Danh sách quân chủ Tenochtitlan

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các tlatoque (quân chủ, lãnh đạo, thủ lĩnh) của altepetl (thành bang) Tenochtitlan thời kỳ tiền Colombo.

Thời kỳ Tepanec bá chủSửa đổi

Tlatoani Chân dung Sinh Mất Notes
Acamapichtli
7 Báo đốm (20/2)
7 Ngựa (1369) – 3 Cây lau (1391)
  Con của Opochtli IztahuatzinAtotoztli I 3 Cây lau (1391) Người vợ đầu tiên của ông là Ilancueitl, và một số người khác là Tezcatlan Miyahuatzin, Huitzilxotzin, và Xiuhcuetzin.[cần dẫn nguồn]
Huitzilihuitl
5 Rắn (22/1)
3 Cây lau (1391) – 1 Cây lau (1415)
  Con của AcamapichtliTezcatlan Miyahuatzin 1 Cây lau (1415) Những người vợ của ông là các nữ vương Ayauhcihuatl, Cacamacihuatl, Miahuaxihuitl, và Miyahuaxochtzin.
Chimalpopoca
3 Mãng xà (21/7)
1 Cây lau (1415) – 12 Thỏ (1426)
  Con của HuitzilihuitlAyauhcihuatl 12 Thỏ (1426)
Vợ ông là Matlalatzin.

Hoàng đế Tam Đồng minh (Đế chế Aztec)Sửa đổi

Tlatoani Chân dung Sinh Mất Ghi chú
Itzcoatl
13 Nước (22/6)
13 Cây lau (1427) – 13 Đá lửa (1440)
  Con của Acamapichtli và một thường dân từ Azcapotzalco 13 Đá lửa (1440)
Vợ ông là Huacaltzintli.
Moctezuma Ilhuicamina
(Moctezuma I)
8 Mãng xà (22/5)
13 Đá lửa (1440) – 3 Ngựa (1469)
  Con của HuitzilihuitlMiahuaxihuitl xứ Quauhnahuac 3 Ngựa (1469)
Vợ ông là Chichimecacihuatzin I.
Axayacatl
2 Mưa (2/8)
3 Ngựa (1469) – 2 Ngựa (1481)
  Con của TezozomoctliAtotoztli II 2 Ngựa (1481) Cưới Xochicueyetl.
Tizoc
6 Kền kền (2/6)
2 Ngựa (1481) – 7 Thỏ (1486)
  Con của TezozomoctliAtotoztli II 7 Thỏ (1486)
Ahuitzotl
10 Thỏ (15/4)
7 Thỏ (1486) – 10 Thỏ (1502)
  Con của TezozomoctliAtotoztli II 10 Thỏ (1502) Cưới Tlilancapatl
Moctezuma Xocoyotzin
(Moctezuma II)
9 Nai (14/4)
10 Thỏ (1502) – 2 Đá lửa (1520)
  Con của Axayacatl 2 Đá lửa (1520) Teotlalco là vợ chính của Moctezuma.[1] Ông còn cưới Tlapalizquixochtzin và nhiều quý tộc khác.[2]
Cuitláhuac
8 Gió (16/9)
2 Đá lửa (1520)
  Con của Axayacatl và quý tộc Itztapalapan 2 Đá lửa (3/12)
2 Đá lửa (1520)
Cưới con gái của Moteixcahuia Quauhtlehuanitzin
Cuauhtémoc
Izcalli/tháng 2
3 Ngựa (1521) – 7 Ngựa (1525)
  Con của Ahuitzotl 7 Ngựa (27/2/1525)
Acalan

Thời kỳ thuộc địaSửa đổi

Tlatoani Chân dung Sinh Mất Ghi chú
Juan Velázquez Tlacotzin
7 Ngựa (1525)
Cháu của Tlacaelel II, cháu của Tlacaelel 7 Ngựa (1525)
Nochiztlan
Thiết lập bởi Hernán Cortés tại Huey Mollan. Mất trước khi đến Tenochtitlan.
Andrés de Tapia Motelchiuh
7 Ngựa (1525) – 12 Thỏ (1530)
12 Thỏ (1530)
Aztatlan
Thiết lập bởi Huey Mollan. Là quauhtlatoani ("tạm quyền").
Pablo Xochiquentzin
1 Đá lửa (1532) – 5 Đá lửa (1536)
5 Đá lửa (1536) quauhtlatoani ("tạm quyền").
Diego de Alvarado Huanitzin
7 Thỏ (1539) – 10 Ngựa (1541)
  Con của Tezozomoctli Aculnahuacatl, cháu của Axayacatl 10 Ngựa (1541)
Diego de San Francisco Tehuetzquititzin
10 Ngựa (1541) – 10 Thỏ (1554)
  Con của Tezcatl Popocatzin, cháu của Tizoc 10 Thỏ (1554)
Esteban de Guzmán
10 Thỏ (1554) – 13 Ngựa (1557)
Xochimilco Không phải là một tlatoani, nhưng là người phán xử (juez).
Cristóbal de Guzmán Cecetzin
13 Ngựa (1557) – 5 Thỏ (1562)
  Con của Diego Huanitzin 5 Thỏ (1562) Thiết lập bởi Esteban de Guzmán.
Luis de Santa María Nanacacipactzin
6 Cây lau (1563) – 8 Ngựa (1565)
  8 Ngựa (1565) Thiết lập bởi Cristóbal de Guzmán Cecetzin

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Moctezuma's children: Aztec royalty under Spanish rule, 1520-1700 by Donald E. Chipman
  2. ^ New World, First Nations: Native Peoples of Mesoamerica and the Andes Under Colonial Rule by David Patrick Cahill and Blanca Tovías

Liên kết ngoàiSửa đổi