Danh sách các đảng phái chính trị của Hoa Kỳ

bài viết danh sách Wikimedia

Tham khảoSửa đổi

Đây là danh sách các đảng phái chính trị ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có hai đảng chính: Đảng Cộng hoàĐảng Dân chủ.

Hai đảng chính theo số ghế nghị viện (2016)Sửa đổi

Các đảng chính Hạ viện Thượng viện
Đảng Dân chủ
194 / 435
46 / 100
Đảng Cộng hoà
241 / 435
52 / 100
Độc lập
0 / 435
2 / 100

Các đảng khácSửa đổi

Các đảng khác Ý thức hệ tương ứng
Đảng Tự do (Libertarian Party) Tự do chủ nghĩa
Đảng xanh Hoa Kỳ (Green Party USA) Chủ nghĩa tiến bộ, Chính trị vì môi trường
Đảng Hiến pháp (Constitution Party) Chủ nghĩa bảo thủ