Danh sách tiểu hành tinh: 19001–20000

bài viết danh sách Wikimedia

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
19001–19100 sửa
19001 - 2000 RV60 6 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19002 Tongkexue 2000 RD61 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19003 Erinfrey 2000 RL61 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19004 Chirayath 2000 RU62 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19005 Teckman 2000 RY64 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19006 - 2000 RY65 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19007 Nirajnathan 2000 RD68 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19008 Kristibutler 2000 RV70 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19009 Galenmaly 2000 RF72 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19010 - 2000 RT72 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19011 - 2000 RU75 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19012 - 2000 RZ75 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19013 - 2000 RN76 4 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19014 - 2000 RW77 9 tháng 9 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19015 - 2000 RX77 9 tháng 9 năm 2000 Višnjan Observatory K. Korlević
19016 - 2000 RY78 11 tháng 9 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh
19017 Susanlederer 2000 RH93 4 tháng 9 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
19018 - 2000 RL100 5 tháng 9 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
19019 Sunflower 2000 SB 17 tháng 9 năm 2000 Olathe L. Robinson
19020 - 2000 SC6 20 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19021 - 2000 SC8 20 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19022 Penzel 2000 SR44 16 tháng 9 năm 2000 Drebach G. Lehmann
19023 Varela 2000 SH111 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19024 - 2000 SS112 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19025 Arthurpetron 2000 SC117 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19026 - 2000 SR145 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19027 - 2000 SZ149 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19028 - 2000 SC165 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19029 Briede 2000 SR205 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19030 - 2000 SJ276 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19031 - 2000 SU295 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19032 - 2053 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19033 - 2157 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19034 Santorini 2554 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19035 - 4634 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19036 - 4642 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19037 - 4663 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19038 - 4764 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19039 - 4844 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19040 - 4875 P-L 16 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19041 - 6055 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19042 - 6104 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19043 - 6214 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19044 - 6516 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19045 - 6593 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19046 - 7607 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19047 - 9516 P-L 22 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19048 - 9567 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19049 - 1105 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19050 - 1162 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19051 - 3210 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19052 - 1017 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19053 - 1054 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19054 - 1058 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19055 - 1066 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19056 - 1162 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19057 - 1166 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19058 - 1331 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19059 - 1352 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19060 - 2176 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19061 - 2261 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19062 - 2289 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19063 - 3147 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19064 - 3176 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19065 - 3351 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19066 - 4068 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19067 - 4087 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19068 - 4232 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19069 - 5149 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19070 - 5491 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19071 - 1047 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19072 - 1222 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19073 - 3157 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19074 - 4236 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19075 - 4288 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19076 - 5002 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19077 - 5123 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19078 - 5187 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19079 Hernández 1967 KC 31 tháng 5 năm 1967 El Leoncito Félix Aguilar Observatory
19080 Martínfierro 1970 JB 10 tháng 5 năm 1970 El Leoncito Félix Aguilar Observatory
19081 Mravinskij 1973 SX2 22 tháng 9 năm 1973 Nauchnij N. S. Chernykh
19082 Vikchernov 1976 QS 26 tháng 8 năm 1976 Nauchnij N. S. Chernykh
19083 - 1977 DA4 18 tháng 2 năm 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
19084 - 1978 RQ9 2 tháng 9 năm 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
19085 - 1978 UR4 27 tháng 10 năm 1978 Palomar C. M. Olmstead
19086 - 1978 VB3 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19087 - 1978 VT4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19088 - 1978 VW4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19089 - 1978 VZ6 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19090 - 1978 VM9 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19091 - 1978 XX 6 tháng 12 năm 1978 Palomar E. Bowell, A. Warnock
19092 - 1979 MF2 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19093 - 1979 MM3 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19094 - 1979 MR6 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19095 - 1979 MA8 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19096 Leonfridman 1979 TY1 14 tháng 10 năm 1979 Nauchnij N. S. Chernykh
19097 - 1981 EY2 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19098 - 1981 EM3 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19099 - 1981 EC4 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19100 - 1981 EH5 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19101–19200 sửa
19101 - 1981 EV6 6 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19102 - 1981 EH8 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19103 - 1981 ER11 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19104 - 1981 EY13 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19105 - 1981 EB15 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19106 - 1981 EV15 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19107 - 1981 EU19 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19108 - 1981 EV21 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19109 - 1981 EZ23 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19110 - 1981 EF29 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19111 - 1981 EM29 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19112 - 1981 EN31 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19113 - 1981 EB33 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19114 - 1981 EP37 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19115 - 1981 EM39 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19116 - 1981 EZ40 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19117 - 1981 EL41 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19118 - 1981 SD2 16 tháng 9 năm 1981 Anderson Mesa N. G. Thomas
19119 Dimpna 1981 SG3 27 tháng 9 năm 1981 Nauchnij L. G. Karachkina
19120 Doronina 1983 PM1 6 tháng 8 năm 1983 Nauchnij L. G. Karachkina
19121 1985 CY1 12 tháng 2 năm 1985 La Silla H. Debehogne
19122 - 1985 VF1 7 tháng 11 năm 1985 Anderson Mesa E. Bowell
19123 - 1986 TP1 7 tháng 10 năm 1986 Anderson Mesa E. Bowell
19124 - 1986 TH3 4 tháng 10 năm 1986 Kleť A. Mrkos
19125 - 1987 CH 2 tháng 2 năm 1987 La Silla E. W. Elst
19126 Ottohahn 1987 QW 22 tháng 8 năm 1987 Tautenburg Observatory F. Börngen
19127 Olegefremov 1987 QH10 26 tháng 8 năm 1987 Nauchnij L. G. Karachkina
19128 - 1987 YR1 17 tháng 12 năm 1987 La Silla E. W. Elst, G. Pizarro
19129 Loos 1988 AL1 10 tháng 1 năm 1988 Kleť A. Mrkos
19130 Tytgat 1988 CG2 11 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
19131 - 1988 CY3 13 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
19132 Le Clézio 1988 CL4 13 tháng 2 năm 1988 La Silla E. W. Elst
19133 - 1988 PC2 7 tháng 8 năm 1988 Kleť Z. Vávrová
19134 1988 TQ1 15 tháng 10 năm 1988 Gekko Y. Oshima
19135 - 1988 XQ 3 tháng 12 năm 1988 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19136 Strassmann 1989 AZ6 10 tháng 1 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
19137 Copiapó 1989 CP2 4 tháng 2 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19138 - 1989 EJ1 10 tháng 3 năm 1989 Toyota K. Suzuki, T. Furuta
19139 Apian 1989 GJ8 6 tháng 4 năm 1989 Tautenburg Observatory F. Börngen
19140 Jansmit 1989 RJ2 2 tháng 9 năm 1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19141 - 1989 SB4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19142 - 1989 SU4 16 tháng 9 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19143 1989 SA10 16 tháng 9 năm 1989 La Silla H. Debehogne
19144 - 1989 UP1 28 tháng 10 năm 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta
19145 - 1989 YC 25 tháng 12 năm 1989 Chions J. M. Baur
19146 1989 YY 30 tháng 12 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
19147 1989 YV4 30 tháng 12 năm 1989 Siding Spring R. H. McNaught
19148 Alaska 1989 YA5 28 tháng 12 năm 1989 Haute Provence E. W. Elst
19149 Boccaccio 1990 EZ2 2 tháng 3 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19150 - 1990 HY 26 tháng 4 năm 1990 Palomar E. F. Helin
19151 1990 KD1 20 tháng 5 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
19152 1990 OB5 27 tháng 7 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19153 1990 QB3 28 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19154 1990 QX4 24 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19155 Lifeson 1990 SX3 22 tháng 9 năm 1990 Palomar B. Roman
19156 - 1990 SE4 20 tháng 9 năm 1990 Geisei T. Seki
19157 - 1990 SS6 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19158 - 1990 SN7 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19159 - 1990 TT 10 tháng 10 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19160 - 1990 TC1 15 tháng 10 năm 1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19161 - 1990 TQ1 15 tháng 10 năm 1990 Geisei T. Seki
19162 Wambsganss 1990 TZ1 10 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19163 - 1990 WE5 16 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19164 - 1991 AU1 12 tháng 1 năm 1991 Palomar E. F. Helin
19165 - 1991 CD 4 tháng 2 năm 1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19166 1991 EY1 7 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19167 1991 ED2 9 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19168 1991 EO5 14 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19169 - 1991 FD 17 tháng 3 năm 1991 Palomar E. F. Helin
19170 1991 FH 18 tháng 3 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
19171 - 1991 FS 17 tháng 3 năm 1991 Fujieda H. Shiozawa, M. Kizawa
19172 1991 FC4 22 tháng 3 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19173 Virginiaterése 1991 GE2 15 tháng 4 năm 1991 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19174 1991 NS6 11 tháng 7 năm 1991 La Silla H. Debehogne
19175 - 1991 PP2 2 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
19176 - 1991 PK3 2 tháng 8 năm 1991 La Silla E. W. Elst
19177 1991 PJ11 9 tháng 8 năm 1991 Palomar H. E. Holt
19178 Walterbothe 1991 RV2 9 tháng 9 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19179 1991 RK8 12 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
19180 1991 RK16 15 tháng 9 năm 1991 Palomar H. E. Holt
19181 1991 SD1 30 tháng 9 năm 1991 Siding Spring R. H. McNaught
19182 Pitz 1991 TX2 7 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19183 Amati 1991 TB5 5 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19184 - 1991 TB6 6 tháng 10 năm 1991 Kleť A. Mrkos
19185 Guarneri 1991 TL13 4 tháng 10 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
19186 - 1991 VY1 5 tháng 11 năm 1991 Palomar E. F. Helin
19187 - 1991 VU2 4 tháng 11 năm 1991 Kiyosato S. Otomo
19188 Dittebesard 1991 YT 30 tháng 12 năm 1991 Haute Provence E. W. Elst
19189 Stradivari 1991 YE1 28 tháng 12 năm 1991 Tautenburg Observatory F. Börngen
19190 Morihiroshi 1992 AM1 10 tháng 1 năm 1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa
19191 - 1992 DT2 23 tháng 2 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
19192 - 1992 DY5 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19193 - 1992 DK6 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19194 - 1992 DG7 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19195 - 1992 DM7 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19196 - 1992 DQ7 29 tháng 2 năm 1992 La Silla UESAC
19197 - 1992 EO 6 tháng 3 năm 1992 Geisei T. Seki
19198 - 1992 ED8 2 tháng 3 năm 1992 La Silla UESAC
19199 - 1992 FL3 26 tháng 3 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
19200 - 1992 GU2 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
19201–19300 sửa
19201 - 1992 GZ4 4 tháng 4 năm 1992 La Silla E. W. Elst
19202 - 1992 HN 29 tháng 4 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
19203 - 1992 HJ2 27 tháng 4 năm 1992 Kitt Peak Spacewatch
19204 - 1992 ME 21 tháng 6 năm 1992 Palomar J. Mueller
19205 - 1992 PT 8 tháng 8 năm 1992 Caussols E. W. Elst
19206 1992 PH4 2 tháng 8 năm 1992 Palomar H. E. Holt
19207 1992 QS1 24 tháng 8 năm 1992 Palomar H. E. Holt
19208 Starrfield 1992 RW 2 tháng 9 năm 1992 Đài quan sát Tautenburg F. Börngen, L. D. Schmadel
19209 - 1992 UW2 25 tháng 10 năm 1992 Kiyosato S. Otomo
19210 - 1992 YE4 25 tháng 12 năm 1992 Geisei T. Seki
19211 1993 DM 21 tháng 2 năm 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
19212 - 1993 FL18 17 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
19213 - 1993 FF21 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
19214 - 1993 FT22 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
19215 - 1993 FS29 21 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
19216 - 1993 FA37 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
19217 - 1993 FE43 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
19218 - 1993 FH49 19 tháng 3 năm 1993 La Silla UESAC
19219 - 1993 OH5 20 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
19220 - 1993 OX11 19 tháng 7 năm 1993 La Silla E. W. Elst
19221 - 1993 PD3 14 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
19222 - 1993 QK1 16 tháng 8 năm 1993 Caussols E. W. Elst
19223 - 1993 QH8 20 tháng 8 năm 1993 La Silla E. W. Elst
19224 Orosei 1993 RJ3 15 tháng 9 năm 1993 Cima Ekar A. Boattini
19225 - 1993 RX5 15 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
19226 Peiresc 1993 RA8 15 tháng 9 năm 1993 La Silla E. W. Elst
19227 1993 RH16 15 tháng 9 năm 1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst
19228 - 1993 SN1 16 tháng 9 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19229 - 1993 SD5 19 tháng 9 năm 1993 Caussols E. W. Elst
19230 - 1993 TU 11 tháng 10 năm 1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19231 - 1993 TL5 9 tháng 10 năm 1993 Kitt Peak Spacewatch
19232 - 1993 TJ15 9 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
19233 - 1993 UD7 20 tháng 10 năm 1993 La Silla E. W. Elst
19234 Victoriahibbs 1993 VC1 9 tháng 11 năm 1993 Palomar E. F. Helin
19235 van Schurman 1993 VS4 9 tháng 11 năm 1993 Caussols E. W. Elst
19236 - 1993 XV 11 tháng 12 năm 1993 Oizumi T. Kobayashi
19237 - 1994 AP 4 tháng 1 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
19238 - 1994 AV1 9 tháng 1 năm 1994 Fujieda H. Shiozawa, T. Urata
19239 - 1994 AM2 7 tháng 1 năm 1994 Hidaka H. Shiozawa
19240 - 1994 AZ10 8 tháng 1 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
19241 - 1994 BH4 16 tháng 1 năm 1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas
19242 - 1994 CB1 3 tháng 2 năm 1994 Kiyosato S. Otomo
19243 Bunting 1994 CD9 10 tháng 2 năm 1994 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
19244 - 1994 CX12 7 tháng 2 năm 1994 La Silla E. W. Elst
19245 - 1994 EL2 8 tháng 3 năm 1994 Palomar E. F. Helin
19246 - 1994 EL7 14 tháng 3 năm 1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
19247 - 1994 LO1 2 tháng 6 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
19248 - 1994 PT 14 tháng 8 năm 1994 Oizumi T. Kobayashi
19249 - 1994 PO25 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
19250 - 1994 PF26 12 tháng 8 năm 1994 La Silla E. W. Elst
19251 Totziens 1994 RY1 3 tháng 9 năm 1994 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
19252 - 1994 RG7 12 tháng 9 năm 1994 Kitt Peak Spacewatch
19253 - 1994 RN28 5 tháng 9 năm 1994 La Silla E. W. Elst
19254 - 1994 VD7 11 tháng 11 năm 1994 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki
19255 1994 VK8 8 tháng 11 năm 1994 La Palma A. Fitzsimmons, D. O'Ceallaigh, I. P. Williams
19256 1994 WA4 28 tháng 11 năm 1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
19257 - 1995 DS5 22 tháng 2 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19258 Gongyi 1995 FT20 24 tháng 3 năm 1995 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19259 - 1995 GB 1 tháng 4 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
19260 - 1995 GT 4 tháng 4 năm 1995 Kiyosato S. Otomo
19261 1995 MB 21 tháng 6 năm 1995 Siding Spring R. H. McNaught
19262 - 1995 OB1 29 tháng 7 năm 1995 Stroncone A. Vagnozzi
19263 Lavater 1995 OH10 21 tháng 7 năm 1995 Đài quan sát Tautenburg F. Börngen
19264 - 1995 SE10 17 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19265 - 1995 SD24 19 tháng 9 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19266 1995 TF1 14 tháng 10 năm 1995 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19267 - 1995 TB8 15 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19268 Morstadt 1995 UZ 21 tháng 10 năm 1995 Ondřejov P. Pravec
19269 - 1995 UQ11 17 tháng 10 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19270 - 1995 VS8 14 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19271 - 1995 VG13 15 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19272 - 1995 WO15 17 tháng 11 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19273 - 1995 XJ 10 tháng 12 năm 1995 Kleť Kleť
19274 - 1995 XA1 15 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
19275 - 1995 XF1 15 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
19276 - 1995 XS4 14 tháng 12 năm 1995 Kitt Peak Spacewatch
19277 - 1995 YD 17 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
19278 - 1995 YN 19 tháng 12 năm 1995 Oizumi T. Kobayashi
19279 - 1995 YC4 28 tháng 12 năm 1995 Haleakala AMOS
19280 - 1996 AV 11 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19281 - 1996 AP3 14 tháng 1 năm 1996 Haleakala AMOS
19282 1996 AM15 14 tháng 1 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19283 - 1996 BJ2 26 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19284 - 1996 BU3 27 tháng 1 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19285 1996 CM9 12 tháng 2 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
19286 - 1996 DU 19 tháng 2 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19287 Paronelli 1996 DH1 22 tháng 2 năm 1996 Sormano M. Cavagna, A. Testa
19288 - 1996 FJ5 20 tháng 3 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19289 - 1996 HY12 17 tháng 4 năm 1996 La Silla E. W. Elst
19290 Schroeder 1996 JR1 15 tháng 5 năm 1996 Haleakala NEAT
19291 Karelzeman 1996 LF 6 tháng 6 năm 1996 Ondřejov P. Pravec, L. Šarounová
19292 - 1996 NG5 14 tháng 7 năm 1996 La Silla E. W. Elst
19293 Dedekind 1996 OF 18 tháng 7 năm 1996 Prescott P. G. Comba
19294 Weymouth 1996 PF 6 tháng 8 năm 1996 Lime Creek R. Linderholm
19295 - 1996 RC1 10 tháng 9 năm 1996 Haleakala NEAT
19296 - 1996 RO4 13 tháng 9 năm 1996 Haleakala NEAT
19297 - 1996 RS24 8 tháng 9 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
19298 Zhongkeda 1996 SU4 20 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19299 1996 SZ4 16 tháng 9 năm 1996 La Palma A. Fitzsimmons, M. J. Irwin, I. P. Williams
19300 1996 SH6 18 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19301–19400 sửa
19301 - 1996 SF8 21 tháng 9 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19302 - 1996 TD 1 tháng 10 năm 1996 Uppsala L. Kamél, K. Lundgren
19303 - 1996 TP1 5 tháng 10 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19304 - 1996 TQ1 5 tháng 10 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19305 1996 TH10 9 tháng 10 năm 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
19306 - 1996 TN12 12 tháng 10 năm 1996 Stroncone A. Vagnozzi
19307 - 1996 TG13 14 tháng 10 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19308 1996 TO66 12 tháng 10 năm 1996 Mauna Kea C. A. Trujillo, D. C. Jewitt, J. X. Luu
19309 - 1996 UK1 20 tháng 10 năm 1996 Kashihara F. Uto
19310 Osawa 1996 VF1 4 tháng 11 năm 1996 Tokyo-Mitaka I. Sato, H. Fukushima
19311 - 1996 VF3 12 tháng 11 năm 1996 Sudbury D. di Cicco
19312 1996 VR7 15 tháng 11 năm 1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
19313 - 1996 VF8 6 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19314 - 1996 VT8 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19315 - 1996 VY8 7 tháng 11 năm 1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe
19316 - 1996 WB 16 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19317 - 1996 WS1 30 tháng 11 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19318 Somanah 1996 XB2 2 tháng 12 năm 1996 Sormano F. Manca, M. Cavagna
19319 - 1996 XX2 3 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19320 - 1996 XB6 7 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19321 - 1996 XY7 1 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
19322 - 1996 XQ11 4 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
19323 - 1996 XM13 9 tháng 12 năm 1996 Sudbury D. di Cicco
19324 - 1996 XA18 7 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
19325 - 1996 XC18 7 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
19326 - 1996 XD19 8 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19327 - 1996 XH19 8 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19328 - 1996 XY28 12 tháng 12 năm 1996 Kitt Peak Spacewatch
19329 - 1996 XZ30 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19330 - 1996 XJ31 14 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19331 - 1996 XL33 4 tháng 12 năm 1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli
19332 - 1996 YQ1 18 tháng 12 năm 1996 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19333 - 1996 YT1 19 tháng 12 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19334 - 1996 YV1 19 tháng 12 năm 1996 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19335 - 1996 YL2 28 tháng 12 năm 1996 Oizumi T. Kobayashi
19336 - 1997 AF 2 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19337 - 1997 AT 2 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19338 - 1997 AB2 3 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19339 - 1997 AF4 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19340 - 1997 AV4 6 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19341 - 1997 AQ5 7 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19342 - 1997 AA7 9 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19343 1997 AR7 5 tháng 1 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19344 1997 AD14 2 tháng 1 năm 1997 Xinglong Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
19345 - 1997 BV2 30 tháng 1 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19346 - 1997 CG1 1 tháng 2 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19347 - 1997 CH9 1 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
19348 Cueca 1997 CL12 3 tháng 2 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
19349 Denjoy 1997 CF22 13 tháng 2 năm 1997 Prescott P. G. Comba
19350 1997 CU28 6 tháng 2 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19351 - 1997 EK 1 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19352 - 1997 EL 1 tháng 3 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19353 Pierrethierry 1997 EQ30 10 tháng 3 năm 1997 Ramonville C. Buil
19354 - 1997 FS2 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
19355 - 1997 FU2 31 tháng 3 năm 1997 Socorro LINEAR
19356 - 1997 GH3 6 tháng 4 năm 1997 Haleakala NEAT
19357 - 1997 GZ7 2 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
19358 - 1997 GO23 6 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
19359 - 1997 GB35 3 tháng 4 năm 1997 Socorro LINEAR
19360 - 1997 JS12 3 tháng 5 năm 1997 La Silla E. W. Elst
19361 - 1997 KH4 31 tháng 5 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
19362 - 1997 MX3 28 tháng 6 năm 1997 Socorro LINEAR
19363 - 1997 OL2 31 tháng 7 năm 1997 Caussols ODAS
19364 Semafor 1997 SM1 21 tháng 9 năm 1997 Ondřejov L. Šarounová
19365 - 1997 VL5 8 tháng 11 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19366 Sudingqiang 1997 VZ7 6 tháng 11 năm 1997 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19367 Pink Floyd 1997 XW3 3 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS
19368 - 1997 XZ4 6 tháng 12 năm 1997 Caussols ODAS
19369 - 1997 YO 20 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19370 - 1997 YY8 25 tháng 12 năm 1997 Haleakala NEAT
19371 - 1997 YP11 27 tháng 12 năm 1997 Gekko T. Kagawa, T. Urata
19372 - 1997 YP13 31 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19373 - 1997 YC14 31 tháng 12 năm 1997 Oizumi T. Kobayashi
19374 - 1997 YG17 27 tháng 12 năm 1997 Kitt Peak Spacewatch
19375 - 1998 AB5 6 tháng 1 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19376 - 1998 BE1 19 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
19377 1998 BE4 21 tháng 1 năm 1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata
19378 - 1998 BB7 24 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
19379 Labrecque 1998 BR7 24 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT
19380 - 1998 BB11 23 tháng 1 năm 1998 Socorro LINEAR
19381 - 1998 BB15 24 tháng 1 năm 1998 Haleakala NEAT
19382 - 1998 BH25 28 tháng 1 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
19383 Rolling Stones 1998 BZ32 29 tháng 1 năm 1998 Caussols ODAS
19384 Winton 1998 CP1 6 tháng 2 năm 1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý
19385 1998 CE4 13 tháng 2 năm 1998 Xinglong Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
19386 Axelcronstedt 1998 CR4 6 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19387 - 1998 DA2 18 tháng 2 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19388 - 1998 DQ3 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT
19389 - 1998 DD14 27 tháng 2 năm 1998 Caussols ODAS
19390 - 1998 DK14 24 tháng 2 năm 1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo
19391 - 1998 DR15 22 tháng 2 năm 1998 Haleakala NEAT
19392 Oyamada 1998 DW31 22 tháng 2 năm 1998 Nanyo T. Okuni
19393 Davidthompson 1998 DT33 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19394 - 1998 DA34 27 tháng 2 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19395 Barrera 1998 EP1 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
19396 - 1998 EV1 2 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
19397 Lagarini 1998 ER3 3 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
19398 Creedence 1998 EM8 2 tháng 3 năm 1998 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi
19399 - 1998 EP10 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19400 Emileclaus 1998 EC11 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19401–19500 sửa
19401 - 1998 ES11 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19402 - 1998 EG14 1 tháng 3 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19403 - 1998 FA1 18 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19404 - 1998 FO5 24 tháng 3 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19405 - 1998 FT8 21 tháng 3 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19406 - 1998 FM10 24 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
19407 Standing Bear 1998 FG11 25 tháng 3 năm 1998 Lime Creek R. Linderholm
19408 - 1998 FM11 22 tháng 3 năm 1998 Oizumi T. Kobayashi
19409 - 1998 FA12 24 tháng 3 năm 1998 Haleakala NEAT
19410 Guisard 1998 FW14 26 tháng 3 năm 1998 Caussols ODAS
19411 Collinarnold 1998 FJ22 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19412 - 1998 FC24 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19413 Grantlewis 1998 FB30 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19414 - 1998 FP32 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19415 Parvamenon 1998 FC34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19416 Benglass 1998 FM34 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19417 Madelynho 1998 FG40 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19418 - 1998 FL49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19419 Pinkham 1998 FO49 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19420 Vivekbuch 1998 FB54 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19421 Zachulett 1998 FD56 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19422 - 1998 FV56 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19423 Hefter 1998 FD58 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19424 Andrewsong 1998 FH61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19425 Nicholasrapp 1998 FW61 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19426 Leal 1998 FP65 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19427 - 1998 FJ66 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19428 Gracehsu 1998 FU66 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19429 Grubaugh 1998 FD69 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19430 Kristinaufer 1998 FO69 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19431 - 1998 FS70 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19432 - 1998 FL71 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19433 Naftz 1998 FG72 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19434 Bahuffman 1998 FD75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19435 - 1998 FN75 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19436 Marycole 1998 FR76 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19437 Jennyblank 1998 FQ79 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19438 Khaki 1998 FF83 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19439 Allisontjong 1998 FB91 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19440 Sumatijain 1998 FN103 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19441 Trucpham 1998 FJ105 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19442 Brianrice 1998 FM106 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19443 Yanzhong 1998 FE109 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19444 Addicott 1998 FT109 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19445 - 1998 FE112 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19446 Muroski 1998 FX113 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19447 Jessicapearl 1998 FD114 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19448 Jenniferling 1998 FJ122 20 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19449 - 1998 FE125 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19450 Sussman 1998 FF125 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19451 - 1998 FP125 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19452 Keeney 1998 FX125 31 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19453 Murdochorne 1998 FM126 28 tháng 3 năm 1998 Reedy Creek J. Broughton
19454 Henrymarr 1998 FX127 25 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19455 - 1998 FJ145 24 tháng 3 năm 1998 Socorro LINEAR
19456 Pimdouglas 1998 HU5 21 tháng 4 năm 1998 Caussols ODAS
19457 Robcastillo 1998 HE6 21 tháng 4 năm 1998 Caussols ODAS
19458 Legault 1998 HE8 21 tháng 4 năm 1998 Les Tardieux M. Bœuf
19459 - 1998 HM11 18 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19460 - 1998 HW13 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19461 Feingold 1998 HZ16 18 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19462 Ulissedini 1998 HE20 27 tháng 4 năm 1998 Prescott P. G. Comba
19463 Emilystoll 1998 HY29 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19464 Ciarabarr 1998 HZ29 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19465 Amandarusso 1998 HA32 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19466 Darcydiegel 1998 HQ34 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19467 Amandanagy 1998 HU39 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19468 - 1998 HO45 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19469 - 1998 HV45 20 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19470 - 1998 HE52 30 tháng 4 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19471 - 1998 HK52 25 tháng 4 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19472 - 1998 HL52 27 tháng 4 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19473 Marygardner 1998 HE60 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19474 - 1998 HJ80 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19475 Mispagel 1998 HA91 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19476 Denduluri 1998 HQ94 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19477 Teresajentz 1998 HB95 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19478 Jaimeflores 1998 HY96 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19479 - 1998 HG97 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19480 - 1998 HJ100 21 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19481 - 1998 HX101 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19482 - 1998 HL102 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19483 - 1998 HA116 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19484 Vanessaspini 1998 HF121 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19485 - 1998 HC122 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19486 - 1998 HW122 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19487 Rosscoleman 1998 HO124 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19488 Abramcoley 1998 HW125 23 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19489 - 1998 HL149 25 tháng 4 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19490 - 1998 HC150 19 tháng 4 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19491 - 1998 HG153 24 tháng 4 năm 1998 Socorro LINEAR
19492 - 1998 JT 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
19493 - 1998 JY1 1 tháng 5 năm 1998 Haleakala NEAT
19494 - 1998 KJ8 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19495 - 1998 KZ8 23 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19496 Josephbarone 1998 KC32 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19497 Pineda 1998 KN32 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19498 - 1998 KG38 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19499 - 1998 KR42 27 tháng 5 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19500 Hillaryfultz 1998 KF49 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19501–19600 sửa
19501 - 1998 KC50 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19502 - 1998 KB51 23 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19503 - 1998 KE65 22 tháng 5 năm 1998 Socorro LINEAR
19504 Vladalekseev 1998 LL2 1 tháng 6 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19505 - 1998 MC 16 tháng 6 năm 1998 Woomera F. B. Zoltowski
19506 - 1998 MN4 18 tháng 6 năm 1998 Majorca À. López, R. Pacheco
19507 - 1998 MZ13 19 tháng 6 năm 1998 Caussols ODAS
19508 - 1998 MC17 27 tháng 6 năm 1998 Kitt Peak Spacewatch
19509 - 1998 MG38 29 tháng 6 năm 1998 Anderson Mesa LONEOS
19510 - 1998 MV42 26 tháng 6 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19511 - 1998 MC45 19 tháng 6 năm 1998 Socorro LINEAR
19512 - 1998 QU2 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
19513 - 1998 QN7 17 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
19514 - 1998 QB75 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
19515 - 1998 QM76 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
19516 - 1998 QF80 24 tháng 8 năm 1998 Socorro LINEAR
19517 Robertocarlos 1998 SK164 18 tháng 9 năm 1998 La Silla E. W. Elst
19518 Moulding 1998 VZ13 10 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
19519 1998 WB8 18 tháng 11 năm 1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda
19520 - 1998 WC24 25 tháng 11 năm 1998 Socorro LINEAR
19521 Chaos 1998 WH24 19 tháng 11 năm 1998 Kitt Peak Deep Ecliptic Survey
19522 - 1998 XQ83 15 tháng 12 năm 1998 Socorro LINEAR
19523 Paolofrisi 1998 YX3 18 tháng 12 năm 1998 Bologna Osservatorio San Vittore
19524 Acaciacoleman 1998 YB7 23 tháng 12 năm 1998 Kanab E. E. Sheridan
19525 - 1999 CO 5 tháng 2 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
19526 - 1999 FS7 20 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
19527 - 1999 FN30 19 tháng 3 năm 1999 Socorro LINEAR
19528 Delloro 1999 GB1 4 tháng 4 năm 1999 San Marcello G. D'Abramo, A. Boattini
19529 - 1999 GQ15 15 tháng 4 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
19530 - 1999 GQ23 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
19531 Charton 1999 GM32 7 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
19532 - 1999 GB34 6 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
19533 Garrison 1999 GM35 7 tháng 4 năm 1999 Socorro LINEAR
19534 - 1999 GL47 6 tháng 4 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19535 Rowanatkinson 1999 HF3 24 tháng 4 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
19536 - 1999 JM4 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19537 - 1999 JL8 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19538 - 1999 JD12 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19539 Anaverdu 1999 JO14 14 tháng 5 năm 1999 Ametlla de Mar J. Nomen
19540 - 1999 JF23 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19541 - 1999 JA27 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19542 Lindperkins 1999 JL27 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19543 Burgoyne 1999 JR30 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19544 Avramkottke 1999 JN33 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19545 - 1999 JY33 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19546 - 1999 JN34 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19547 Collier 1999 JP57 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19548 - 1999 JJ58 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19549 - 1999 JS58 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19550 Samabates 1999 JP61 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19551 Peterborden 1999 JL62 10 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19552 - 1999 JJ68 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19553 - 1999 JF71 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19554 - 1999 JU74 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19555 - 1999 JO77 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19556 - 1999 JV77 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19557 - 1999 JC79 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19558 - 1999 JK80 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19559 - 1999 JY80 12 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19560 - 1999 JH81 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19561 - 1999 JK81 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19562 - 1999 JM81 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19563 Brzezinska 1999 JB124 14 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19564 Ajburnetti 1999 JP126 13 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19565 - 1999 KF4 20 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19566 - 1999 KO6 23 tháng 5 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
19567 - 1999 KS7 20 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19568 Rachelmarie 1999 KY14 18 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19569 - 1999 KM15 20 tháng 5 năm 1999 Socorro LINEAR
19570 Jessedouglas 1999 LH6 13 tháng 6 năm 1999 Prescott P. G. Comba
19571 - 1999 LA7 8 tháng 6 năm 1999 Kitt Peak Spacewatch
19572 Leahmarie 1999 LE11 8 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
19573 Cummings 1999 LW13 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
19574 Davidedwards 1999 LQ21 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
19575 Feeny 1999 LB22 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
19576 - 1999 LP22 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
19577 Bobbyfisher 1999 LP26 9 tháng 6 năm 1999 Socorro LINEAR
19578 Kirkdouglas 1999 MO 20 tháng 6 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
19579 - 1999 MB1 23 tháng 6 năm 1999 Woomera F. B. Zoltowski
19580 - 1999 ND 4 tháng 7 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19581 - 1999 NC3 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19582 Blow 1999 NL4 13 tháng 7 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
19583 - 1999 NT4 12 tháng 7 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19584 Sarahgerin 1999 NZ6 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19585 Zachopkins 1999 NU7 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19586 - 1999 NA10 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19587 Keremane 1999 NG11 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19588 - 1999 NL11 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19589 Kirkland 1999 NZ14 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19590 - 1999 NG18 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19591 Michaelklein 1999 NW21 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19592 - 1999 NZ22 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19593 Justinkoh 1999 NZ29 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19594 - 1999 NL31 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19595 Lafer-Sousa 1999 NW31 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19596 Spegorlarson 1999 NX31 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19597 Ryanlee 1999 NJ32 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19598 Luttrell 1999 NL39 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19599 Brycemelton 1999 NX40 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19600 - 1999 NV41 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19601–19700 sửa
19601 - 1999 ND42 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19602 Austinminor 1999 NK42 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19603 Monier 1999 NF48 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19604 - 1999 NY48 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19605 - 1999 NU52 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19606 - 1999 NV54 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19607 - 1999 NF55 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19608 - 1999 NC57 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19609 - 1999 ND57 12 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19610 - 1999 NR60 13 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19611 - 1999 NP64 14 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19612 Noordung 1999 OO 17 tháng 7 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
19613 - 1999 OX 19 tháng 7 năm 1999 Kleť Kleť
19614 Montelongo 1999 OV1 16 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19615 - 1999 OB3 22 tháng 7 năm 1999 Socorro LINEAR
19616 - 1999 OS3 24 tháng 7 năm 1999 Bickley Perth Observatory
19617 Duhamel 1999 PH1 8 tháng 8 năm 1999 Prescott P. G. Comba
19618 Maša 1999 PN3 11 tháng 8 năm 1999 Črni Vrh J. Skvarc
19619 Bethbell 1999 QA 16 tháng 8 năm 1999 Farpoint G. Bell
19620 Auckland 1999 QG 18 tháng 8 năm 1999 Auckland Stardome Observatory
19621 - 1999 RE1 4 tháng 9 năm 1999 Gekko T. Kagawa
19622 - 1999 RY2 6 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19623 - 1999 RS3 4 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19624 - 1999 RJ10 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19625 Ovaitt 1999 RT11 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19626 - 1999 RJ16 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19627 - 1999 RU16 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19628 - 1999 RD22 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19629 Serra 1999 RV31 8 tháng 9 năm 1999 Guitalens A. Klotz
19630 Janebell 1999 RT33 2 tháng 9 năm 1999 Farpoint G. Bell
19631 Greensleeves 1999 RY38 13 tháng 9 năm 1999 Reedy Creek J. Broughton
19632 - 1999 RP39 13 tháng 9 năm 1999 Zeno T. Stafford
19633 Rusjan 1999 RX42 13 tháng 9 năm 1999 Črni Vrh Črni Vrh
19634 - 1999 RG45 14 tháng 9 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19635 - 1999 RC47 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19636 - 1999 RD48 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19637 Presbrey 1999 RU48 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19638 Johngenereid 1999 RH57 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19639 - 1999 RO63 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19640 Ethanroth 1999 RP89 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19641 - 1999 RV91 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19642 - 1999 RK94 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19643 Jacobrucker 1999 RA95 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19644 - 1999 RD102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19645 - 1999 RE102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19646 - 1999 RF102 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19647 - 1999 RZ103 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19648 - 1999 RK104 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19649 - 1999 RQ104 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19650 - 1999 RY105 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19651 - 1999 RC112 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19652 Saris 1999 RC117 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19653 - 1999 RD119 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19654 - 1999 RW119 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19655 - 1999 RC121 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19656 Simpkins 1999 RA122 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19657 - 1999 RE123 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19658 Sloop 1999 RM125 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19659 - 1999 RB128 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19660 Danielsteck 1999 RQ129 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19661 - 1999 RR130 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19662 Stunzi 1999 RG132 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19663 Rykerwatts 1999 RU133 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19664 Yancey 1999 RV135 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19665 - 1999 RT137 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19666 - 1999 RO144 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19667 - 1999 RS144 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19668 - 1999 RB145 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19669 - 1999 RB150 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19670 - 1999 RH151 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19671 - 1999 RX151 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19672 - 1999 RP155 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19673 - 1999 RR158 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19674 - 1999 RN160 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19675 - 1999 RE162 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19676 Ofeliaguilar 1999 RY166 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19677 - 1999 RN168 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19678 Belczyk 1999 RO168 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19679 Gretabetteo 1999 RF179 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19680 - 1999 RE180 9 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19681 - 1999 RE194 7 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19682 - 1999 RW194 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19683 - 1999 RK196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19684 - 1999 RL196 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19685 - 1999 RB197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19686 - 1999 RL197 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19687 - 1999 RP199 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19688 - 1999 RR204 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19689 - 1999 RX205 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19690 - 1999 RD212 8 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19691 - 1999 RN214 5 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19692 - 1999 RR220 5 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19693 - 1999 RU230 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19694 Dunkelman 1999 RX230 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19695 - 1999 RP234 8 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19696 - 1999 SW1 18 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19697 - 1999 SY3 29 tháng 9 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19698 - 1999 SR4 29 tháng 9 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević
19699 - 1999 SC7 29 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19700 - 1999 SG15 30 tháng 9 năm 1999 Catalina CSS
19701–19800 sửa
19701 - 1999 SH19 29 tháng 9 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19702 - 1999 SK23 30 tháng 9 năm 1999 Socorro LINEAR
19703 - 1999 TJ4 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19704 Medlock 1999 TU8 7 tháng 10 năm 1999 Hudson S. Brady
19705 - 1999 TR10 7 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević, M. Jurić
19706 - 1999 TU11 10 tháng 10 năm 1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić
19707 Tokunai 1999 TZ12 8 tháng 10 năm 1999 Nanyo T. Okuni
19708 - 1999 TM32 4 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19709 - 1999 TT105 3 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19710 - 1999 TC185 12 tháng 10 năm 1999 Socorro LINEAR
19711 - 1999 TG219 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
19712 - 1999 TL220 1 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
19713 - 1999 TV228 3 tháng 10 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19714 - 1999 UD 16 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19715 - 1999 UA4 27 tháng 10 năm 1999 Gnosca S. Sposetti
19716 - 1999 UH23 28 tháng 10 năm 1999 Catalina CSS
19717 - 1999 UZ40 16 tháng 10 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan
19718 Albertjarvis 1999 VF2 5 tháng 11 năm 1999 Jornada D. S. Dixon
19719 Glasser 1999 VB9 9 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19720 - 1999 VP10 9 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
19721 Wray 1999 VW11 10 tháng 11 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19722 - 1999 VU47 3 tháng 11 năm 1999 Socorro LINEAR
19723 - 1999 VG87 4 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
19724 - 1999 VR114 9 tháng 11 năm 1999 Catalina CSS
19725 - 1999 WT4 28 tháng 11 năm 1999 Oizumi T. Kobayashi
19726 - 1999 XL 1 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19727 Allen 1999 XS2 4 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19728 - 1999 XQ14 6 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19729 - 1999 XZ15 6 tháng 12 năm 1999 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19730 Machiavelli 1999 XO36 7 tháng 12 năm 1999 Fountain Hills C. W. Juels
19731 - 1999 XA151 9 tháng 12 năm 1999 Anderson Mesa LONEOS
19732 - 1999 XF165 8 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19733 - 1999 XA166 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19734 - 1999 XE175 10 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19735 - 1999 XN212 14 tháng 12 năm 1999 Socorro LINEAR
19736 - 2000 AM51 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19737 - 2000 AQ51 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19738 Calinger 2000 AS97 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19739 - 2000 AL104 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19740 - 2000 AG138 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19741 Callahan 2000 AN141 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19742 - 2000 AS162 4 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19743 - 2000 AF164 5 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19744 - 2000 AC176 7 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19745 - 2000 AP199 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19746 - 2000 AE200 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19747 - 2000 AK245 9 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19748 - 2000 BD5 27 tháng 1 năm 2000 Socorro LINEAR
19749 - 2000 CG19 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19750 - 2000 CM62 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19751 - 2000 CG63 2 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19752 - 2000 CH67 6 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19753 - 2000 CL94 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19754 Paclements 2000 CG95 8 tháng 2 năm 2000 Socorro LINEAR
19755 - 2000 EH34 5 tháng 3 năm 2000 Socorro LINEAR
19756 - 2000 EW50 9 tháng 3 năm 2000 Majorca À. López, R. Pacheco
19757 - 2000 GK1 2 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
19758 Janelcoulson 2000 GH100 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
19759 - 2000 GU146 12 tháng 4 năm 2000 Haleakala NEAT
19760 - 2000 GK160 7 tháng 4 năm 2000 Socorro LINEAR
19761 - 2000 JP10 7 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
19762 Lacrowder 2000 JQ57 6 tháng 5 năm 2000 Socorro LINEAR
19763 Klimesh 2000 MC 18 tháng 6 năm 2000 Haleakala NEAT
19764 - 2000 NF5 7 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19765 - 2000 NM11 10 tháng 7 năm 2000 Valinhos Valinhos
19766 Katiedavis 2000 OH4 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19767 - 2000 ON5 24 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19768 Ellendoane 2000 OX14 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19769 Dolyniuk 2000 OP18 23 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19770 - 2000 OP22 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19771 - 2000 OF44 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19772 - 2000 OU46 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19773 - 2000 OJ50 31 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19774 - 2000 OS51 30 tháng 7 năm 2000 Socorro LINEAR
19775 Medmondson 2000 PY 1 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19776 Balears 2000 PA5 4 tháng 8 năm 2000 Ametlla de Mar J. Nomen
19777 - 2000 PU7 2 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19778 Louisgarcia 2000 QE29 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19779 - 2000 QU53 25 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19780 - 2000 QE65 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19781 - 2000 QK68 26 tháng 8 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh
19782 - 2000 QT68 30 tháng 8 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19783 Antoniromanya 2000 QF71 27 tháng 8 năm 2000 Ametlla de Mar J. Nomen
19784 - 2000 QJ81 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19785 - 2000 QU103 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19786 - 2000 QR104 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19787 Betsyglass 2000 QV114 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19788 Hunker 2000 QV116 28 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19789 Susanjohnson 2000 QP149 24 tháng 8 năm 2000 Socorro LINEAR
19790 - 2000 RU10 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19791 - 2000 RV15 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19792 - 2000 RO33 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19793 - 2000 RX42 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19794 - 2000 RV49 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19795 - 2000 RJ50 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19796 - 2000 RX50 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19797 - 2000 RO51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19798 - 2000 RP51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19799 - 2000 RT51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19800 - 2000 RX51 5 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19801–19900 sửa
19801 Karenlemmon 2000 RZ64 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19802 - 2000 RD72 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19803 - 2000 RX90 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19804 - 2000 RY103 6 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19805 - 2000 SR11 24 tháng 9 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19806 Domatthews 2000 SX11 20 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19807 - 2000 SE16 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19808 Elainemccall 2000 SN85 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19809 Nancyowen 2000 SC86 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19810 Partridge 2000 SP112 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19811 Kimperkins 2000 SY114 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19812 - 2000 SG119 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19813 Ericsands 2000 SF121 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19814 - 2000 ST124 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19815 Marshasega 2000 ST127 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19816 Wayneseyfert 2000 SO128 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19817 Larashelton 2000 SK145 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19818 Shotwell 2000 SB150 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19819 - 2000 SQ152 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19820 Stowers 2000 ST153 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19821 Caroltolin 2000 SU154 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19822 Vonzielonka 2000 SK169 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19823 - 2000 SD170 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19824 - 2000 SL176 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19825 - 2000 SN179 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19826 Patwalker 2000 SX192 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19827 - 2000 SN212 25 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19828 - 2000 SB214 25 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19829 - 2000 SH217 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19830 - 2000 SC218 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19831 - 2000 SV225 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19832 - 2000 SS226 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19833 Wickwar 2000 SA230 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19834 - 2000 SO238 16 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19835 Zreda 2000 SQ252 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19836 - 2000 SC270 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19837 - 2000 SE271 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19838 - 2000 SA273 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19839 - 2000 SW275 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19840 - 2000 SB280 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19841 - 2000 SO280 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19842 - 2000 SU298 28 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19843 - 2000 SM309 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19844 - 2000 ST317 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19845 - 2000 SY319 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19846 - 2000 SN327 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19847 - 2000 ST339 25 tháng 9 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
19848 Yeungchuchiu 2000 TR 2 tháng 10 năm 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung
19849 - 2000 TL18 1 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19850 - 2000 TQ25 2 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19851 - 2000 TD42 1 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19852 - 2000 TT58 2 tháng 10 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
19853 - 2000 TL60 2 tháng 10 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
19854 - 2000 UV5 19 tháng 10 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch
19855 Borisalexeev 2000 UE6 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19856 - 2000 UP8 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19857 Amandajane 2000 UC11 19 tháng 10 năm 2000 Olathe L. Robinson
19858 - 2000 UT18 25 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19859 - 2000 UK22 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19860 Anahtar 2000 UB52 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19861 Auster 2000 US79 24 tháng 10 năm 2000 Socorro LINEAR
19862 - 2556 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19863 - 2725 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19864 - 2775 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19865 - 2825 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19866 - 4014 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19867 - 4061 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19868 - 4072 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19869 - 4202 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19870 - 4780 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19871 - 6058 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19872 Chendonghua 6097 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19873 Chentao 6632 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19874 Liudongyan 6775 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19875 Guedes 6791 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19876 - 7637 P-L 22 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19877 - 9086 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19878 - 1030 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19879 - 1274 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19880 - 2247 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19881 - 2288 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19882 - 3024 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19883 - 4058 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19884 - 4125 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19885 - 4283 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19886 - 1167 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19887 - 1279 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19888 - 2048 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19889 - 2304 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19890 - 3042 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19891 - 3326 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19892 - 4128 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19893 - 4524 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19894 - 5124 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19895 - 5161 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19896 - 5366 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19897 - 1097 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19898 - 1177 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19899 - 1188 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19900 - 2172 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19901–20000 sửa
19901 - 2191 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19902 - 3420 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19903 - 3464 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19904 - 3487 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19905 - 4086 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19906 - 4138 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19907 - 4220 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19908 - 4324 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19909 - 4326 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19910 - 5078 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19911 - 1933 FK 26 tháng 3 năm 1933 Uccle F. Rigaux
19912 Aurapenenta 1955 RE1 14 tháng 9 năm 1955 Brooklyn Đại học Indiana
19913 Aigyptios 1973 SU1 19 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19914 Klagenfurt 1973 UK5 27 tháng 10 năm 1973 Tautenburg Observatory F. Börngen
19915 Bochkarev 1974 RX1 14 tháng 9 năm 1974 Nauchnij N. S. Chernykh
19916 Donbass 1976 QH1 26 tháng 8 năm 1976 Nauchnij N. S. Chernykh
19917 - 1977 EE8 12 tháng 3 năm 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
19918 - 1977 PB 6 tháng 8 năm 1977 Mount Stromlo C.-I. Lagerkvist
19919 Pogorelov 1977 TQ6 8 tháng 10 năm 1977 Nauchnij L. I. Chernykh
19920 - 1978 NF 10 tháng 7 năm 1978 Palomar E. F. Helin, E. M. Shoemaker
19921 - 1978 VV3 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19922 - 1978 VV4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19923 - 1978 VA8 6 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19924 - 1979 MQ6 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19925 - 1979 QD3 22 tháng 8 năm 1979 La Silla C.-I. Lagerkvist
19926 1979 YQ 17 tháng 12 năm 1979 La Silla H. Debehogne, E. R. Netto
19927 - 1980 FM4 16 tháng 3 năm 1980 La Silla C.-I. Lagerkvist
19928 - 1981 DB3 28 tháng 2 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19929 - 1981 DL3 28 tháng 2 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19930 - 1981 EV2 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19931 - 1981 EF3 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19932 - 1981 EU4 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19933 - 1981 EW5 7 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19934 - 1981 EG11 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19935 - 1981 EG12 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19936 - 1981 EZ12 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19937 - 1981 EF15 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19938 - 1981 EN15 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19939 - 1981 EG16 1 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19940 - 1981 EK20 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19941 - 1981 ES24 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19942 - 1981 EV24 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19943 - 1981 EB31 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19944 - 1981 EF31 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19945 - 1981 ET31 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19946 - 1981 EB35 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19947 - 1981 EE39 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19948 - 1981 EP40 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19949 - 1981 EM46 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19950 - 1981 EP47 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19951 - 1982 UW2 20 tháng 10 năm 1982 Kitt Peak G. Aldering
19952 Ashkinazi 1982 UV6 20 tháng 10 năm 1982 Nauchnij L. G. Karachkina
19953 - 1982 VU2 14 tháng 11 năm 1982 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
19954 - 1982 VY3 14 tháng 11 năm 1982 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
19955 Hollý 1984 WZ1 28 tháng 11 năm 1984 Piszkéstető M. Antal
19956 - 1985 QW1 17 tháng 8 năm 1985 Palomar E. F. Helin
19957 - 1985 QG4 24 tháng 8 năm 1985 Smolyan Bulgarian National Observatory
19958 1985 RN4 11 tháng 9 năm 1985 La Silla H. Debehogne
19959 - 1985 UJ3 17 tháng 10 năm 1985 Kvistaberg C.-I. Lagerkvist
19960 1986 CN1 3 tháng 2 năm 1986 La Silla H. Debehogne
19961 1986 QP3 29 tháng 8 năm 1986 La Silla H. Debehogne
19962 Martynenko 1986 RV5 7 tháng 9 năm 1986 Nauchnij L. I. Chernykh
19963 - 1986 TR 4 tháng 10 năm 1986 Đài thiên văn Brorfelde P. Jensen
19964 - 1987 BX1 25 tháng 1 năm 1987 La Silla E. W. Elst
19965 1987 RO1 14 tháng 9 năm 1987 La Silla H. Debehogne
19966 - 1987 SL3 25 tháng 9 năm 1987 Đài thiên văn Brorfelde P. Jensen
19967 1987 SN12 16 tháng 9 năm 1987 La Silla H. Debehogne
19968 - 1988 FE3 19 tháng 3 năm 1988 La Silla W. Ferreri
19969 Davidfreedman 1988 PR 11 tháng 8 năm 1988 Siding Spring A. J. Noymer
19970 Johannpeter 1988 RJ3 8 tháng 9 năm 1988 Tautenburg Observatory F. Börngen
19971 1988 RZ5 3 tháng 9 năm 1988 La Silla H. Debehogne
19972 1988 RD6 5 tháng 9 năm 1988 La Silla H. Debehogne
19973 - 1988 RZ10 14 tháng 9 năm 1988 Cerro Tololo S. J. Bus
19974 - 1989 GR1 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19975 - 1989 GX2 3 tháng 4 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19976 - 1989 TD 4 tháng 10 năm 1989 Chions J. M. Baur
19977 - 1989 TQ 7 tháng 10 năm 1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta
19978 - 1989 TN6 7 tháng 10 năm 1989 La Silla E. W. Elst
19979 - 1989 VJ 2 tháng 11 năm 1989 Yorii M. Arai, H. Mori
19980 Barrysimon 1989 WF2 22 tháng 11 năm 1989 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy
19981 Bialystock 1989 YB6 29 tháng 12 năm 1989 Haute Provence E. W. Elst
19982 Barbaradoore 1990 BJ 22 tháng 1 năm 1990 Palomar E. F. Helin
19983 - 1990 DW 18 tháng 2 năm 1990 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe
19984 - 1990 EP2 2 tháng 3 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19985 - 1990 GD 15 tháng 4 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19986 1990 KD 20 tháng 5 năm 1990 Siding Spring R. H. McNaught
19987 1990 QJ3 28 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19988 1990 QW3 22 tháng 8 năm 1990 Palomar H. E. Holt
19989 1990 RN8 15 tháng 9 năm 1990 La Silla H. Debehogne
19990 - 1990 SE8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19991 - 1990 SW8 22 tháng 9 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19992 Schönbein 1990 TS9 10 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19993 Gunterseeber 1990 TK10 10 tháng 10 năm 1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel
19994 Tresini 1990 TJ15 13 tháng 10 năm 1990 Nauchnij L. G. Karachkina, G. R. Kastel'
19995 - 1990 VU8 12 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19996 - 1990 WZ 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19997 - 1990 WM1 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19998 Binoche 1990 WP1 18 tháng 11 năm 1990 La Silla E. W. Elst
19999 Depardieu 1991 BJ1 18 tháng 1 năm 1991 Haute Provence E. W. Elst
20000 Varuna 2000 WR106 28 tháng 11 năm 2000 Kitt Peak Spacewatch


Tiền nhiệm:
18001-19000
Danh sách các tiểu hành tinh 19001-20000
Ý nghĩa tên gọi: 19001–20000
Kế nhiệm:
20001-21000

Tham khảoSửa đổi