Danh sách đơn vị hành chính cấp hương của Trùng Khánh

bài viết danh sách Wikimedia

Trùng KhánhSửa đổi

Thành phố trực thuộc Trung ương Trùng Khánh quản lí trực tiếp 38 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 26 quận, 8 huyện và 4 huyện tự trị. Các đơn vị hành chính cấp huyện này được chia thành 1040 đơn vị hành chính cấp hương, bao gồm 234 nhai đạo, 625 trấn, 169 hương và 12 hương dân tộc.
Vạn Châu Nhai đạo
Cao Duẩn Đường, Thái Bạch, Bài Lâu, Song Hà Khẩu, Long Đô, Chu Gia Bá, Sa Hà, Chung Cổ Lâu, Bách An Bá, Ngũ Kiều, Trần Gia Bá
Trấn
Tiểu Chu, Đại Chu, Tân Hương, Tôn Gia, Cao Phong, Long Sa, Hưởng Thủy, Vũ Lăng, Nhương Độ, Cam Ninh, Thiên Thành, Hùng Gia, Cao Lương, Lý Hà, Phân Thủy, Dư Gia, Hậu Sơn, Đạn Tử, Trường Lĩnh, Tân Điền, Bạch Dương, Long Câu, Tẩu Mã, La Điền, Thái Long, Trường Than, Thái An, Bạch Thổ, Quách Thôn
Hương
Trụ Sơn, Thiết Phong, Khê Khẩu, Trường Bình, Yến Sơn, Lê Thụ, Phổ Tử, Hoàng Bách, Cửu Trì, Tỳ Trúc
Hương dân tộc
Địa Bảo, Hằng Hợp
Phù Lăng Nhai đạo
Đôn Nhân, Sùng Nghĩa, Lệ Chi, Giang Bắc, Giang Đông, Lý Độ, Long Kiều, Bạch Đào, Mã An
Trấn
Nam Đà, Thanh Dương, Bách Thắng, Trân Khê, Thanh Khê, Tiêu Thạch, Mã Vũ, Long Đàm, Lận Thị, Tân Diệu, Thạch Đà, Nghĩa Hòa
Hương
La Vân, Đại Mộc, Vũ Lăng Sơn, Đại Thuận, Tăng Phúc, Đồng Nhạc
Du Trung Nhai đạo
Thất Tinh Cương, Giải Phóng Bi, Lưỡng Lộ Khẩu, Thượng Thanh Tự, Thái Viên Bá, Nam Kỷ Môn, Triều Thiên Môn, Đại Khê Câu, Đại Bình, Hóa Long Kiều, Thạch Du Lộ
Đại Độ Khẩu Nhai đạo
Tân Sơn Thôn, Dược Tiến Thôn, Cửu Cung Miếu, Gia Tử Khê, Xuân Huy Lộ
Trấn
Bát Kiều, Kiến Thắng, Khiêu Đặng
Giang Bắc Nhai đạo
Hoa Tân Nhai, Giang Bắc Thành, Thạch Mã Hà, Đại Thạch Bá, Thốn Than, Quan Âm Kiều, Ngũ Lý Điếm, Quách Gia Đà, Thiết Sơn Bình
Trấn
Ngư Chủy, Phục Thịnh, Ngũ Bảo
Sa Bình Bá Nhai đạo
Tiểu Long Khảm, Sa Bình Bá, Du Bội Lộ, Từ Khí Khẩu, Đồng Gia Kiều, Thạch Tỉnh Pha, Song Bi, Tỉnh Khẩu, Ca Nhạc Sơn, Sơn Động, Tân Kiều, Thiên Tinh Kiều, Thổ Loan, Đàm Gia Cương, Trần Gia Kiều, Hổ Khê, Tây Vĩnh, Liên Phương, Phong Văn, Hương Lô Sơn
Trấn
Thanh Mộc Quan, Phượng Hoàng, Hồi Long Bá, Tằng Gia, Thổ Chủ, Trung Lương
Cửu Long Pha Nhai đạo
Dương Gia Bình, Hoàng Giác Bình, Tạ Gia Loan, Thạch Bình Kiều, Thạch Kiều Phô, Trung Lương Sơn, Du Châu Lộ, Nhị Lang
Trấn
Cửu Long, Hoa Nham, Hàm Cốc, Kim Phượng, Bạch Thị Dịch, Tẩu Mã, Thạch Bản, Ba Phúc, Đào Gia, Tây Bành, Đồng Quán Dịch
Nam Ngạn Nhai đạo
Đồng Nguyên Cục, Hoa Viên Lộ, Nam Bình, Hải Đường Khê, Long Môn Hạo, Đạn Tử Thạch, Nam Sơn, Thiên Văn
Trấn
Nam Bình, Đồ Sơn, Kê Quan Thạch, Hạp Khẩu, Trường Sinh Kiều, Nghênh Long, Quảng Dương
Bắc Bội Nhai đạo
Thiên Sinh, Triêu Dương, Bắc Ôn Tuyền, Đông Dương, Long Phượng Kiều, Thái Gia Cương, Hiết Mã, Thủy Thổ, Phục Hưng
Trấn
Trừng Giang, Đồng Gia Khê, Thiên Phủ, Thi Gia Lương, Tĩnh Quan, Liễu Ấm, Tam Thánh, Kim Đao Hạp
Kỳ Giang Nhai đạo
Cổ Nam, Văn Long, Tam Giang, Vạn Thịnh, Đông Lâm, Tân Thịnh, Thông Huệ
Trấn
Vạn Đông, Nam Đồng, Thanh Niên, Quan Bá, Tùng Lâm, Thạch Lâm, Kim Kiều, Hắc Sơn, Thạch Giác, Đông Khê, Cản Thủy, Đả Thông, Thạch Hào, Vĩnh Tân, Tam Giác, Long Thịnh, Quách Phù, Triện Đường, Đinh Sơn, An Ổn, Phù Hoan, Vĩnh Thành, Trung Phong, Hoành Sơn
Đại Túc Nhai đạo
Long Cương, Đường Hương, Long Than Tử, Song Lộ, Thông Kiều, Trí Phượng
Trấn
Long Thủy, Bảo Đỉnh, Trung Ngao, Tam Khu, Bảo Hưng, Ngọc Long, Thạch Mã, Thập Vạn, Hồi Long, Kim Sơn, Vạn Cổ, Quốc Lương, Ung Khê, Châu Khê, Long Thạch, Bưu Đình, Thiết Sơn, Cao Thăng, Quý Gia, Cổ Long, Cao Bình
Du Bắc Nhai đạo
Song Long Hồ, Hồi Hưng, Uyên Ương, Thúy Vân, Nhân Hòa, Thiên Cung Điện, Long Khê, Long Sơn, Long Tháp, Đại Trúc Lâm, Duyệt Lai, Lưỡng Lộ, Song Phượng Kiều, Vương Gia, Lễ Gia, Bảo Thánh Hồ, Kim Sơn, Khang Mỹ, Tiên Đào
Trấn
Ngọc Phong Sơn, Long Hưng, Thống Cảnh, Đại Loan, Hưng Long, Mộc Nhĩ, Tỳ Trúc, Cổ Lộ, Thạch Thuyền, Đại Thịnh, Lạc Thích
Ba Nam Nhai đạo
Long Châu Loan, Ngư Động, Hoa Khê, Lý Gia Đà, Nam Tuyền, Nhất Phẩm, Nam Bành, Huệ Dân, Liên Hoa
Trấn
Giới Thạch, An Lan, Thánh Đăng Sơn, Mộc Động, Song Hà Khẩu, Ma Liễu Chủy, Phong Thịnh, Nhị Thánh, Đông Ôn Tuyền, Khương Gia, Thiên Tinh Tự, Tiếp Long, Thạch Than, Thạch Long
Kiềm Giang Nhai đạo
Thành Đông, Thành Nam, Thành Tây, Chính Dương, Chu Bạch, Phùng Gia
Trấn
A Bồng Giang, Thạch Hội, Hắc Khê, Hoàng Khê, Lê Thủy, Kim Khê, Mã Lạt, Trạc Thủy, Thạch Gia, Nga Trì, Tiểu Nam Hải, Lân Ngạc, Bạch Thạch, Trung Đường, Sa Bá
Hương
Bồng Đông, Sam Lĩnh, Thái Cực, Thủy Điền, Bạch Thổ, Kim Động, Ngũ Lý, Thủy Thị, Tân Hoa
Trường Thọ Nhai đạo
Phượng Thành, Yến Gia, Giang Nam, Độ Chu, Tân Thị, Bát Khỏa, Bồ Đề
Trấn
Lân Phong, Đãn Độ, Vân Tập, Trường Thọ Hồ, Song Long, Long Hà, Thạch Yển, Vân Đài, Hải Đường, Cát Lan, Hồng Hồ, Vạn Thuận
Giang Tân Nhai đạo
Kỷ Giang, Đức Cảm, Song Phúc, Đỉnh Sơn, Thánh Tuyền
Trấn
Du Khê, Ngô Than, Thạch Môn, Chu Dương, Thạch Mô, Vĩnh Hưng, Đường Hà, Bạch Sa, Long Hoa, Lý Thị, Từ Vân, Thái Gia, Trung Sơn, Gia Bình, Bách Lâm, Tiên Phong, Lạc Hoàng, Giả Tự, Hạ Bá, Tây Hồ, Đỗ Thị, Quảng Hưng, Tứ Diện Sơn, Chi Bình, Tứ Bình
Hợp Xuyên Nhai đạo
Hợp Dương, Điếu Ngư Thành, Nam Tân Nhai, Diêm Tỉnh, Thảo Nhai, Vân Môn, Đại Thạch
Trấn
Sa Ngư, Quan Độ, Lai Than, Tiêu Gia, Cổ Lâu, Tam Miếu, Nhị Lang, Long Phượng, Long Hưng, Đồng Khê, Song Phượng, Sư Than, Thanh Bình, Thổ Tràng, Tiểu Miện, Tam Hối, Hương Long, Tiền Đường, Long Thị, Yến Oa, Thái Hòa, Vị Đà, Song Hòe
Vĩnh Xuyên Nhai đạo
Trung Sơn Lộ, Thắng Lợi Lộ, Nam Đại Nhai, Trà Sơn Trúc Hải, Đại An, Trần Thực, Vệ Tinh Hồ
Trấn
Thanh Phong, Kim Long, Lâm Giang, Hà Canh, Tùng Khái, Tiên Long, Cát An, Ngũ Gian, Lai Tô, Bảo Phong, Song Thạch, Hồng Lô, Vĩnh Vinh, Tam Giáo, Bản Kiều, Chu Đà
Nam Xuyên Nhai đạo
Đông Thành, Nam Thành, Tây Thành
Trấn
Tam Tuyền, Nam Bình, Thần Đồng, Minh Ngọc, Đại Quan, Hưng Long, Thái Bình Tràng, Bạch Sa, Thủy Giang, Thạch Tường, Kim Sơn, Đầu Độ, Đại Hữu, Hợp Khê, Lê Hương Hồ, Sơn Vương Bình, Mộc Lương, Nam Trúc Sơn, Thạch Khê, Đức Long, Dân Chủ, Phúc Thọ, Hà Đồ, Khánh Nguyên, Cổ Hoa, Thạch Liên, Càn Phong, Kỵ Long, Lãnh Thủy Quan
Hương
Trung Kiều, Phong Nham
Bích Sơn Nhai đạo
Bích Thành, Bích Tuyền, Thanh Giang, Lai Phượng, Đinh Gia, Đại Lộ
Trấn
Bát Đường, Thất Đường, Hà Biên, Phúc Lộc, Đại Hưng, Chính Hưng, Quảng Phổ, Tam Hợp, Kiện Long
Đồng Lương Nhai đạo
Ba Xuyên, Đông Thành, Nam Thành, Bồ Lữ, Cựu Huyện
Trấn
Thổ Kiều, Nhị Bình, Thủy Khẩu, An Cư, Bạch Dương, Bình Than, Tiểu Lâm, Song Sơn, Hổ Phong, Thạch Ngư, Phúc Quả, Khánh Long, Thiếu Vân, Duy Tân, Cao Lâu, Đại Miếu, Vi Long, Hoa Hưng, Vĩnh Gia, An Khê, Tây Hà, Lữ Bổng, Thái Bình
Đồng Nam Nhai đạo
Quế Lâm, Tử Đồng
Trấn
Thượng Hòa, Long Hình, Cổ Khê, Bảo Long, Ngọc Khê, Mễ Tâm, Quần Lực, Song Giang, Hoa Nham, Bách Tử, Sùng Ham, Đường Bá, Tân Thắng, Thái An, Tiểu Độ, Ngọa Phật, Ngũ Quế, Điền Gia, Biệt Khẩu, Thọ Kiều
Vinh Xương Nhai đạo
Xương Nguyên, Xương Châu, Quảng Thuận, Song Hà, An Phú, Phong Cao
Trấn
Vinh Long, Nhân Nghĩa, Bàn Long, Ngô Gia, Trực Thăng, Vạn Linh, Thanh Thăng, Thanh Giang, Cổ Xương, Hà Bao, Quan Thắng, Đồng Cổ, Thanh Lưu, Viễn Giác, Long Tập
Khai Châu Nhai đạo
Hán Phong, Văn Phong, Vân Phong, Trấn Đông, Phong Nhạc, Bạch Hạc, Triệu Gia
Trấn
Đại Đức, Trấn An, Hậu Bá, Kim Phong, Ôn Tuyển, Quách Gia, Bạch Kiều, Hòa Khiêm, Hà Yển, Đại Tiến, Đàm Gia, Đôn Hảo, Cao Kiều, Cửu Long Sơn, Thiên Hòa, Trung Hòa, Nghĩa Hòa, Lâm Giang, Trúc Khê, Thiết Kiều, Nam Nhã, Vu Sơn, Nhạc Khê, Trường Sa, Nam Thôn, Cừ Khẩu, Mãn Nguyệt, Tuyết Bảo Sơn
Hương
Quan Diện, Ma Liễu, Tử Thủy, Tam Hối Khẩu, Ngũ Thông
Lương Bình Nhai đạo
Lương Sơn, Song Quế, Nhân Hiền, Kim Đái, Hợp Hưng
Trấn
Lễ Nhượng, Vân Long, Bình Cẩm, Viên Dịch, Tân Thịnh, Phúc Lộc, Tu Khuê, Minh Đạt, Ấm Bình, Hòa Lâm, Hồi Long, Bích Sơn, Hổ Thành, Thất Tinh, Long Môn, Văn Hóa, Thạch An, Bách Gia, Đại Quan, Trúc Sơn, Bàn Long, Tinh Kiều, Khúc Thủy, An Thắng, Phục Bình, Tử Chiếu
Hương
Thiết Môn, Long Thắng
Vũ Long Nhai đạo
Phượng Sơn, Phù Dung, Tiên Nữ Sơn, Dương Giác
Trấn
Bạch Mã, Giang Khẩu, Hỏa Lô, Áp Giang, Trường Bá, Bình Kiều, Đồng Tử, Hòa Thuận, Song Hà, Phượng Lai
Hương
Miếu Ô, Hoàng Oanh, Thương Câu, Thổ Địa, Bạch Vân, Tiếp Long, Triệu Gia, Đại Động Hà
Hương dân tộc
Văn Phục, Thạch Kiều, Hậu Bình, Hạo Khẩu
Thành Khẩu Nhai đạo
Cát Thành, Phục Hưng
Trấn
Ba Sơn, Bình Bá, Miếu Bá, Minh Thông, Tu Tề, Cao Quan, Cao Yến, Đông An, Hàm Nghi, Cao Nam
Hương
Long Điền, Bắc Bình, Tả Lam, Duyên Hà, Song Hà, Liệu Tử, Kê Minh, Chu Khê, Minh Trung, Trị Bình, Lam Thiên, Hậu Bình, Hà Ngư
Phong Đô Nhai đạo
Tam Hợp, Danh Sơn
Trấn
Hổ Uy, Xã Đàn, Tam Nguyên, Hứa Minh, Đổng Gia, Thụ Nhân, Thập Trực, Cao Gia, Hưng Nghĩa, Song Lộ, Giang Trì, Long Hà, Vũ Bình, Bao Loan, Trạm Phổ, Nam Thiên Hồ, Bảo Hợp, Hưng Long, Nhân Sa, Long Khổng, Kỵ Long, Song Long, Tiên Nữ Hồ
Hương
Thanh Long, Thái Bình Bá, Đô Đốc, Lật Tử, Tam Kiến
Điếm Giang Nhai đạo
Quế Khê, Quế Dương
Trấn
Tân Dân, Sa Bình, Chu Gia, Phổ Thuận, Vĩnh An, Cao An, Cao Phong, Ngũ Động, Trừng Khê, Thái Bình, Hạc Du, Bình Sơn, Nghiễn Đài, Tào Hồi, Giang Gia, Bao Gia, Bạch Gia, Vĩnh Bình, Tam Khê, Bùi Hưng, Hoàng Sa, Trường Long
Hương
Sa Hà, Đại Thạch
Trung Nhai đạo
Trung Châu, Bạch Công, Ô Dương, Tân Sinh
Trấn
Nhậm Gia, Dương Độ, Đông Khê, Phục Hưng, Thạch Bảo, Nhữ Khê, Dã Hạc, Quan Bá, Thạch Hoàng, Mã Quán, Kim Kê, Tân Lập, Song Quế, Bạt Sơn, Hoa Kiều, Vĩnh Phong, Tam Hối, Bạch Thạch, Hoàng Kim
Hương
Thiện Quảng, Thạch Tử, Đồ Tỉnh, Kim Thanh, Hưng Phong
Hương dân tộc
Ma Tử
Vân Dương Nhai đạo
Song Giang, Thanh Long, Nhân Hòa, Bàn Long
Trấn
Long Giác, Cố Lăng, Hồng Sư, Lộ Dương, Nông Bá, Cừ Mã, Hoàng Thạch, Ba Dương, Sa Thị, Ngư Tuyền, Phượng Minh, Bảo Bình, Nam Khê, Song Thổ, Tang Bình, Giang Khẩu, Cao Dương, Bình An, Vân Dương, Vân An, Tê Hà, Song Long, Nê Khê, Phiêu Thảo, Dưỡng Lộc, Thủy Khẩu, Yển Bình, Long Động, Hậu Diệp, Diệu Linh, Đại Dương
Hương
Ngoại Lang, Tân Tân, Phổ An, Động Lộc, Thạch Môn, Thượng Bá
Hương dân tộc
Thanh Thủy
Phụng Tiết Nhai đạo
Vĩnh An, Ngư Phục, Quỳ Môn
Trấn
Bạch Đế, Thảo Đường, Phần Hà, Khang Nhạc, Đại Thụ, Trúc Viên, Công Bình, Chu Y, Giáp Cao, Dương Thị, Thổ Tường, Hưng Long, Thanh Long, Tân Dân, Vĩnh Nhạc, An Bình, Ngũ Mã, Thanh Liên
Hương
Nham Loan, Bình An, Hồng Thổ, Thạch Cương, Khang Bình, Hạc Phong, Phùng Bình
Hương dân tộc
Thái Hòa, Trường An, Long Kiều, Vân Vụ
Vu Sơn Nhai đạo
Cao Đường, Long Môn
Trấn
Miếu Vũ, Đại Xương, Phúc Điền, Long Khê, Song Long, Quan Dương, Loa Bình, Bão Long, Quan Độ, Đồng Cổ, Vu Hạp
Hương
Hồng Xuân, Lưỡng Bình, Khúc Xích, Kiến Bình, Đại Khê, Kim Bình, Bình Hà, Đương Dương, Trúc Hiền, Tam Khê, Bồi Thạch, Đốc Bình, Đặng Gia
Vu Khê Nhai đạo
Ninh Hà, Bách Dương
Trấn
Thành Sương, Phượng Hoàng, Ninh Hán, Thượng Hoàng, Cổ Lô, Văn Phong, Từ Gia, Bạch Lộc, Tiêm Sơn, Hạ Bảo, Phong Linh, Đường Phường, Triêu Dương, Điền Bá, Thông Hành, Lăng Giác, Bồ Liên, Thổ Thành, Hồng Trì Bá
Hương
Thắng Lợi, Đại Hà, Thiên Tinh, Trường Quế, Ngư Lân, Ô Long, Hoa Đài, Lan Anh, Song Dương, Trung Lương, Thiên Nguyên
Thạch Trụ Nhai đạo
Nam Tân, Vạn An, Hạ Lộ
Trấn
Tây Đà, Duyệt Lai, Lâm Khê, Hoàng Thủy, Mã Vũ, Sa Tử, Vương Tràng, Duyên Khê, Long Sa, Ngư Trì, Tam Hà, Đại Hiết, Kiều Đầu, Vạn Triêu, Lãnh Thủy, Hoàng Hạc, Phong Mộc
Hương
Lê Tràng, Tam Tinh, Lục Đường, Tam Ích, Vương Gia, Hà Chủy, Thạch Gia, Trung Ích, Tẩy Tân, Long Đàm, Tân Nhạc, Kim Linh, Kim Trúc
Tú Sơn Nhai đạo
Trung Hòa, Ô Dương, Bình Khải, Quan Trang
Trấn
Thanh Khê Tràng, Ải Khẩu, Dong Khê, Long Trì, Thạch Đê, Nga Dong, Hồng An, Nhã Giang, Thạch Da, Mai Giang, Lan Kiều, Cao Điền, Khê Khẩu, Diệu Tuyền, Tống Nông, Lý Nhân, Chung Linh
Hương
Hiếu Khê, Hải Dương, Đại Khê, Dũng Động, Trung Bình, Sầm Khê
Dậu Dương Nhai đạo
Đào Hoa Nguyên, Chung Đa
Trấn
Long Đàm, Ma Vượng, Dậu Thù, Đại Khê, Hưng Long, Hắc Thủy, Đinh Thị, Cung Than, Lý Khê, Cam Khê, Dậu Thủy Hà, Thương Lĩnh, Tiểu Hà, Bản Khê, Đồ Thị, Đồng Cổ, Ngũ Phúc, Vạn Mộc, Nam Yêu Giới
Hương
Khả Đại, Thiên Bách, Mộc Diệp, Mao Bá, Hoa Điền, Hậu Bình, Thiên Quán, Nghi Cư, Lưỡng Tăng, Bản Kiều, Quan Thanh, Xa Điền, Du Địa, Thanh Tuyền, Miếu Khê, Lãng Bình, Song Tuyền, Nam Mộc
Bành Thủy Nhai đạo
Hán Gia, Thiệu Khánh, Điện Thủy
Trấn
Bảo Gia, Úc Sơn, Cao Cốc, Tang Chá, Lộc Giác, Hoàng Gia, Phổ Tử, Long Xạ, Liên Hồ, Vạn Túc, Bình An, Trường Sinh, Tân Điền, An Tử, Thái Nguyên, Long Khê, Mai Tử Ô, Đại Đồng
Hương
Nham Đông, Lộc Minh, Lệ Đường, Tam Nghĩa, Liên Hợp, Thạch Liễu, Tẩu Mã, Lô Đường, Kiều Tử, Chư Phật, Đồng Lâu, Thiện Cảm, Song Long, Thạch Bàn, Đại Ô, Nhuận Khê, Lãng Khê, Long Đường

Tham khảoSửa đổi