Danh sách phó vương Napoli

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách các phó vương Napoli kể từ khi vua Louis XII xâm lược Napoli năm 1501, trảI qua các thời kỳ cai trị của Pháp, xứ Aragon và Tây Ban Nha (sau khi hòa ước Lyon được ký kết năm 1504), Áo (chiếm từ trong chiến tranh kế vị Tây Ban Nha và sau đó được các cường quốc công nhận quyền cai trị vùng đất năm 1713 theo hòa ước Utrech), rồi lại rơi vào tay của Tây Ban Nha trở lại (trong cuộc chiến tranh kế vị Ba Lan, khi Charles nhà Bourbon chiếm lại vùng đất này năm 1734). Carlos của Tây Ban Nha sau đó chỉ bổ nhiệm 2 thống đốc cho vùng này trước khi sang kế thừa ngai vàng ở Tây Ban Nha. Chức phó vương vùng đất vì thế cũng không còn tồn tại sau đó nữa.

Danh sáchSửa đổi

Các nhân vật có tên in nghiêng và nền vàng là những phó vương tạm quyền cho đến khi phó vương chính thức được bổ nhiệm vào vị trí.

Tên Chân dung Sinh - mất Thời gian giữ chức Bổ nhiệm bởi
Pháp chiếm đóng (1501 - 1504)
Louis d'Armagnac, Công tước xứ Nemours   1472 - 28 tháng 4 năm 1503 1501 - 28 tháng 4 năm 1503  
Louis XII
Ludovico II xứ Saluzzo   23 tháng 8 năm 1438 - 27 tháng 1 năm 1504 1503 - 1504
Vương quốc Aragon chiếm đóng (1504 - 1521)
Gonzalo Fernández de Córdoba   1 tháng 9 năm 1453 - 2 tháng 12 năm 1515 1504 - 11 tháng 6 năm 1507  ,
Fernando II
Juana xứ Aragón   20 tháng 4 năm 1479 - 27 tháng 8 năm 1518 Tháng 6 - tháng 11 năm 1507
Juan II xứ Ribagorza   27 tháng 3 năm 1457 - 5 tháng 7 năm 1528 1507 - 8 tháng 10 năm 1509
Antonio xứ Guevara   ? - 14 tháng 9 năm 1513 tháng 10 năm 1509
Ramón xứ Cardona - Anglesola   1467 - 10 tháng 3 năm 1523 Tháng 10 năm 1509 - tháng 5 năm 1512
Francisco de Remolins   1462 - 5 tháng 2 năm 1518 1511 - 3 tháng 5 năm 1512
27 tháng 5 năm 1512 - 23 tháng 2 năm 1513
 ,
Fernando II

 
Julius II

Bernart De Villamari   ? - 1519 tháng 10 năm 1514 - 1517  ,
Fernando II
Karl V cai trị (1522–1553)
Charles de Lannoy   c. 1487 - 23 tháng 9 năm 1527 16 tháng 7 năm 1522 - 20 tháng 10 năm 1523  ,
Karl V
Andrea Carafa   ? - 1526 20 tháng 10 năm 1523 - tháng 6 năm 1526
Ludovico Montalto   ? - ? 1526 - tháng 6 năm 1527
Hugo de Moncada   1476 - 28 tháng 5 năm 1528 Tháng 9 năm 1527 - 28 tháng 4 năm 1528
Philibert de Chalon   18 tháng 3 năm 1502 - 3 tháng 8 năm 1520 1528 - 3 tháng 8 năm 1530
Pompeo Colonna   14 tháng 12 năm 1479 - 28 tháng 6 năm 1530 3 tháng 8 năm 1530 - 28 tháng 6 năm 1532
Pedro Álvarez xứ Toledo và Zúñiga   13 tháng 7 năm 1484 - 22 tháng 2 năm 1553 4 tháng 9 năm 1532 - 22 tháng 2 năm 1553
Luis Álvarez xứ Toledo   ? - 1597 22 tháng 2 - 3 tháng 6 năm 1553
Pedro Pacheco xứ Villena   29 tháng 6 năm 1488 - 5 tháng 3 năm 1560 3 tháng 6 năm 1553 - 23 tháng 3 năm 1556
Bernardino xứ Mendoza   1501 - 1577 23 tháng 3 năm 1555 - tháng 2 năm 1556
Tây Ban Nha cai trị (1553–1707)
Fernando Álvarez xứ Toledo và Pimentel   29 tháng 10 năm 1557 - 11 tháng 12 năm 1582 Tháng 2 năm 1556 - 5 tháng 6 năm 1558  ,
Karl V
 ,
Felipe II
Fadrique Álvarez xứ Toledo[a]   1537 - 11 tháng 12 năm 1583 Tháng 9 - tháng 11 năm 1556
Juan Manrique de Lara   ? - 21 tháng 6 năm 1570 6 tháng 6 - 10 tháng 10 năm 1558
Bartolomé xứ Cueva và Toledo   24 tháng 8 năm 1499 - 30 tháng 6 năm 1562 Tháng 10 năm 1558 - 12 tháng 6 năm 1559
Pedro Afán xứ Ribera   1509 - 2 tháng 4 năm 1571 12 tháng 6 năm 1559 - 2 tháng 4 năm 1571
Antoine Perrenot xứ Granvelle   20 tháng 8 năm 1517 - 21 tháng 9 năm 1586 19 tháng 4 năm 1571 - 18 tháng 7 năm 1575
Iñigo López xứ Mendoza và Mendoza   1512 - 21 tháng 4 năm 1580 Tháng 7 năm 1575 - 8 tháng 11 năm 1579
Juan xứ Zúñiga và Requeséns   1539 - 17 tháng 11 năm 1586 11 tháng 11 năm 1579 - 11 tháng 1 năm 1582
Pedro nhà Téllez-Girón và Velasco   29 tháng 7 năm 1537 - 13 tháng 9 năm 1590 28 tháng 11 năm 1582 - Tháng 11 năm 1586
Juan xứ Zúñiga và Avellaneda   1551 - 4 tháng 9 năm 1608 Tháng 11 năm 1586 - Tháng 11 năm 1595
Enrique nhà Guzmán   1 tháng 3 năm 1540 - 1607 27 tháng 11 năm 1595 - 19 tháng 7 năm 1599
Fernando Ruiz nhà Castro   14 tháng 12 năm 1548 - 19 tháng 10 năm 1601 Tháng 7 năm 1599 - 19 tháng 10 năm 1601  ,
Felipe III
Francisco Ruiz nhà Castro   1579 - 1637 20 tháng 10 năm 1601 - 5 tháng 4 năm 1603
Juan Alonso Pimentel xứ Herrera   ? - 7 tháng 11 năm 1621 6 tháng 4 năm 1603 - 11 tháng 7 năm 1610
Pedro Fernández nhà Castro và Andrade   1560 - 19 tháng 10 năm 1622 Tháng 7 năm 1610 - 8 tháng 7 năm 1616
Pedro Téllez-Girón, Công tước xứ Osuna   17 tháng 12 năm 1574 - 24 tháng 9 năm 1624 21 tháng 8 năm 1616 - 4 tháng 7 năm 1620
Gaspar xứ Borja và Velasco   26 tháng 7 năm 1580 - 28 tháng 12 năm 1645 4 tháng 7 - 14 tháng 12 năm 1620
Antonio xứ Zapata và Cisneros   8 tháng 10 năm 1550 - 27 tháng 4 năm 1635 12 tháng 12 năm 1620 - 24 tháng 12 năm 1622
Antonio Álvarez xứ Toledo và Beaumont   1568 - 29 tháng 1 năm 1639 14 tháng 12 năm 1622 - 16 tháng 8 năm 1629 , 
Felipe IV
Fernando Afán nhà Ribera và Enríquez   10 tháng 5 năm 1583 - 28 tháng 3 năm 1637 17 tháng 4 năm 1629 - 13 tháng 5 năm 1631
Manuel xứ Acevedo và Zúñiga   1586 - 12 tháng 11 năm 1653 14 tháng 5 năm 1631 - 12 tháng 11 năm 1632
Ramiro Núñez nhà Guzmán   1600 - 8 tháng 12 năm 1668 13 tháng 11 năm 1637 - 6 tháng 3 năm 1644
Juan Alfonso Enríquez nhà Cabrera   3 tháng 3 năm 1597 - 6 tháng 2 năm 1647 14 tháng 3 năm 1644 - 11 tháng 2 năm 1646
Rodrigo Ponce xứ León   2 tháng 1 năm 1602 - 1658 11 tháng 2 năm 1646 - 26 tháng 1 năm 1648
Juan José của Áo   7 tháng 4 năm 1629 - 17 tháng 9 năm 1679 26 tháng 1 - 1 tháng 3 năm 1648
Iñigo Vélez xứ Guevara   1597 - 1658 2 tháng 3 năm 1648 - 10 tháng 11 năm 1653
García xứ Avellaneda và Haro   1588 - 1670 10 tháng 11 năm 1653 - 11 tháng 1 năm 1659
Gaspar xứ Bracamonte và Guzmán   1595 - 16 tháng 12 năm 1676 29 tháng 12 năm 1658 - 9 tháng 9 năm 1664
Pascual xứ Aragón   1626 - 1677 8 tháng 9 năm 1664 - 11 tháng 4 năm 1666
 
Carlos II
Pedro Antonio xứ Aragon   1611 - 1690 8 tháng 4 năm 1666 - 3 tháng 1 năm 1671
Fadrique Álvarez, Vương tử xứ León   27 tháng 2 năm 1635 - 9 tháng 7 năm 1705 3 tháng 1 năm 1671 - 14 tháng 2 năm 1672
Antonio Pedro Sancho Dávila xứ Osorio   c. 1615 - 27 tháng 2 năm 1689 14 tháng 2 năm 1672 - 9 tháng 9 năm 1675
Fernando Joaquín Fajardo   1635 - 2 tháng 12 năm 1693 9 tháng 9 năm 1675 - 9 tháng 1 năm 1683
Gaspar Méndez xứ Haro   1629 - 16 tháng 11 năm 1687 16 tháng 1 năm 1683 - 16 tháng 11 năm 1687
Lorenzo Onofrio Colonna   1637 - 1689 21 tháng 11 năm 1687 - 27 tháng 1 năm 1688
Francisco de Benavides   1 tháng 11 năm 1645 - 1716 31 tháng 1 năm 1688 - 5 tháng 2 năm 1696
Luis Francisco xứ Cerda và Aragón   2 tháng 8 năm 1660 - 26 tháng 1 năm 1711 27 tháng 3 năm 1696 - 28 tháng 2 năm 1702
, 
Felipe V
Juan Manuel Fernández Pacheco   8 tháng 9 năm 1650 - 29 tháng 1 năm 1725 15 tháng 2 năm 1702 - 6 tháng 7 năm 1707[b]
Áo cai trị (1707–1737)
Georg Adam von Martinitz   1650 - 1714 7 tháng 7 - 31 tháng 10 năm 1707 , 
Joseph I
Wirich Philipp von Daun   19 tháng 10 năm 1669 - 30 tháng 6 năm 1741 1 tháng 11 năm 1707 - 30 tháng 7 năm 1708
Vincenzo Grimani   1655 - 26 tháng 9 năm 1710 1 tháng 7 năm 1708 - 26 tháng 9 năm 1710
Carlo Borromeo Arese   28 tháng 4 năm 1657 - 3 tháng 7 năm 1734 27 tháng 9 năm 1710 - 20 tháng 3 năm 1713
 ,
Karl VI
Wirich Philipp von Daun   19 tháng 10 năm 1669 - 30 tháng 7 năm 1741 20 tháng 3 năm 1713 - 4 tháng 7 năm 1719
Johann Wenzel von Gallas   23 tháng 3 năm 1669 - 25 tháng 7 năm 1719 4 - 25 tháng 7 năm 1719
Wolfgang Hannibal von Schrattenbach   12 tháng 9 năm 1660 - 22 tháng 7 năm 1738 25 tháng 7 năm 1719 - 1721
Marcantonio Borghese   20 tháng 3 năm 1660 - 1729 1721 - 1722
Michael Friedrich von Althann   20 tháng 7 năm 1682 - 18 tháng 6 năm 1734 19 tháng 3 năm 1722 - 31 tháng 7 năm 1728
Joaquín Fernández xứ Portocarrero   27 tháng 3 năm 1681 - 22 tháng 6 năm 1760 31 tháng 7 - 9 tháng 12 năm 1728
Aloys Thomas Raimund von Harrach   7 tháng 3 năm 1669 - 7 tháng 11 năm 1742 9 tháng 12 năm 1728 - 12 tháng 6 năm 1733
Giulio Borromeo Visconti   1664 - 20 tháng 12 năm 1750 12 tháng 6 năm 1733 - 1 tháng 6 năm 1734
Vương quốc Napoli và Sicily (Các năm 1735 và 1744)
Manuel d'Orléans   25 tháng 8 năm 1677 - 14 tháng 3 năm 1740 3 tháng 1 - 12 tháng 7 năm 1735  
Carlos
Michele Reggio xứ Branciforte   1682 - 1772 25 tháng 3 - 13 tháng 11 năm 1744

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ Tạm cai quản xứ Napoli trong khi ba của ông (Fernando Ávarez xứ Toledo) chinh chiến trong chiến tranh Ý lần thứ 8.
  2. ^ Ông tiếp tục là phó vương trên danh nghĩa của xứ Napoli cho đến ngày 30 tháng 9 năm 1707.

NguồnSửa đổi

  • Giovan Pietro Bellori: The Lives of the Modern Painters, Sculptors and Architects

Tham khảoSửa đổi