Danh sách loạt 7400

bài viết danh sách Wikimedia

Họ 7400 hay 7400 series là họ mạch tích hợp transistor-transistor logic (TTL) phổ biến nhất của lớp mạch tích hợp TTL logic.

Texas Instruments phát triển họ này với số hiệu 74xx, với xx là 2 hoặc 3 chữ số. Nó đã được sử dụng để xây dựng các máy tính mini và mainframe hồi năm 1960 và 1970, và còn đứng vững đến ngày nay.[1]

Họ 7400 đã được phát triển kế tiếp để nâng cao tính năng và tương thích. Các nhà sản xuất khác sử dụng ký hiệu thống nhất với 74xx để khẳng định tương thích chân nối với sản phẩm của Texas Instruments.[2]

Danh sách IC sửa

Mã hiệu Số PT Mô tả Datasheet
7400 4 quad 2-input cổng NAND HC/HCT Lưu trữ 2015-02-26 tại Wayback Machine
741G00 1 single 2-input cổng NAND HC/HCT Lưu trữ 2015-07-03 tại Wayback Machine
7401 4 quad 2-input NAND gate with open collector outputs
741G01 1 single 2-input NAND gate với ngõ vào open drain
7402 4 quad 2-input NOR gate HC/HCT Lưu trữ 2012-05-12 tại Wayback Machine
741G02 1 single 2-input NOR gate
7403 4 quad 2-input NAND gate with open collector outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-05-12 tại Wayback Machine
741G03 1 single 2-input NAND gate with open drain output
7404 6 hex inverter HC/HCT Lưu trữ 2011-12-16 tại Wayback Machine
741G04 1 single inverter
7405 6 hex inverter with open collector outputs HC Lưu trữ 2014-12-22 tại Wayback Machine
741G05 1 single inverter with open drain output
7406 6 hex inverter buffer/driver with 30 V open collector outputs
741G06 1 single inverting buffer/driver with open drain output
7407 6 hex buffer/driver with 30 V open collector outputs
741G07 1 single non-inverting buffer/driver with open drain output
7408 4 quad 2-input AND gate HC/HCT Lưu trữ 2015-02-26 tại Wayback Machine
741G08 1 single 2-input AND gate
7409 4 quad 2-input AND gate with open collector outputs
741G09 1 single 2-input AND gate with open drain output
7410 3 triple 3-input NAND gate HC/HCT Lưu trữ 2012-12-02 tại Wayback Machine
7411 3 triple 3-input AND gate HC/HCT Lưu trữ 2015-04-21 tại Wayback Machine
7412 3 triple 3-input NAND gate with open collector outputs
7413 2 dual Schmitt trigger 4-input NAND gate
7414 6 hex Schmitt trigger inverter HC/HCT Lưu trữ 2011-10-27 tại Wayback Machine
741G14 1 single Schmitt trigger inverter
7415 3 triple 3-input AND gate with open collector outputs
7416 6 hex inverter buffer/driver with 15 V open collector outputs
7417 6 hex buffer/driver with 15 V open collector outputs
741G17 1 single Schmitt-trigger buffer
7418 2 dual 4-input NAND gate with Schmitt trigger inputs
7419 6 hex Schmitt trigger inverter
7420 2 dual 4-input NAND gate HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
7421 2 dual 4-input AND gate HC Lưu trữ 2015-02-26 tại Wayback Machine
7422 2 dual 4-input NAND gate with open collector outputs
7423 2 expandable dual 4-input NOR gate with strobe
7424 4 quad 2-input NAND gate gates with Schmitt trigger line-receiver inputs.
7425 2 dual 4-input NOR gate with strobe
7426 4 quad 2-input NAND gate with 15 V open collector outputs
7427 3 triple 3-input NOR gate HC/HCT Lưu trữ 2014-11-07 tại Wayback Machine
741G27 1 single 3-input NOR gate
7428 4 quad 2-input NOR buffer
7430 1 8-input NAND gate HC/HCT Lưu trữ 2015-10-28 tại Wayback Machine
7431 6 hex delay elements
7432 4 quad 2-input OR gate HC/HCT Lưu trữ 2015-05-13 tại Wayback Machine
741G32 1 single 2-input OR gate
7433 4 quad 2-input NOR buffer with open collector outputs
7434 6 hex noninverters
7435 6 hex noninverters with open-collector outputs
7436 4 quad 2-input NOR gate (different pinout than 7402)
7437 4 quad 2-input NAND buffer
7438 4 quad 2-input NAND buffer with open collector outputs
7439 4 quad 2-input NAND buffer with open collector outputs, input and output terminals flipped, otherwise functionally identical to 7438
7440 2 dual 4-input NAND buffer
7441 1 BCD to decimal decoder/Nixie tube driver
7442 1 BCD to decimal decoder HC/HCT Lưu trữ 2013-03-22 tại Wayback Machine
7443 1 excess-3 to decimal decoder
7444 1 excess-3-Gray code to decimal decoder
7445 1 BCD to decimal decoder/driver
7446 1 BCD to 7-segment display decoder/driver with 30 V open collector outputs
7447 1 BCD to 7-segment decoder/driver with 15 V open collector outputs
7448 1 BCD to 7-segment decoder/driver with internal pullups
7449 1 BCD to 7-segment decoder/driver with open collector outputs
7450 2 dual 2-wide 2-input AND-OR-invert gate (one gate expandable)
7451 2 dual 2-wide 2-input AND-OR-invert gate
7452 1 expandable 4-wide 2-input AND-OR gate
7453 1 expandable 4-wide 2-input AND-OR-invert gate
7454 1 3-2-2-3-input AND-OR-invert gate
7455 1 2-wide 4-input AND-OR-invert gate (74H version is expandable)
7456 1 50:1 frequency divider
7457 1 60:1 frequency divider
7458 1 2-input & 3-input AND-OR gate HC/HCT Lưu trữ 2012-05-12 tại Wayback Machine
7459 1 2-input & 3-input AND-OR-invert gate
7460 2 dual 4-input expander
7461 3 triple 3-input expander
7462 1 3-2-2-3-input AND-OR expander
7463 6 hex current sensing interface gates
7464 1 4-2-3-2-input AND-OR-invert gate
7465 1 4-2-3-2 input AND-OR-invert gate with open collector output
7468 2 dual 4-bit decade counters
7469 2 dual 4-bit binary counters
7470 1 AND-gated positive edge triggered J-K flip-flop with preset and clear
74H71 1 AND-or-gated J-K master-slave flip-flop with preset
74L71 1 AND-gated R-S master-slave flip-flop with preset and clear
7472 1 AND gated J-K master-slave flip-flop with preset and clear
7473 2 dual J-K flip-flop with clear HC Lưu trữ 2015-06-16 tại Wayback Machine
7474 2 dual D positive edge triggered flip-flop with preset and clear HC/HCT Lưu trữ 2015-02-13 tại Wayback Machine
7475 1 4-bit bistable latch HC Lưu trữ 2014-11-07 tại Wayback Machine
7476 2 dual J-K flip-flop with preset and clear
7477 1 4-bit bistable latch
74H78 2 dual positive pulse triggered J-K flip-flop with preset, common clock, and common clear
74L78 2 dual positive pulse triggered J-K flip-flop with preset, common clock, and common clear
74LS78 2 dual negative edge triggered J-K flip-flop with preset, common clock, and common clear
7479 2 dual D flip-flop
741G79 1 single D-type flip-flop positive edge trigger non-inverting output
7480 1 gated full adder
741G80 1 single D-type flip-flop positive edge trigger inverting output
7481 1 16-bit random access memory
7482 1 2-bit binary full adder
7483 1 4-bit binary full adder
7484 1 16-bit random access memory
7485 1 4-bit magnitude comparator HC/HCT Lưu trữ 2015-08-24 tại Wayback Machine
7486 4 quad 2-input XOR gate HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
741G86 1 single 2-input exclusive-OR gate
7487 1 4-bit true/complement/zero/one element
7488 1 256-bit read-only memory
7489 1 64-bit random access memory
7490 1 decade counter (separate divide-by-2 and divide-by-5 sections)
7491 1 8-bit shift register, serial In, serial out, gated input
7492 1 divide-by-12 counter (separate divide-by-2 and divide-by-6 sections)
7493 1 4-bit binary counter (separate divide-by-2 and divide-by-8 sections) HC/HCT Lưu trữ 2016-03-03 tại Wayback Machine
7494 1 4-bit shift register, dual asynchronous presets
7495 1 4-bit shift register, parallel in, parallel out, serial input
7496 1 5-bit parallel-in/parallel-out shift register, asynchronous preset
7497 1 synchronous 6-bit binary rate multiplier
741G97 1 configurable multiple-function gate
7498 1 4-bit data selector/storage register
7499 1 4-bit bidirectional universal shift register
74100 2 dual 4-bit bistable latch
74101 1 AND-OR-gated J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset
74102 1 AND-gated J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset and clear
74103 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with clear
74104 1 J-K master-slave flip-flop
74105 1 J-K master-slave flip-flop
74106 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset and clear
74107 2 dual J-K flip-flop with clear HC/HCT Lưu trữ 2015-10-18 tại Wayback Machine
74107a 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with clear
74108 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset, common clear, and common clock
74109 2 dual J-Not-K positive-edge-triggered flip-flop with clear and preset HC/HCT Lưu trữ 2012-06-17 tại Wayback Machine
74110 1 AND-gated J-K master-slave flip-flop with data lockout
74111 2 dual J-K master-slave flip-flop with data lockout
74112 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with clear and preset HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74113 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset
74114 2 dual J-K negative-edge-triggered flip-flop with preset, common clock and clear
74116 2 dual 4-bit latch with clear
74118 6 hex set/reset latch
74119 6 hex set/reset latch
74120 2 dual pulse synchronizer/drivers
74121 1 monostable multivibrator
74122 1 retriggerable monostable multivibrator with clear HC/HCT Lưu trữ 2015-05-01 tại Wayback Machine
74123 2 dual retriggerable monostable multivibrator with clear HC/HCT Lưu trữ 2015-05-01 tại Wayback Machine
741G123 1 single retriggerable monostable multivibrator with clear
74124 2 dual voltage-controlled oscillator
74125 4 quad bus buffer with three-state outputs, negative enable HC/HCT Lưu trữ 2015-02-26 tại Wayback Machine
741G125 1 buffer/line driver, three-state output with active low output enable
74126 4 quad bus buffer with three-state outputs, positive enable HC/HCT Lưu trữ 2014-12-22 tại Wayback Machine
741G126 1 buffer/line driver, three-state output with active high output enable
74128 4 quad 2-input NOR line driver
74130 4 quad 2-input AND gate buffer with 30 V open collector outputs
74131 4 quad 2-input AND gate buffer with 15 V open collector outputs
74132 4 quad 2-input NAND Schmitt trigger HC/HCT Lưu trữ 2016-02-22 tại Wayback Machine
74133 1 13-input NAND gate
74134 1 12-input NAND gate with three-state output
74135 4 quad exclusive-or/NOR gate
74136 4 quad 2-input XOR gate with open collector outputs
74137 1 3 to 8-line decoder/demultiplexer with address latch HC Lưu trữ 2016-02-22 tại Wayback Machine
74138 1 3 to 8-line decoder/demultiplexer HC/HCT Lưu trữ 2015-04-01 tại Wayback Machine
74139 2 dual 2 to 4-line decoder/demultiplexer HC/HCT Lưu trữ 2015-11-06 tại Wayback Machine
74140 2 dual 4-input NAND line driver
74141 1 BCD to decimal decoder/driver for cold-cathode indicator/Nixie tube
74142 1 decade counter/latch/decoder/driver for Nixie tubes
74143 1 decade counter/latch/decoder/7-segment driver, 15 ma constant current
74144 1 decade counter/latch/decoder/7-segment driver, 15 V open collector outputs
74145 1 BCD to decimal decoder/driver
74147 1 10-line to 4-line priority encoder HC/HCT Lưu trữ 2012-05-16 tại Wayback Machine
74148 1 8-line to 3-line priority encoder
74150 1 16-line to 1-line data selector/multiplexer
74151 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer HC/HCT Lưu trữ 2015-04-23 tại Wayback Machine
74152 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer
74153 2 dual 4-line to 1-line data selector/multiplexer HC/HCT Lưu trữ 2015-05-28 tại Wayback Machine
74154 1 4-line to 16-line decoder/demultiplexer HC/HCT Lưu trữ 2015-02-09 tại Wayback Machine
74155 2 dual 2-line to 4-line decoder/demultiplexer
74156 2 dual 2-line to 4-line decoder/demultiplexer with open collector outputs
74157 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer, noninverting HC/HCT Lưu trữ 2015-09-11 tại Wayback Machine
74158 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer, inverting HC Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74159 1 4-line to 16-line decoder/demultiplexer with open collector outputs
74160 1 synchronous 4-bit decade counter with asynchronous clear HC/HCT Lưu trữ 2013-02-02 tại Wayback Machine
74161 1 synchronous 4-bit binary counter with asynchronous clear HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74162 1 synchronous 4-bit decade counter with synchronous clear HC/HCT
74163 1 synchronous 4-bit binary counter with synchronous clear HC/HCT Lưu trữ 2015-09-21 tại Wayback Machine
74164 1 8-bit parallel-out serial shift register with asynchronous clear HC/HCT Lưu trữ 2015-03-19 tại Wayback Machine
74165 1 8-bit serial shift register, parallel Load, complementary outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-03-19 tại Wayback Machine
74166 1 parallel-Load 8-bit shift register HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74167 1 synchronous decade rate multiplier
74168 1 synchronous 4-bit up/down decade counter
74169 1 synchronous 4-bit up/down binary counter
74170 1 4 by 4 register file with open collector outputs
74171 4 quad D-type flip-flops with clear
74172 1 16-bit multiple port register file with three-state outputs
74173 4 quad D flip-flop with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-11-19 tại Wayback Machine
74174 6 hex D flip-flop with common clear HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74175 4 quad D edge-triggered flip-flop with complementary outputs and asynchronous clear HC/HCT Lưu trữ 2015-06-16 tại Wayback Machine
74176 1 presettable decade (bi-quinary) counter/latch
74177 1 presettable binary counter/latch
74178 1 4-bit parallel-access shift register
74179 1 4-bit parallel-access shift register with asynchronous clear and complementary Qd outputs
74180 1 9-bit odd/even parity bit generator and checker
74181 1 4-bit arithmetic logic unit and function generator
74182 1 lookahead carry generator
74183 2 dual carry-save full adder
74184 1 BCD to binary converter
74185 1 6-bit binary to BCD converter
74186 1 512-bit (64x8) read-only memory with open collector outputs
74187 1 1024-bit (256x4) read only memory with open collector outputs
74188 1 256-bit (32x8) programmable read-only memory with open collector outputs
74189 1 64-bit (16x4) RAM with inverting three-state outputs F Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74190 1 synchronous up/down decade counter
74191 1 synchronous up/down binary counter HC/HCT Lưu trữ 2013-03-22 tại Wayback Machine
74192 1 synchronous up/down decade counter with clear HC/HCT
74193 1 synchronous up/down 4-bit binary counter with clear HC/HCT Lưu trữ 2014-12-22 tại Wayback Machine
74194 1 4-bit bidirectional universal shift register HC/HCT Lưu trữ 2015-04-21 tại Wayback Machine
74195 1 4-bit parallel-access shift register HC
74196 1 presettable decade counter/latch
74197 1 presettable binary counter/latch
74198 1 8-bit bidirectional universal shift register
74199 1 8-bit bidirectional universal shift register with J-Not-K serial inputs
74200 1 256-bit ram with three-state outputs
74201 1 256-bit (256x1) ram with three-state outputs
74206 1 256-bit ram with open collector outputs
74209 1 1024-bit (1024x1) ram with three-state output
74210 8 octal buffer
74219 1 64-bit (16x4) RAM with noninverting three-state outputs
74221 2 dual monostable multivibrator with Schmitt trigger input HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74222 1 16 by 4 synchronous FIFO memory with three-state outputs
74224 1 16 by 4 synchronous FIFO memory with three-state outputs
74225 1 asynchronous 16x5 FIFO memory
74226 1 4-bit parallel latched bus transceiver with three-state outputs
74227 1 64-bit fifo memories 16x4
74228 1 64-bit fifo memories 16x4 open-collector outputs
74230 8 octal buffer/driver with three-state outputs, true and complementary inputs
74231 8 octal buffer and line driver with three-state outputs, G and /G complementary inputs
74232 4 quad NOR Schmitt trigger
74237 1 3-of-8 decoder/demultiplexer with address latch, active high outputs HC Lưu trữ 2015-11-22 tại Wayback Machine
74238 1 3-of-8 decoder/demultiplexer, active high outputs HC/HCT Lưu trữ 2014-10-31 tại Wayback Machine
74239 2 dual 2-of-4 decoder/demultiplexer, active high outputs
74240 8 octal buffer with Inverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-05-01 tại Wayback Machine
74241 8 octal buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2016-02-22 tại Wayback Machine
74242 4 quad bus transceiver with inverted three-state outputs
74243 4 quad bus transceiver with noninverted three-state outputs HC Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74244 8 octal buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-02-18 tại Wayback Machine
74245 8 octal bus transceiver with noninverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-05-01 tại Wayback Machine
74246 1 BCD to 7-segment decoder/driver with 30 V open collector outputs LS Lưu trữ 2017-03-29 tại Wayback Machine
74247 1 BCD to 7-segment decoder/driver with 15 V open collector outputs LS Lưu trữ 2017-03-29 tại Wayback Machine
74248 1 BCD to 7-segment decoder/driver with Internal Pull-up outputs LS Lưu trữ 2017-03-29 tại Wayback Machine
74249 1 BCD to 7-segment decoder/driver with open collector outputs
74250 1 1 of 16 data selectors/multiplexers
74251 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer with complementary three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74253 2 dual 4-line to 1-line data selector/multiplexer with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-10-18 tại Wayback Machine
74255 2 dual 4-bit addressable latch
74256 2 dual 4-bit addressable latch
74257 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer with noninverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-10-19 tại Wayback Machine
74258 4 quad 2-line to 1-line data selector/multiplexer with Inverted three-state outputs HC[liên kết hỏng]
74259 1 8-bit addressable latch HC/HCT Lưu trữ 2015-02-19 tại Wayback Machine
74260 2 dual 5-input NOR gate
74261 1 2-bit by 4-bit parallel binary multiplier
74264 1 look ahead carry generator
74265 4 quad complementary output elements
74266 4 quad 2-input XNOR gate with open collector outputs
74268 6 hex d-type latches three-state outputs, common output control, common enable
74270 1 2048-bit (512x4) read only memory with open collector outputs
74271 1 2048-bit (256x8) read only memory with open collector outputs
74273 1 8-bit register with reset HC/HCT Lưu trữ 2015-06-16 tại Wayback Machine
74274 1 4-bit by 4-bit binary multiplier
74275 1 7-bit slice Wallace tree
74276 4 quad J-Not-K edge-triggered flip-flops with separate clocks, common preset and clear
74278 1 4-bit cascadeable priority registers with latched data inputs
74279 4 quad set-reset latch
74280 1 9-bit odd/even parity bit generator/checker HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74281 1 4-bit parallel binary accumulator
74282 1 look-ahead carry generator with selectable carry inputs
74283 1 4-bit binary full adder HC Lưu trữ 2012-05-14 tại Wayback Machine
74284 1 4-bit by 4-bit parallel binary multiplier (low order 4 bits of product)
74285 1 4-bit by 4-bit parallel binary multiplier (high order 4 bits of product)
74286 1 9-bit parity generator/checker with bus driver parity I/O port
74287 1 1024-bit (256x4) programmable read-only memory with three-state outputs
74288 1 256-bit (32x8) programmable read-only memory with three-state outputs
74289 1 64-bit (16x4) RAM with open collector outputs
74290 1 decade counter (separate divide-by-2 and divide-by-5 sections)
74291 1 4-bit universal shift register, binary up/down counter, synchronous
74292 1 programmable frequency divider/digital timer
74293 1 4-bit binary counter (separate divide-by-2 and divide-by-8 sections)
74294 1 programmable frequency divider/digital timer
74295 1 4-bit bidirectional register with three-state outputs
74297 1 digital phase-locked loop filter
74298 4 quad 2-input multiplexer with storage
74299 1 8-bit bidirectional universal shift/storage register with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-05-26 tại Wayback Machine
74301 1 256-bit (256x1) random access memory with open collector output
74309 1 1024-bit (1024x1) random access memory with open collector output
74310 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs
74314 1 1024-bit random access memory
74319 1 64-bit random access memories 16x4 open collector outputs
74320 1 crystal-controlled oscillator
74321 1 crystal-controlled oscillators with F/2 and F/4 count-down outputs
74322 1 8-bit shift register with sign extend, three-state outputs
74323 1 8-bit bidirectional universal shift/storage register with three-state outputs
74324 1 voltage-controlled oscillator (or crystal controlled)
74340 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs and three-state inverted outputs
74341 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs and three-state noninverted outputs
74344 8 octal buffer with Schmitt trigger inputs and three-state noninverted outputs
74347 1 BCD-to-7 segment decoders/drivers open collector outputs, low voltage version of 7447
74348 1 8 to 3-line priority encoder with three-state outputs
74350 1 4-bit shifter with three-state outputs
74351 2 dual 8-line to 1-line data selectors/multiplexers with three-state outputs and 4 common data inputs
74352 2 dual 4-line to 1-line data selectors/multiplexers with inverting outputs
74353 2 dual 4-line to 1-line data selectors/multiplexers with inverting three-state outputs
74354 1 8 to 1-line data selector/multiplexer with transparent latch, three-state outputs
74355 1 8-line to 1-line data selector/multiplexer with transparent registers, open-collector outputs
74356 1 8 to 1-line data selector/multiplexer with edge-triggered register, three-state outputs
74357 1 8-line to 1-line data selectors/multiplexers/edge-triggered registers, open-collector outputs
74361 1 bubble memory function timing generator
74362 1 four-phase clock generator/driver
74363 8 octal three-state D-latches
74365 6 hex buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-05-01 tại Wayback Machine
74366 6 hex buffer with inverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2014-12-22 tại Wayback Machine
74367 6 hex buffer with noninverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74368 6 hex buffer with Inverted three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74370 1 2048-bit (512x4) read-only memory with three-state outputs
74371 1 2048-bit (256x8) read-only memory with three-state outputs
74373 8 octal transparent latch with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-04-21 tại Wayback Machine
741G373 1 single transparent latch with three-state output
74374 8 octal register with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
741G374 1 single D-type flip-flop with three-state output
74375 4 quad bistable latch
74376 4 quad J-Not-K flip-flop with common clock and common clear
74377 1 8-bit register with clock enable HC/HCT Lưu trữ 2015-10-10 tại Wayback Machine
74378 1 6-bit register with clock enable
74379 1 4-bit register with clock enable and complementary outputs
74380 1 8-bit multifunction register
74381 1 4-bit arithmetic logic unit/function generator with generate and propagate outputs
74382 1 4-bit arithmetic logic unit/function generator with ripple carry and overflow outputs
74384 1 8-bit by 1-bit two's complement multipliers
74385 4 quad 4-bit adder/subtractor
74386 4 quad 2-input XOR gate
74387 1 1024-bit (256x4) programmable read-only memory with open collector outputs
74388 1 4-bit register with standard and three-state outputs
74390 2 dual 4-bit decade counter HC/HCT Lưu trữ 2013-05-02 tại Wayback Machine
74393 2 dual 4-bit binary counter HC/HCT Lưu trữ 2015-06-16 tại Wayback Machine
74395 1 4-bit universal shift register with three-state outputs
74396 8 octal storage registers, parallel access
74398 4 quad 2-input multiplexers with storage and complementary outputs
74399 4 quad 2-input multiplexer with storage
74405 1 1 to 8 decoder, equivalent to Intel 8205, only found as UCY74S405 so might be non-TI number
74408 1 8-bit parity tree
74412 1 multi-mode buffered 8-bit latches with three-state outputs and clear
74422 1 re-triggerable mono-stable multivibrators, two inputs
74423 2 dual retriggerable monostable multivibrator HC/HCT Lưu trữ 2016-03-03 tại Wayback Machine
74424 1 two-phase clock generator/driver
74425 4 quad gates with three-state outputs and active low enables
74426 4 quad gates with three-state outputs and active high enables
74428 1 system controller for 8080a
74436 1 line driver/memory driver circuits - mos memory interface, damping output resistor
74437 1 line driver/memory driver circuits - mos memory interface
74438 1 system controller for 8080a
74440 4 quad tridirectional bus transceiver with noninverted open collector outputs
74441 4 quad tridirectional bus transceiver with Inverted open collector outputs
74442 4 quad tridirectional bus transceiver with noninverted three-state outputs
74443 4 quad tridirectional bus transceiver with Inverted three-state outputs
74444 4 quad tridirectional bus transceiver with Inverted and noninverted three-state outputs
74445 1 BCD-to-decimal decoders/drivers
74446 4 quad bus transceivers with direction controls
74447 1 BCD-to-7-segment decoders/drivers, low voltage version of 74247
74448 4 quad tridirectional bus transceiver with inverted and noninverted open collector outputs
74449 4 quad bus transceivers with direction controls, true outputs
74450 1 16-to-1 multiplexer with complementary outputs
74451 2 dual 8-to-1 multiplexer
74452 2 dual decade counter, synchronous
74453 2 dual binary counter, synchronous
74453 4 quad 4-to-1 multiplexer
74454 2 dual decade up/down counter, synchronous, preset input
74455 2 dual binary up/down counter, synchronous, preset input
74456 1 NBCD (Natural binary coded decimal) adder
74460 1 bus transfer switch
74461 1 8-bit presettable binary counter with three-state outputs
74462 1 fiber-optic link transmitter
74463 1 fiber-optic link receiver
74465 8 octal buffer with three-state true outputs
74466 8 octal buffers with three-state inverted outputs
74467 8 octal buffers with three-state true outputs
74468 8 octal buffers with three-state inverted outputs
74469 1 8-bit synchronous up/down counter with parallel load and hold capability
74470 1 2048-bit (256x8) programmable read-only memory with open collector outputs
74471 1 2048-bit (256x8) programmable read-only memory with three-state outputs
74472 1 programmable read-only memory with open collector outputs
74473 1 programmable read-only memory with three-state outputs
74474 1 programmable read-only memory with open collector outputs
74475 1 programmable read-only memory with three-state outputs
74481 1 4-bit slice cascadable processor elements
74482 1 4-bit slice expandable control elements
74484 1 BCD-to-binary converter
74485 1 binary-to-BCD converter
74490 2 dual decade counter
74491 1 10-bit binary up/down counter with limited preset and three-state outputs
74498 1 8-bit bidirectional shift register with parallel inputs and three-state outputs
74508 1 8-bit multiplier/divider
74518 1 8-bit comparator with open collector output, input pull-up resistor
74519 1 8-bit comparator with open collector output
74520 1 8-bit comparator with inverted totem-pole output, input pull-up resistor
74521 1 8-bit comparator with inverted totem-pole output
74522 1 8-bit comparator with inverted open-collector output, input pull-up resistor
74526 1 fuse programmable identity comparator, 16-bit
74527 1 fuse programmable identity comparator, 8-bit + 4-bit conventional Identity comparator
74528 1 fuse programmable Identity comparator, 12-bit
74531 8 octal transparent latch with 32 ma three-state outputs
74532 8 octal register with 32 ma three-state outputs
74533 1 octal transparent latch with inverting three-state outputs
74534 1 octal register with inverting three-state outputs HCT Lưu trữ 2012-05-14 tại Wayback Machine
74535 1 octal transparent latch with inverting three-state outputs
74536 1 octal register with inverting 32 ma three-state outputs
74537 1 BCD to decimal decoder with three-state outputs
74538 1 1 of 8 decoder with three-state outputs
74539 2 dual 1 of 4 decoder with three-state outputs
74540 1 inverting octal buffer with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2016-03-03 tại Wayback Machine
74541 1 non-inverting octal buffer with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-09-06 tại Wayback Machine
74544 1 non-inverting octal registered transceiver with three-state outputs
74558 1 8-bit by 8-bit multiplier with three-state outputs
74560 1 4-bit decade counter with three-state outputs
74561 1 4-bit binary counter with three-state outputs
74563 1 8-bit D-type transparent latch with inverting three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2016-03-03 tại Wayback Machine
74564 1 8-bit D-type edge-triggered register with inverting three-state outputs HC Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
74568 1 decade up/down counter with three-state outputs
74569 1 binary up/down counter with three-state outputs
74573 1 octal D-type transparent latch with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-02-26 tại Wayback Machine
74574 1 octal D-type edge-triggered flip-flop with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-05-20 tại Wayback Machine
74575 1 octal D-type flip-flop with synchronous clear, three-state outputs
74576 1 octal D-type flip-flop with inverting three-state outputs
74577 1 octal D-type flip-flop with synchronous clear, inverting three-state outputs
74580 1 octal transceiver/latch with inverting three-state outputs
74589 1 8-bit shift register with input latch, three-state outputs
74590 1 8-bit binary counter with output registers and three-state outputs HC Lưu trữ 2015-06-16 tại Wayback Machine
74591 1 8-bit binary counters with output registers, open-collector outputs
74592 1 8-bit binary counter with input registers
74593 1 8-bit binary counter with input registers and three-state outputs
74594 1 8-bit shift registers with output latches HC/HCT Lưu trữ 2015-08-24 tại Wayback Machine
74595 1 8-bit shift registers with output latches, three-state parallel outputs HC/HCT Lưu trữ 2015-02-16 tại Wayback Machine
74596 1 8-bit shift registers with output latches, open-collector parallel outputs
74597 1 8-bit shift registers with input latches HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74598 1 8-bit shift register with input latches
74599 1 8-bit shift registers with output latches, open-collector outputs
74600 1 dynamic memory refresh controller, transparent and burst modes, for 4K or 16K drams
74601 1 dynamic memory refresh controller, transparent and burst modes, for 64K drams
74602 1 dynamic memory refresh controller, cycle steal and burst modes, for 4K or 16K drams
74603 1 dynamic memory refresh controller, cycle steal and burst modes, for 64K drams
74604 1 octal 2-input multiplexer with latch, high-speed, with three-state outputs
74605 1 latch, high-speed, with open collector outputs
74606 1 octal 2-input multiplexer with latch, glitch-free, with three-state outputs
74607 1 octal 2-input multiplexer with latch, glitch-free, with open collector outputs
74608 1 memory cycle controller
74610 1 memory mapper, latched, three-state outputs
74611 1 memory mapper, latched, open collector outputs
74612 1 memory mapper, three-state outputs
74613 1 memory mapper, open collector outputs
74618 1 Schmitt trigger positive-nand gates with totem-pole outputs
74619 1 Schmitt trigger inverters with totem-pole outputs
74620 1 octal bus transceiver, inverting, three-state outputs
74621 1 octal bus transceiver, noninverting, open collector outputs
74622 1 octal bus transceiver, inverting, open collector outputs
74623 1 octal bus transceiver, noninverting, three-state outputs
74624 1 voltage-controlled oscillator with enable control, range control, two-phase outputs
74625 2 dual voltage-controlled oscillator with two-phase outputs
74626 2 dual voltage-controlled oscillator with enable control, two-phase outputs
74627 2 dual voltage-controlled oscillator
74628 1 voltage-controlled oscillator with enable control, range control, external temperature compensation, and two-phase outputs
74629 2 dual voltage-controlled oscillator with enable control, range control
74630 1 16-bit error detection and correction (EDAC) with three-state outputs
74631 1 16-bit error detection and correction with open collector outputs
74632 1 32-bit parallel error detection and correction, three-state outputs, byte-write
74633 1 32-bit parallel error detection and correction, open-collector outputs, byte-write
74634 1 32-bit parallel error detection and correction, three-state outputs
74635 1 32-bit parallel error detection and correction, open-collector outputs
74638 1 octal bus transceiver with inverting three-state outputs
74639 1 octal bus transceiver with noninverting three-state outputs
74640 1 octal bus transceiver with inverting three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-12-24 tại Wayback Machine
74641 1 octal bus transceiver with noninverting open collector outputs
74642 1 octal bus transceiver with inverting open collector outputs
74643 1 octal bus transceiver with mix of inverting and noninverting three-state outputs
74644 1 octal bus transceiver with mix of inverting and noninverting open collector outputs
74645 1 octal bus transceiver
74646 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with noninverting three-state outputs
74647 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with noninverting open collector outputs
74648 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with inverting three-state outputs
74649 1 octal bus transceiver/latch/multiplexer with inverting open collector outputs
74651 1 octal bus transceiver/register with inverting three-state outputs
74652 1 octal bus transceiver/register with noninverting three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2012-05-14 tại Wayback Machine
74653 1 octal bus transceiver/register with inverting three-state and open collector outputs
74654 1 octal bus transceiver/register with noninverting three-state and open collector outputs
74658 1 octal bus transceiver with parity, inverting
74659 1 octal bus transceiver with parity, noninverting
74664 1 octal bus transceiver with parity, inverting
74665 1 octal bus transceiver with parity, noninverting
74668 1 synchronous 4-bit decade up/down counter
74669 1 synchronous 4-bit binary up/down counter
74670 1 4 by 4 register file with three-state outputs HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74671 1 4-bit bidirectional shift register/latch/multiplexer with three-state outputs
74672 1 4-bit bidirectional shift register/latch/multiplexer with three-state outputs
74673 1 16-bit serial-in serial-out shift register with output storage registers, three-state outputs
74674 1 16-bit parallel-in serial-out shift register with three-state outputs
74677 1 16-bit address comparator with enable
74678 1 16-bit address comparator with latch
74679 1 12-bit address comparator with latch
74680 1 12-bit address comparator with enable
74681 1 4-bit parallel binary accumulator
74682 1 8-bit magnitude comparator
74683 1 8-bit magnitude comparator with open collector outputs
74684 1 8-bit magnitude comparator
74685 1 8-bit magnitude comparator with open collector outputs
74686 1 8-bit magnitude comparator with enable
74687 1 8-bit magnitude comparator with enable
74688 1 8-bit equality comparator HC/HCT Lưu trữ 2015-11-06 tại Wayback Machine
74689 1 8-bit magnitude comparator with open collector outputs
74690 1 4-bit decimal counter/latch/multiplexer with asynchronous reset, three-state outputs
74691 1 4-bit binary counter/latch/multiplexer with asynchronous reset, three-state outputs
74692 1 4-bit decimal counter/latch/multiplexer with synchronous reset, three-state outputs
74693 1 4-bit binary counter/latch/multiplexer with synchronous reset, three-state outputs
74694 1 4-bit decimal counter/latch/multiplexer with synchronous and asynchronous resets, three-state outputs
74695 1 4-bit binary counter/latch/multiplexer with synchronous and asynchronous resets, three-state outputs
74696 1 4-bit decimal counter/register/multiplexer with asynchronous reset, three-state outputs
74697 1 4-bit binary counter/register/multiplexer with asynchronous reset, three-state outputs
74698 1 4-bit decimal counter/register/multiplexer with synchronous reset, three-state outputs
74699 1 4-bit binary counter/register/multiplexer with synchronous reset, three-state outputs
74716 1 programmable decade counter
74718 1 programmable binary counter
74724 1 voltage-controlled multivibrator
74740 1 octal buffer/Line driver, inverting, three-state outputs
74741 1 octal buffer/line driver, noninverting, three-state outputs, mixed enable polarity
74744 1 octal buffer/line driver, noninverting, three-state outputs
74748 1 8 to 3-line priority encoder
74779 1 8-bit bidirectional binary counter (three-state)
74783 1 synchronous address multiplexer
74790 1 error detection and correction (EDAC)
74794 1 8-bit register with readback
74795 1 octal buffer with three-state outputs
74796 1 octal buffer with three-state outputs
74797 1 octal buffer with three-state outputs
74798 1 octal buffer with three-state outputs
74804 6 hex 2-input NAND drivers
74805 6 hex 2-input NOR drivers
74808 6 hex 2-input AND drivers
74822 1 10-bit bus interface flip-flop with three-state outputs
74832 6 hex 2-input OR drivers
74848 1 8 to 3-line priority encoder with three-state outputs
74857 6 hex 2-line to 1-line multiplexer with three-state outputs
74873 1 octal transparent latch
74874 1 octal D-type flip-flop
74876 1 octal D-type flip-flop with inverting outputs
74878 2 dual 4-bit D-type flip-flop with synchronous clear, noninverting three-state outputs
74879 2 dual 4-bit D-type flip-flop with synchronous clear, inverting three-state outputs
74880 1 octal transparent latch with inverting outputs
74881 1 arithmetic logic unit
74882 1 32-bit lookahead carry generator
74888 1 8-bit slice processor
74901 6 hex inverting TTL buffer
74902 6 hex non-inverting TTL buffer
74903 6 hex inverting CMOS buffer
74904 6 hex non-inverting CMOS buffer
74905 1 12-bit successive approximation register
74906 6 hex open drain n-channel buffers
74907 6 hex open drain p-channel buffers
74908 2 dual CMOS 30 V relay driver
74909 4 quad voltage comparator
74910 1 256x1 CMOS static RAM
74911 1 4-digit expandable display controller
74912 1 6-digit BCD display controller and driver C
74914 6 hex Schmitt trigger with extended input voltage
74915 1 7-segment to BCD decoder
74917 1 6-digit hex display controller and driver C Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
74918 2 dual CMOS 30 V relay driver
74920 1 256x4 CMOS static RAM
74921 1 256x4 CMOS static RAM
74922 1 16-key encoder
74923 1 20-key encoder
74925 1 4-digit counter/display driver C
74926 1 4-digit decade counter/display driver with carry out and latch (up to 9999) C
74927 1 4-digit timer counter/display driver (up to 9599, intended as time elapsed) C
74928 1 4-digit counter/display driver (up to 1999) C
74929 1 1024x1 CMOS static RAM
74930 1 1024x1 CMOS static RAM
74932 1 phase comparator
74933 1 address bus comparator
74934 1 =ADC0829 ADC, see corresponding NSC datasheet
74935 1 3.5-digit digital voltmeter (DVM) support chip for multiplexed 7-segment displays
74936 1 3.75-digit digital voltmeter (DVM) support chip for multiplexed 7-segment displays
74937 1 =ADC3511 ADC, see corresponding NSC datasheet
74938 1 =ADC3711 ADC, see corresponding NSC datasheet
74941 1 octal bus/line drivers/line receivers
74945 1 4-digit up/down counter with decoder and driver
74947 1 4-digit up/down counter with decoder and driver
74948 1 =ADC0816 ADC, see corresponding NSC datasheet
74949 1 =ADC0808 ADC, see corresponding NSC datasheet
741005 6 hex inverting buffer with open-collector output
741035 6 hex noninverting buffers with open-collector outputs
742960 1 error detection and correction (EDAC)
742961 1 edac bus buffer, inverting
742962 1 edac bus buffer, noninverting
742968 1 dynamic memory controller
742969 1 memory timing controller for use with EDAC
742970 1 memory timing controller for use without EDAC
741G3208 1 single 3-input OR-AND gate;
744002 2 dual 4-input NOR gate HC/HCT Lưu trữ 2015-11-05 tại Wayback Machine
744015 2 dual 4-bit shift registers HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
744016 4 quad bilateral switch HC/HCT Lưu trữ 2013-05-12 tại Wayback Machine
744017 1 5-stage ÷10 Johnson counter HC/HCT Lưu trữ 2015-05-28 tại Wayback Machine
744020 1 14-stage binary counter HC/HCT Lưu trữ 2014-12-22 tại Wayback Machine
744024 1 7-stage ripple carry binary counter HC Lưu trữ 2015-03-21 tại Wayback Machine
744028 1 BCD to decimal decoder
744040 1 12-stage binary ripple counter HC/HCT Lưu trữ 2015-05-29 tại Wayback Machine
744046 1 phase-locked loop and voltage-controlled oscillator HC/HCT Lưu trữ 2010-11-22 tại Wayback Machine
744049 6 hex inverting buffer HC Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
744050 6 hex buffer/converter (non-inverting) HC Lưu trữ 2015-05-01 tại Wayback Machine
744051 1 high-speed CMOS 8-channel analog multiplexer/demultiplexer HC/HCT Lưu trữ 2015-04-30 tại Wayback Machine
744052 2 dual 4-channel analog multiplexer/demultiplexers HC/HCT Lưu trữ 2015-10-10 tại Wayback Machine
744053 3 triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexers HC/HCT Lưu trữ 2015-05-01 tại Wayback Machine
744059 1 programmable divide-by-N counter HC/HCT Lưu trữ 2013-01-20 tại Wayback Machine
744060 1 14-stage binary ripple counter with oscillator HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
744066 4 quad bilateral switches HC/HCT Lưu trữ 2015-05-28 tại Wayback Machine
744067 1 16-channel analog multiplexer/demultiplexer HC/HCT Lưu trữ 2015-02-13 tại Wayback Machine
744075 3 triple 3-input OR gate HC/HCT Lưu trữ 2010-11-22 tại Wayback Machine
744078 1 8-input OR/NOR gate HC
744094 1 8-bit three-state shift register/latch HC/HCT Lưu trữ 2015-05-05 tại Wayback Machine
744316 4 quad analog switch HC/HCT Lưu trữ 2013-02-28 tại Wayback Machine
744351 1 8-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch HC/HCT Lưu trữ 2016-05-28 tại Wayback Machine
744353 3 triple 2-channel analog multiplexer/demultiplexer with latch HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine
744511 1 BCD to 7-segment decoder HC/HCT Lưu trữ 2013-05-12 tại Wayback Machine
744514 1 4-to-16 line decoder/demultiplexer with input latches HC/HCT Lưu trữ 2015-04-21 tại Wayback Machine
744520 2 dual 4-bit synchronous binary counter HC/HCT Lưu trữ 2012-05-15 tại Wayback Machine
744538 2 dual retriggerable precision monostable multivibrator HC/HCT Lưu trữ 2013-04-12 tại Wayback Machine
747007 6 hex buffer
747014 6 hex Schmitt trigger non-inverting buffer HC Lưu trữ 2015-04-21 tại Wayback Machine
747266 4 quad 2-input XNOR gate HC Lưu trữ 2012-05-12 tại Wayback Machine
7411244 6 octal buffer/driver with 3-state outputs AC
7429841 1 10-bit bus-interface D-type latch with three-state outputs
7440103 1 presettable 8-bit synchronous down counter HC Lưu trữ 2015-06-16 tại Wayback Machine
7440105 1 4-bit by 16-word FIFO register HC/HCT Lưu trữ 2016-03-04 tại Wayback Machine

Tham khảo sửa

  1. ^ 1963 - Standard Logic IC Families introduced. computerhistory.org Retrieved 01 Apr 2015.
  2. ^ Introduction to Digital Logic Gates. Electronics Tutorials, 2014. Truy cập 01 Apr 2015.

Xem thêm sửa

Liên kết ngoài sửa