Danh sách sông ở Qatar

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Danh sách các sông ở Qatar)

Qatar không có sông mà chỉ là sông cạn. Đây là Danh sách các sông cạn ở Qatar.

Tham khảo

sửa