Danh sách màu

bài viết danh sách Wikipedia

Dưới đây là danh sách một số màu có tên gọi cụ thể.

Màu sắc, phần quan trọng của nghệ thuật thị giác, thời trang, thiết kế nội thất và nhiều lĩnh vực khác.

Những màu có tên cụ thểSửa đổi

Tên Màu Số Hex RGB CMYK¹ HSV
Hổ phách #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100
Ametit #9966CC 153, 102, 204 40, 60, 20, 0 270, 50, 80
Xanh berin #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
Xanh da trời #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
Be #F5F5DC 245, 245, 220 4, 4, 14, 0 60, 10, 96
Nâu sẫm #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24
Đen #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
Xanh dương #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
Nâu #964B00 150, 75, 0 41, 71, 100, 0 30, 100, 59
Da bò #F0DC82 240, 220, 130 6, 14, 49, 0 49, 46, 94
Cam cháy #CC5500 204, 85, 0 20, 67, 100, 0 25, 100, 80
Hồng y #C41E3A 196, 30, 58 0, 85, 70, 23 350, 85, 77
Đỏ yên chi #960018 150, 0, 24 41, 100, 91, 0 350, 100, 59
Men ngọc #ACE1AF 172, 225, 175 21, 0, 19, 12 123, 24, 88
Anh đào #DE3163 222, 49, 99 13, 81, 61, 0 343, 78, 87
Xanh hoàng hôn
(chàm)
#007BA7 0, 123, 165 100, 52, 35, 0 195, 100, 65
Xanh nõn chuối #7FFF00 127, 255, 0 50, 0, 100, 0 90, 100, 100
Xanh cô ban #0047AB 0, 71, 171 100, 72, 33, 0 215, 100, 67
Đồng #B87333 184, 115, 51 28, 55, 80, 0 29, 72, 72
San hô #FF7F50 255, 127, 80 0, 50, 69, 0 16, 69, 100
Kem #FFFDD0 255, 253, 208 0, 1, 18, 0 57, 18, 100
Đỏ thắm #DC143C 220, 20, 60 14, 92, 76, 0 348, 91, 86
Xanh lơ (cánh chả) #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
Lục bảo #50C878 80, 200, 120 69, 22, 53, 0 140, 60, 78
Vàng kim loại #FFD700 255, 215, 0 0, 16, 100, 0 51, 100, 100
Xám #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
Xanh lá cây #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100
Vòi voi #DF73FF 223, 115, 255 13, 55, 0, 0 286, 55, 100
Chàm #4B0082 75, 0, 130 71, 100, 49, 0 275, 100, 51
Ngọc thạch #00A86B 0, 168, 107 100, 34, 58, 0 158, 100, 66
Kaki #C3B091 195, 176, 145 24, 31, 43, 0 37, 26, 76
Oải hương #E6E6FA 230, 230, 250 10, 10, 2, 0 240, 8, 98
Vàng chanh #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100
Hồng sẫm #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100
Hạt dẻ #800000 128, 0, 0 0, 50, 50, 50 0, 100, 50
Cẩm quỳ #993366 153, 51, 102 40, 80, 60, 0 330, 67, 60
Hoa cà #c8a2c8 200, 162, 200 22, 36, 22, 0
Lam sẫm #000080 0, 0, 128 100, 100, 50, 0 240, 100, 50
Thổ hoàng #CC7722 204, 119, 34 20, 53, 87, 0 30, 83, 80
Ô liu #808000 128, 128, 0 0, 0, 50, 50 60, 100, 50
Da cam #FF7F00 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 38, 100, 100
Lan tím #DA70D6 218, 112, 214 15, 56, 16, 0 302, 49, 85
Lòng đào #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100
Dừa cạn #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100
Hồng #FFC0CB 255, 192, 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100
Mận #660066 102, 0, 102 0, 100, 0, 60 300, 100, 40
Xanh thủy tinh #003399 0, 51, 153 100, 80, 40, 0 220, 100, 60
Hồng đất #CC8899 204, 136, 153 20, 47, 40, 0 345, 33, 80
Tía #660099 102, 0, 153 60, 100, 40, 0 280, 100, 60
Đỏ #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
Cá hồi #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100
Đỏ tươi #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100
Nâu đen #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56 30, 82, 44
Bạc #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75
Nâu tanin #D2B48C 210, 180, 140 18, 29, 45, 0 34, 33, 82
Mòng két #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50
Xanh Thổ #30D5C8 48, 213, 200 81, 16, 22, 0 175, 77, 84
Đỏ son #FF4D00 255, 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100
Tím #BF00BF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100
Xanh crôm #40826D 64, 130, 109 75, 49, 57, 0 161, 51, 51
Trắng #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
Vàng #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100

Lưu ý:

  1. Các giá trị CMYK ở đây tính theo lý thuyết trong thang độ bách phân. Trên thực tế, các chương trình đồ họa chuyên nghiệp có cách tính hệ số K phức tạp hơn (phụ thuộc cả ba giá trị C, M, Y).

Danh sách màu dùng trên webSửa đổi

Theo tông
Maroon #800000
DarkRed #8B0000
FireBrick #B22222
Red #FF0000
Salmon #FA8072
Tomato #FF6347
Coral #FF7F50
OrangeRed #FF4500
Chocolate #D2691E
SandyBrown #F4A460
DarkOrange #FF8C00
Orange #FFA500
DarkGoldenrod #B8860B
Goldenrod #DAA520
Gold #FFD700
Olive #808000
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32
GreenYellow #ADFF2F
Chartreuse #7FFF00
LawnGreen #7CFC00
Green #008000
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
SpringGreen #00FF7F
MediumSpringGreen #00FA9A
Turquoise #40E0D0
LightSeaGreen #20B2AA
MediumTurquoise #48D1CC
Teal #008080
DarkCyan #008B8B
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
DarkTurquoise #00CED1
DeepSkyBlue #00BFFF
DodgerBlue #1E90FF
RoyalBlue #4169E1
Navy #000080
DarkBlue #00008B
MediumBlue #0000CD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
DarkOrchid #9932CC
DarkViolet #9400D3
Purple #800080
DarkMagenta #8B008B
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
MediumVioletRed #C71585
DeepPink #FF1493
HotPink #FF69B4
Crimson #DC143C
Brown #A52A2A
IndianRed #CD5C5C
RosyBrown #BC8F8F
LightCoral #F08080
Snow #FFFAFA
MistyRose #FFE4E1
DarkSalmon #E9967A
LightSalmon #FFA07A
Sienna #A0522D
SeaShell #FFF5EE
SaddleBrown #8B4513
Peachpuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Linen #FAF0E6
Bisque #FFE4C4
Burlywood #DEB887
Tan #D2B48C
AntiqueWhite #FAEBD7
NavajoWhite #FFDEAD
BlanchedAlmond #FFEBCD
PapayaWhip #FFEFD5
Moccasin #FFE4B5
Wheat #F5DEB3
Oldlace #FDF5E6
FloralWhite #FFFAF0
Cornsilk #FFF8DC
Khaki #F0E68C
LemonChiffon #FFFACD
PaleGoldenrod #EEE8AA
DarkKhaki #BDB76B
Beige #F5F5DC
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
LightYellow #FFFFE0
Ivory #FFFFF0
OliveDrab #6B8E23
DarkOliveGreen #556B2F
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkGreen #006400
ForestGreen #228B22
LightGreen #90EE90
PaleGreen #98FB98
Honeydew #F0FFF0
SeaGreen #2E8B57
MediumSeaGreen #3CB371
Mintcream #F5FFFA
MediumAquamarine #66CDAA
Aquamarine #7FFFD4
DarkSlateGray #2F4F4F
PaleTurquoise #AFEEEE
LightCyan #E0FFFF
Azure #F0FFFF
CadetBlue #5F9EA0
PowderBlue #B0E0E6
LightBlue #ADD8E6
SkyBlue #87CEEB
LightskyBlue #87CEFA
SteelBlue #4682B4
AliceBlue #F0F8FF
SlateGray #708090
LightSlateGray #778899
LightsteelBlue #B0C4DE
CornflowerBlue #6495ED
Lavender #E6E6FA
GhostWhite #F8F8FF
MidnightBlue #191970
SlateBlue #6A5ACD
DarkSlateBlue #483D8B
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumPurple #9370DB
Indigo #4B0082
MediumOrchid #BA55D3
Plum #DDA0DD
Violet #EE82EE
Thistle #D8BFD8
Orchid #DA70D6
LavenderBlush #FFF0F5
PaleVioletRed #DB7093
Pink #FFC0CB
LightPink #FFB6C1
Black #000000
DimGray #696969
Gray #808080
DarkGray #A9A9A9
Silver #C0C0C0
LightGray #D3D3D3
Gainsboro #DCDCDC
WhiteSmoke #F5F5F5
White #FFFFFF
Theo độ sáng
Black #000000
Navy #000080
DarkBlue #00008B
Indigo #4B0082
MidnightBlue #191970
Maroon #800000
Purple #800080
DarkRed #8B0000
MediumBlue #0000CD
DarkMagenta #8B008B
DarkGreen #006400
DarkSlateGray #2F4F4F
SaddleBrown #8B4513
Blue #0000FF
Green #008000
DarkViolet #9400D3
Teal #008080
DarkSlateBlue #483D8B
DarkOliveGreen #556B2F
Olive #808000
Brown #A52A2A
DarkCyan #008B8B
FireBrick #B22222
Sienna #A0522D
ForestGreen #228B22
MediumVioletRed #C71585
DimGray #696969
OliveDrab #6B8E23
Crimson #DC143C
SeaGreen #2E8B57
DarkGoldenrod #B8860B
DarkOrchid #9932CC
Red #FF0000
Chocolate #D2691E
BlueViolet #8A2BE2
Fuchsia #FF00FF
Magenta #FF00FF
OrangeRed #FF4500
SlateBlue #6A5ACD
DeepPink #FF1493
RoyalBlue #4169E1
IndianRed #CD5C5C
Gray #808080
SlateGray #708090
SteelBlue #4682B4
DarkOrange #FF8C00
LightSeaGreen #20B2AA
Peru #CD853F
MediumOrchid #BA55D3
DodgerBlue #1E90FF
DarkTurquoise #00CED1
LightSlateGray #778899
Goldenrod #DAA520
Orange #FFA500
MediumSeaGreen #3CB371
CadetBlue #5F9EA0
DeepSkyBlue #00BFFF
Tomato #FF6347
PaleVioletRed #DB7093
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumPurple #9370DB
LimeGreen #32CD32
Coral #FF7F50
Orchid #DA70D6
YellowGreen #9ACD32
RosyBrown #BC8F8F
Salmon #FA8072
Gold #FFD700
LightCoral #F08080
HotPink #FF69B4
DarkKhaki #BDB76B
CornflowerBlue #6495ED
MediumSpringGreen #00FA9A
Lime #00FF00
DarkSalmon #E9967A
SpringGreen #00FF7F
SandyBrown #F4A460
LawnGreen #7CFC00
Aqua #00FFFF
Cyan #00FFFF
MediumTurquoise #48D1CC
DarkGray #A9A9A9
Violet #EE82EE
Chartreuse #7FFF00
DarkSeaGreen #8FBC8F
MediumAquamarine #66CDAA
Turquoise #40E0D0
LightSalmon #FFA07A
Yellow #FFFF00
Tan #D2B48C
BurlyWood #DEB887
Plum #DDA0DD
GreenYellow #ADFF2F
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
LightSteelBlue #B0C4DE
LightSkyBlue #87CEFA
Thistle #D8BFD8
LightPink #FFB6C1
LightGreen #90EE90
Khaki #F0E68C
LightBlue #ADD8E6
Pink #FFC0CB
LightGrey #D3D3D3
PowderBlue #B0E0E6
PaleGoldenrod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
Wheat #F5DEB3
Aquamarine #7FFFD4
NavajoWhite #FFDEAD
PeachPuff #FFDAB9
Gainsboro #DCDCDC
PaleTurquoise #AFEEEE
Moccasin #FFE4B5
Bisque #FFE4C4
BlanchedAlmond #FFEBCD
AntiqueWhite #FAEBD7
MistyRose #FFE4E1
PapayaWhip #FFEFD5
Lavender #E6E6FA
Beige #F5F5DC
LemonChiffon #FFFACD
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
Linen #FAF0E6
Cornsilk #FFF8DC
OldLace #FDF5E6
LavenderBlush #FFF0F5
WhiteSmoke #F5F5F5
LightYellow #FFFFE0
Seashell #FFF5EE
LightCyan #E0FFFF
AliceBlue #F0F8FF
FloralWhite #FFFAF0
Honeydew #F0FFF0
GhostWhite #F8F8FF
Ivory #FFFFF0
Azure #F0FFFF
Snow #FFFAFA
MintCream #F5FFFA
White #FFFFFF
Theo tên tiếng Anh
AliceBlue #F0F8FF
AntiqueWhite #FAEBD7
Aqua #00FFFF
Aquamarine #7FFFD4
Azure #F0FFFF
Beige #F5F5DC
Bisque #FFE4C4
Black #000000
BlanchedAlmond #FFEBCD
Blue #0000FF
BlueViolet #8A2BE2
Brown #A52A2A
BurlyWood #DEB887
CadetBlue #5F9EA0
Chartreuse #7FFF00
Chocolate #D2691E
Coral #FF7F50
CornflowerBlue #6495ED
Cornsilk #FFF8DC
Crimson #DC143C
Cyan #00FFFF
DarkBlue #00008B
DarkCyan #008B8B
DarkGoldenrod #B8860B
DarkGray #A9A9A9
DarkGreen #006400
DarkKhaki #BDB76B
DarkMagenta #8B008B
DarkOliveGreen #556B2F
DarkOrange #FF8C00
DarkOrchid #9932CC
DarkRed #8B0000
DarkSalmon #E9967A
DarkSeaGreen #8FBC8F
DarkSlateBlue #483D8B
DarkSlateGray #2F4F4F
DarkTurquoise #00CED1
DarkViolet #9400D3
DeepPink #FF1493
DeepSkyBlue #00BFFF
DimGray #696969
DodgerBlue #1E90FF
FireBrick #B22222
FloralWhite #FFFAF0
ForestGreen #228B22
Fuchsia #FF00FF
Gainsboro #DCDCDC
GhostWhite #F8F8FF
Gold #FFD700
Goldenrod #DAA520
Gray #808080
Green #008000
GreenYellow #ADFF2F
Honeydew #F0FFF0
HotPink #FF69B4
IndianRed #CD5C5C
Indigo #4B0082
Ivory #FFFFF0
Khaki #F0E68C
Lavender #E6E6FA
LavenderBlush #FFF0F5
LawnGreen #7CFC00
LemonChiffon #FFFACD
LightBlue #ADD8E6
LightCoral #F08080
LightCyan #E0FFFF
LightGoldenrodYellow #FAFAD2
LightGreen #90EE90
LightGrey #D3D3D3
LightPink #FFB6C1
LightSalmon #FFA07A
LightSeaGreen #20B2AA
LightSkyBlue #87CEFA
LightSlateGray #778899
LightSteelBlue #B0C4DE
LightYellow #FFFFE0
Lime #00FF00
LimeGreen #32CD32
Linen #FAF0E6
Magenta #FF00FF
Maroon #800000
MediumAquamarine #66CDAA
MediumBlue #0000CD
MediumOrchid #BA55D3
MediumPurple #9370DB
MediumSeaGreen #3CB371
MediumSlateBlue #7B68EE
MediumSpringGreen #00FA9A
MediumTurquoise #48D1CC
MediumVioletRed #C71585
MidnightBlue #191970
MintCream #F5FFFA
MistyRose #FFE4E1
Moccasin #FFE4B5
NavajoWhite #FFDEAD
Navy #000080
OldLace #FDF5E6
Olive #808000
OliveDrab #6B8E23
Orange #FFA500
OrangeRed #FF4500
Orchid #DA70D6
PaleGoldenrod #EEE8AA
PaleGreen #98FB98
PaleTurquoise #AFEEEE
PaleVioletRed #DB7093
PapayaWhip #FFEFD5
PeachPuff #FFDAB9
Peru #CD853F
Pink #FFC0CB
Plum #DDA0DD
PowderBlue #B0E0E6
Purple #800080
Red #FF0000
RosyBrown #BC8F8F
RoyalBlue #4169E1
SaddleBrown #8B4513
Salmon #FA8072
SandyBrown #F4A460
SeaGreen #2E8B57
Seashell #FFF5EE
Sienna #A0522D
Silver #C0C0C0
SkyBlue #87CEEB
SlateBlue #6A5ACD
SlateGray #708090
Snow #FFFAFA
SpringGreen #00FF7F
SteelBlue #4682B4
Tan #D2B48C
Teal #008080
Thistle #D8BFD8
Tomato #FF6347
Turquoise #40E0D0
Violet #EE82EE
Wheat #F5DEB3
White #FFFFFF
WhiteSmoke #F5F5F5
Yellow #FFFF00
YellowGreen #9ACD32

Danh sách màu dùng trong PascalSửa đổi

Màu Số nguyên
Đen 0
Xanh lam 1
Lục 2
Lục lam 3
Đỏ 4
Tím 5
Nâu 6
Xám sáng 7
Xám tối 8
Xanh lam sáng 9
Lục sáng 10
Lục lam sáng 11
Đỏ sáng 12
Tím sáng 13
Vàng 14
Trắng 15

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi