long Môn, Long Hà, Lĩnh Khẩu, Hàn Lâm, Phú Văn
Đồn Xương Trấn
Đồn Thành, Tân Hưng, Phong Mộc, Ô Pha, Nam Lữ, Nam Khôn, Pha Tâm, Tây Xương
Trừng Mại Trấn
Kim Giang, Lão Thành, Thụy Khê, Vĩnh Phát, Gia Nhạc, Văn Nho, Trung Hưng, Nhân Hưng, Phúc Sơn, Kiều Đầu, Đại Phong
Lâm Cao Trấn
Lâm Thành, Ba Liên, Đông Anh, Bác Hậu, Hoàng Đồng, Đa Văn, Hòa Xá, Nam Bảo, Tân Doanh, Điều Lâu
Bạch Sa Trấn
Nha Xoa, Thất Phường, Bang Khê, Đả An
Hương
Tế Thủy, Nguyên Môn, Nam Khai, Phụ Long, Thanh Tùng, Kim Ba, Vinh Bang
Xương Giang Trấn
Thạch Lục, Xoa Hà, Thập Nguyệt Điền, Ô Liệt, Xương Hóa, Hải Vĩ, Thất Xoa
Hương
Vương Hạ
Lạc Đông Trấn
Bão Do, Vạn Trùng, Đại An, Chí Trọng, Thiên Gia, Cửu Sở, Lợi Quốc, Hoàng Lưu, Phật La, Tiêm Phong, Oanh Ca Hải
Lăng Thủy Trấn
Gia Lâm, Quang Pha, Tam Tài, Anh Châu, Long Quảng, Văn La, Bản Hào, Tân Thôn, Lê An
Hương
Đề Mông, Quần Anh
Bảo Đình Trấn
Bảo Thành, Thập Linh, Gia Mậu, Hưởng Thủy, Tân Chính, Tam Đạo
Hương
Lục Cung, Nam Lâm, Mao Cảm
Quỳnh Trung Trấn
Doanh Căn, Loan Lĩnh, Lê Mẫu Sơn, Hòa Bình, Trường Chinh, Hồng Mao, Trung Bình
Hương
Điếu La Sơn, Thượng An, Thập Vận

Tham khảoSửa đổi