Danh sách Thống đốc Nam Kỳ

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách Thống đốc Nam Kỳ và các chức vụ tương đương khác[1] qua các thời kỳ:

Tên Thời gian đảm nhiệm Ghi chú
Charles Rigault de Genouilly 18/02/1859-03/1859
Jean Bernard Jauréguiberry 03/1859-31/03/1859 Quyền Thống đốc
Théogène François Page 01/04/1860-06/02/1861
Léonard Victor Joseph Charner 07/02/1861-30/11/1861
Louis Adolphe Bonard 01/12/1861-16/10/1863
Pierre-Paul de La Grandière 17/10/1863-31/03/1865
Pierre-Gustave Roze 01/04/1865-28/11/1865 Xử lý thường vụ Thống đốc
Pierre-Paul de La Grandière 29/11/1865-04/04/1868
Marie Gustave Hector Ohier 05/04/1868-10/12/1869 Quyền Thống đốc
Joseph Faron 11/12/1869-09/01/1870 Xử lý thường vụ Thống đốc
Alphone Jean Claude René Théodore de Cornulier-Lucinière 10/01/1870-01/04/1871
Marie Jules Dupré 02/04/1871-16/03/1872
Charles Joseph Basher d'Arbaud 17/03/1872-16/12/1872 Quyền Thống đốc
Marie Jules Dupré 17/12/1872-15/03/1874
Jules François Émile Krantz 16/03/1874-30/11/1874 Quyền Thống đốc
Nam tước (Baron) Victor Auguste Duperré 01/12/1874-31/01/1876
Henri Gaëtan Ernest Bossant 01/02/1876-06/07/1876 Quyền Thống đốc
Nam tước Victor Auguste Duperré 07/07/1876-16/10/1877
Louis Charles Georges Jules Lafont 17/10/1877-07/07/1879
Charles Le Myre de Vilers 08/07/1879-07/11/1882 Thống đốc dân sự đầu tiên
Charles Antoine François Thomson 08/11/1882-27/07/1885
Charles Auguste Frédéric Bégin 28/07/1885-19/06/1886
Ange Michel Filippini 20/06/1886-22/10/1887
Jacques Noël Pardon 23/10/1887-02/11/1887 Quyền Thống đốc
Jean Antoine Ernest Constans 03/11/1887-15/01/1888
Auguste Eugène Navelle 16/01/1888-25/08/1888 Quyền Thống đốc
Paul Louis Maxime Céloron de Blainville 26/08/1888-16/05/1889 Phó Thống đốc phụ tá cho Toàn quyền Đông Dương
Augustin Julien Fourès 17/05/1889-09/08/1889 Quyền Thống đốc
Henri-Eloi Danel 10/08/1889-11/09/1892
Augustin Julien Fourès 12/09/1892-25/03/1884
Auguste Eugène Navelle 26/03/1884-15/09/1884 Quyền Thống đốc
Augustin Julien Fourès 16/09/1884-18/07/1895
Alexandre Antoine Étienne Gustave Ducos 19/07/1895-22/03/1896
Gustave Guillaume Sandret 23/03/1896-19/11/1896 Quyền Thống đốc
Alexandre Antoine Étienne Gustave Ducos 20/11/1896-09/05/1897
Ange Eugène Nicolai 10/05/1897-31/12/1897 Quyền Thống đốc
Edouard Picanon 01/01/1898-11/04/1899
Ferdinand Georges Jules Bocquet 12/04/1899-31/10/1900 Quyền Thống đốc
Edouard Picanon 01/11/1900-28/07/1901
Louis Paul Luce 29/07/1901-04/09/1901 Quyền Thống đốc
Henri Félix de Lamothe 05/09/1901-18/09/1902
François Pierre Rodier 19/09/1902-10/03/1906
Olivier Charles Arthur de Lalande de Calan 11/03/1906-02/1907 Quyền Thống đốc
François Pierre Rodier 02/1907-29/06/1907
Louis Alphonse Bonhoure 30/06/1907-18/02/1908 Quyền Thống đốc
Ernest Amédée Antoine Georges Outrey 19/02/1908-23/09/1908 Quyền Thống đốc
Louis Alphonse Bonhoure 24/09/1908-09/01/1909
Ernest Amédée Antoine Georges Outrey 10/01/1909-15/01/1909 Quyền Thống đốc
Jules Maurice Gourbeil 16/01/1911-12/1911 Phó Thống đốc phụ tá cho Toàn quyền Đông Dương
Jules Maurice Gourbeil 12/1911-06/1912
Leon Destenay 06/1912-12/1912 Quyền Thống đốc
Jules Maurice Gourbeil 12/1912-01/1914
Maurice Joseph La Gallen 01/1914-07/1914 Quyền Thống đốc
Jules Maurice Gourbeil 07/1914-26/04/1916
Edouard Rivet 27/04/1916-05/1916 Quyền Thống đốc
Maurice Joseph La Gallen 05/1916-06/1918
Georges René Gaston Maspéro 06/1918-02/1920 Quyền Thống đốc
Maurice Joseph La Gallen 02/1920-17/11/1920
Achille Paul Michel Quesnel 18/11/1920-14/02/1922 Quyền Thống đốc
Maurice Cognacq 15/02/1922-18/04/1926
Aristide Eugène Le Fol 19/04/1926-30/12/1926 Quyền Thống đốc
Paul Marie Alexis Joseph Blanchard de la Brosse 31/12/1926-31/12/1928
Auguste Eugène Ludovic Tholance 01/01/1929-06/03/1929 Quyền Thống đốc
Jean-Félix Krautheimer 07/03/1929-20/11/1934
Eugène Henri Royer Eutrope 21/11/1931-11/11/1932 Quyền Thống đốc
Jean-Félix Krautheimer 12/11/1932-1934
Pierre André Michel Pagès 1934-29/02/1936
Henri Georges Rivoal 01/03/1936-12/10/1936 Quyền Thống đốc
Pierre André Michel Pagès 13/10/1936-1939
René Veber 1939-15/11/1940
Henri Georges Rivoal 16/11/1940-12/1942 Quyền Thống đốc (16/11/1940-11/12/1940), Thống đốc (12/12/1940-12/1942)
Ernest Thimothée Hoeffel 12/1942-08/03/1945
Fujio Minoda 09/03/1945-13/08/1945
Nguyễn Văn Sâm 14/08/1945-24/08/1945 Khâm sai Nam Bộ
Trần Văn Giàu 25/08/1945-09/09/1945 Chủ tịch Ủy ban Hành chánh lâm thời Nam Bộ
Phạm Văn Bạch 10/09/1945-22/09/1945 Chủ tịch Ủy ban Nhơn dân Nam Bộ
Jean Marie Arsène Cédille 23/09/1945-13/10/1945 Ủy viên Cộng hoà Pháp tại Nam Kỳ
Marcel Jean Marie Alessandri 14/10/1945-31/05/1946 Ủy viên Nam Kỳ
Nguyễn Văn Thinh 01/06/1946-10/11/1946 Thủ tướng Nam Kỳ Quốc
Nguyễn Văn Xuân 15/11/1946-06/12/1946 Quyền Thủ tướng Nam Kỳ Quốc
Lê Văn Hoạch 07/12/1946-07/10/1947 Thủ tướng Nam Kỳ Quốc
Nguyễn Văn Xuân 08/10/1947-26/05/1948 Thủ tướng Nam Kỳ Quốc
Lê Văn Hoạch 27/05/1948-14/07/1949 Quốc vụ khanh Nam Kỳ
Trần Văn Hữu 15/07/1949-05/05/1950 Thủ hiến Nam Việt
Thái Lập Thành 06/05/1950-31/07/1951 Thủ hiến Nam Việt
Hồ Quang Hoài 01/08/1951-07/1954 Thủ hiến Nam Việt
Trần Văn Lắm 07/1954-11/1955 Đại biểu Chính phủ tại Nam Phần
Hồ Bảo Lộc 11/1955-? Đại biểu Chính phủ tại Nam Phần

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi