Danh sách sông ở Yemen

(Đổi hướng từ Danh sách các sông ở Yemen)