Danh sách quân chủ Wessex

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các quân chủ của Wessex, một vương quốc của người Anglo-Saxon tại Anh.

Danh sách

sửa
Hình ảnh Tên Trị vì Ghi chú
Nhà Cerdic
  Cerdic 519 - 534 Nhiều khả năng là tên Celtic, Brythonic.
Cynric 534 - 560
Ceawlin 560 - 591
Ceol 591 - 597
Ceolwulf 597 - 611
  Cynegils 611 - 643
Cwichelm k.626 - 636
Cenwalh 643 - 645
Nhà Mercia
Penda 645 - 648
Nhà Cerdic
Cenwalh 648 - 674
Seaxburh 672 - 674
Cenfus 674
Æscwine 674 - 676
Centwine 676 - 685
  Cædwalla 685 - 688
  Ine 688 - 726
Æthelheard 726 - 740
Cuthred 740 - 756
Sigeberht 756 - 757
Cynewulf 757 - 786
  Beorhtric 786 - 802
  Ecgberht 802 - 839
  Æthelwulf 839 - 858
  Æthelbald 858 - 860
  Æthelberht 860 - 865
  Æthelred 865 - 871
  Alfred Đại đế 871 - 899
  Edward trưởng giả 899 - 924
Ælfweard? 924
  Æthelstan 924 - 927