Danh sách quốc gia theo tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người, 1990-2007

bài viết danh sách Wikimedia


Danh sách này được dựa trên các dữ liệu thu được từ Ban Thống kê, Liên Hợp Quốc. Năm 1990 đã được lựa chọn làm năm bắt đầu vì một số nhà nước mới xuất hiện tại thời điểm đó.

Tốc độ tăng trưởng GDP (theo phương pháp niên hóa
Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người (theo phương pháp niên hóa)
Quốc gia hay khu vực GDP
năm 1990 (USD)
GDP
năm 2007 (USD)
Tốc độ tăng GDP niên hóa Dân số
năm 1990
Dân số
năm 2007
Tốc độ
tăng GDP
bình quân đầu người niên hóa
 Guinea Xích Đạo 133.219.577 10.148.786.745 29.03% 339.702 507.497 26.02%
Việt Nam 6.471.744.896 71.173.924.089 15.15% 66.172.533 87.375.197 13.28%
 Quần đảo Virgin (Anh) 104.907.547 1.155.949.753 15.16% 16.505 22.545 13.07%
 Trung Quốc 404.494.194.099 3.400.351.187.165 13.34% 1.128.667.673 1.305.713.911 12.37%
 Ba Lan 64.549.595.396 419.204.611.140 11.63% 38.110.783 38.081.970 11.64%
 Liban 2.811.545.761 24.639.710.053 13.62% 2.974.323 4.099.114 11.50%
 Albania 2.183.619.197 10.717.931.812 9.81% 3.289.476 3.190.011 10.01%
 Armenia 2.157.121.892 9.177.274.353 8.89% 3.544.693 3.002.271 9.96%
 Ma Cao 2.990.180.516 19.115.375.053 11.53% 372.150 481.122 9.86%
 Qatar 7.360.439.560 63.869.505.495 13.55% 467.428 840.634 9.70%
 Quần đảo Cook 58.519.712 210.712.722 7.83% 17.774 13.325 9.67%
 Cộng hòa Séc 37.037.343.951 171.953.154.515 9.45% 10.303.292 10.186.330 9.53%
 România 38.510.464.550 161.279.114.119 8.79% 23.206.717 21.437.888 9.30%
 Kuwait 18.470.818.672 109.980.644.963 11.07% 2.143.003 2.851.144 9.22%
 Estonia 5.680.857.428 21.274.718.162 8.08% 1.566.289 1.335.335 9.10%
 Ireland 47.845.611.644 256.074.044.927 10.37% 3.514.643 4.300.902 9.07%
 Slovakia 16.571.532.202 73.852.244.403 9.19% 5.256.168 5.390.035 9.03%
 Litva 9.915.702.748 38.332.108.292 8.28% 3.697.846 3.389.937 8.83%
 Campuchia 1.404.424.633 8.638.528.193 11.28% 9.697.588 14.443.678 8.70%
 Azerbaijan 6.514.730.311 31.248.521.184 9.66% 7.211.691 8.467.171 8.63%
 Samoa 112.041.827 514.414.438 9.38% 161.330 187.026 8.43%
 Bhutan 278.699.312 1.305.003.933 9.51% 547.357 658.481 8.32%
 Hungary 36.742.892.422 138.182.675.822 8.10% 10.364.840 10.029.647 8.31%
 Chile 33.507.426.933 163.915.215.791 9.79% 13.178.777 16.634.758 8.29%
 Kazakhstan 29.659.301.708 104.143.432.632 7.67% 16.530.000 15.421.864 8.11%
 Trinidad và Tobago 5.068.000.000 20.608.091.768 8.60% 1.223.563 1.333.270 8.05%
 Venezuela 47.027.541.809 236.720.346.090 9.97% 19.730.747 27.656.833 7.81%
 Latvia 8.855.899.449 27.165.504.825 6.82% 2.663.161 2.277.044 7.80%
 Sri Lanka 8.204.356.736 32.346.586.144 8.40% 17.113.532 19.299.189 7.64%
 Suriname 516.322.232 2.044.089.503 8.43% 402.347 457.961 7.61%
 Maldives 215.047.155 1.055.299.849 9.81% 215.665 305.556 7.58%
 Yemen 3.459.062.001 21.658.378.934 11.39% 12.313.576 22.389.172 7.54%
 Lào 865.674.343 4.163.288.773 9.68% 4.076.298 5.859.393 7.36%
 Guatemala 6.819.965.070 33.432.260.005 9.80% 8.907.610 13.353.914 7.22%
 Cộng hòa Dominica 9.384.624.436 41.013.103.127 9.06% 7.294.812 9.759.665 7.21%
 Luxembourg 12.670.414.726 50.489.469.812 8.47% 381.860 466.557 7.20%
 Quần đảo Turks và Caicos 105.911.424 758.000.000 12.27% 11.543 25.517 7.16%
 Hàn Quốc 263.775.574.962 956.787.682.724 7.87% 42.869.277 48.223.854 7.13%
 El Salvador 4.800.900.000 20.372.581.738 8.87% 5.110.176 6.857.330 7.01%
 Nigeria 35.026.161.675 173.184.283.147 9.86% 94.454.288 148.092.542 6.99%
 Angola 10.294.805.803 52.237.015.920 10.03% 10.534.245 17.024.086 6.96%
 Cabo Verde 308.047.826 1.426.324.077 9.43% 355.309 530.438 6.88%
 Ecuador 11.248.204.993 44.399.950.000 8.41% 10.271.884 13.341.199 6.76%
 Hy Lạp 94.202.602.736 313.354.707.362 7.33% 10.160.502 11.146.919 6.74%
 Bahrain 4.293.236.495 19.664.151.279 9.36% 492.952 752.647 6.68%
 Anguilla 54.459.259 227.338.357 8.77% 9,027 12.625 6.64%
 Singapore 36.901.390.319 161.348.637.174 9.07% 3.016.380 4.436.283 6.62%
 Na Uy 117.623.703.854 387.426.772.818 7.26% 4.241.487 4.698.097 6.62%
 Myanmar 5.179.114.701 18.510.423.856 7.78% 40.146.808 48.798.212 6.55%
 Peru 29.280.779.874 108.259.145.461 8.00% 21.762.177 27.902.760 6.43%
 Bồ Đào Nha 75.278.280.507 222.982.395.511 6.60% 9.983.229 10.623.032 6.21%
 Kyrgyzstan 1.111.070.179 3.745.000.489 7.41% 4.394.502 5.316.544 6.21%
 Malaysia 45.715.968.719 186.720.232.507 8.63% 18.103.341 26.571.879 6.20%
 Tuvalu 9.537.439 29.598.871 6.89% 9,426 10.530 6.19%
 Síp 5.776.733.849 21.275.470.813 7.97% 579.400 774.634 6.14%
 Tchad 1.541.765.800 7.464.246.965 9.72% 6.113.075 10.780.573 6.12%
 Indonesia 125.720.197.895 432.817.325.509 7.54% 183.586.720 231.626.979 6.08%
 México 262.709.853.845 893.364.985.447 7.47% 84.002.133 106.534.878 5.97%
 Saint Kitts và Nevis 159.200.000 526.727.719 7.29% 40.712 50.417 5.95%
 Colombia 47.743.248.613 168.393.765.442 7.70% 34.874.523 46.155.958 5.94%
 Guyana 396.247.892 1.058.689.273 5.95% 730.620 737.907 5.89%
 Vương quốc Anh 995.933.488.071 2.767.982.477.683 6.20% 57.237.499 60.768.942 5.82%
 Tanzania 109.171.911 467.668.134 8.93% 680.287 1.120.452 5.78%
 Iraq 17.169.121.912 69.708.897.021 8.59% 18.514.859 28.993.376 5.76%
 Malta 2.547.328.563 7.410.904.898 6.48% 360.126 406.583 5.73%
 Saint Vincent và Grenadines 198.148.148 561.058.311 6.31% 109.359 120.398 5.71%
 Ấn Độ 326.795.486.153 1.141.346.408.095 7.63% 860.195.242 1.169.015.510 5.71%
 Uruguay 8.366.081.627 23.086.720.755 6.15% 3.105.559 3.339.701 5.70%
 Puerto Rico 32.287.000.000 93.483.259.785 6.45% 3.527.796 3.990.505 5.68%
 Bermuda 2.022.511.395 5.581.118.395 6.15% 59.796 64.559 5.68%
 Iran 90.369.792.272 289.933.189.320 7.10% 56.673.671 71.208.382 5.67%
 Belarus 18.833.031.977 44.773.406.221 5.23% 10.259.700 9.688.796 5.58%
 Eswatini 870.849.723 2.876.361.670 7.28% 864.894 1.141.423 5.54%
 Iceland 6.372.909.532 18.672.390.938 6.53% 254.793 301.005 5.49%
 Ai Cập 39.412.075.194 133.598.954.556 7.45% 55.136.953 75.497.914 5.48%
 Slovenia 17.847.089.686 45.907.598.374 5.71% 1.926.665 2.001.510 5.48%
 Thổ Nhĩ Kỳ 150.676.182.560 487.552.008.716 7.15% 57.344.544 74.876.697 5.48%
 Costa Rica 7.254.064.066 25.917.046.937 7.78% 3.075.679 4.467.626 5.44%
 Oman 11.685.305.592 40.343.302.991 7.56% 1.842.998 2.595.132 5.42%
 Thái Lan 85.360.974.299 245.350.706.637 6.41% 54.291.323 63.883.661 5.39%
 New Zealand 43.914.637.560 130.449.298.037 6.61% 3.410.734 4.178.523 5.35%
Tây Ban Nha 520.938.250.732 1.436.893.124.155 6.15% 38.851.322 44.279.182 5.34%
 UAE 33.780.441.297 191.465.485.608 10.74% 1.867.083 4.380.439 5.33%
 Úc 319.149.816.428 945.673.647.809 6.60% 16.873.335 20.743.178 5.31%
 Liechtenstein 1.421.508.901 4.159.973.433 6.52% 28.998 35.242 5.31%
 Mauritius 2.587.704.731 7.375.536.033 6.35% 1.056.661 1.261.643 5.25%
 Brunei 3.441.469.873 12.388.016.292 7.83% 256.998 390.058 5.21%
 Hà Lan 294.868.506.086 766.251.390.053 5.78% 14.951.522 16.418.826 5.20%
 Nga 569.708.921.157 1.289.582.151.445 4.92% 148.614.915 142.498.534 5.18%
 San Marino 564.546.669 1.702.622.710 6.71% 24.156 30.926 5.17%
 Sudan 15.955.549.978 55.648.006.803 7.63% 25.933.082 38.560.492 5.14%
 Panama 6.076.502.769 19.739.800.000 7.18% 2.410.908 3.343.374 5.13%
 Honduras 3.637.292.755 12.321.561.789 7.44% 4.891.157 7.106.001 5.11%
 Jamaica 4.270.850.951 11.255.393.394 5.87% 2.368.901 2.713.782 5.02%
 Philippines 44.311.593.756 144.128.968.102 7.18% 61.225.972 87.960.115 4.92%
 Tunisia 12.313.979.787 35.010.112.966 6.34% 8.218.520 10.327.285 4.92%
 Mông Cổ 1.454.284.697 3.892.099.502 5.96% 2.216.081 2.628.837 4.90%
 Botswana 3.488.749.905 10.798.042.650 6.87% 1.367.133 1.881.507 4.88%
 Nouvelle-Calédonie 2.529.440.437 7.994.331.254 7.00% 171.065 241.724 4.85%
 Andorra 1.028.989.439 3.245.411.584 6.99% 52.778 74.601 4.83%
 Bulgaria 20.726.027.397 39.550.622.441 3.87% 8.818.915 7.638.830 4.76%
 Grenada 221.070.370 536.949.760 5.36% 95.879 105.668 4.76%
 Fiji 1.320.462.339 3.366.294.471 5.66% 723.560 838.699 4.75%
 Đan Mạch 135.839.068.604 311.596.451.548 5.00% 5.139.947 5.442.105 4.65%
 Namibia 2.339.872.165 7.410.301.557 7.02% 1.417.445 2.074.148 4.65%
 Jordan 4.020.269.846 15.724.206.702 8.35% 3.254.004 5.924.247 4.60%
 Syria 11.151.880.622 37.524.851.880 7.40% 12.720.920 19.928.518 4.60%
 Brasil 478.574.727.649 1.314.198.941.138 6.12% 149.521.587 191.790.931 4.58%
 Kiribati 25.599.189 72.457.395 6.31% 71.845 95.067 4.57%
 Bỉ 202.688.892.885 454.579.733.452 4.87% 9.933.055 10.457.344 4.55%
 Hồng Kông 76.889.502.230 206.705.790.615 5.99% 5.704.496 7.206.088 4.54%
 Ả Rập Xê Út 116.622.319.632 377.318.212.141 7.15% 16.255.743 24.734.532 4.54%
 Zambia 3.741.939.081 11.613.443.680 6.89% 8.122.189 11.922.003 4.50%
 Áo 164.988.472.357 373.326.549.760 4.92% 7.729.236 8.360.746 4.44%
 Bosna và Hercegovina 7.754.759.482 14.770.685.338 3.86% 4.308.198 3.934.818 4.42%
 Canada 582.735.317.435 1.425.778.035.703 5.40% 27.700.854 32.876.045 4.35%
 Lesotho 618.270.327 1.600.059.046 5.75% 1.601.196 2.007.833 4.35%
 Greenland 1.018.977.225 2.197.161.931 4.62% 55.552 58.137 4.34%
 Croatia 24.778.320.162 51.277.131.348 4.37% 4.517.198 4.555.402 4.32%
 Belize 405.450.000 1.274.332.500 6.97% 185.718 287.698 4.25%
 Antigua và Barbuda 391.570.370 1.089.337.042 6.20% 61.922 85.109 4.23%
 Maroc 28.860.271.403 73.429.385.198 5.65% 25.028.519 31.704.136 4.19%
 Hoa Kỳ 5.757.200.000.000 13.776.471.520.383 5.27% 256.097.549 305.826.244 4.17%
 Barbados 1.720.100.000 3.728.722.596 4.66% 271.267 293.894 4.16%
 Tanzania 4.573.948.427 14.486.600.645 7.02% 24.813.949 39.333.060 4.16%
 Đông Timor 145.972.726 453.300.000 6.89% 740.192 1.154.776 4.13%
 Dominica 167.237.037 326.060.751 4.01% 68.819 67.390 4.13%
 Pakistan 57.159.170.568 163.290.134.310 6.37% 112.990.721 163.902.407 4.07%
 Uganda 3.652.185.625 12.436.419.375 7.47% 17.840.904 30.883.807 4.06%
 Somalia 994.073.368 2.532.460.482 5.65% 6.716.623 8.698.534 4.06%
   Nepal 4.096.825.573 11.814.514.512 6.43% 19.114.166 28.195.993 4.02%
 Vanuatu 152.911.403 451.176.071 6.57% 149.449 226.179 4.01%
 Aruba 827.931.536 2.623.463.687 7.02% 63.674 103.889 3.98%
 Saint Lucia 416.103.704 958.148.148 5.03% 137.695 164.923 3.92%
 Nam Phi 112.013.939.774 283.007.906.617 5.60% 36.577.424 48.576.764 3.86%
 Bolivia 4.867.583.881 13.120.107.745 6.01% 6.668.714 9.524.569 3.81%
 Monaco 644.203.830 1.311.379.839 4.27% 30.132 32.711 3.77%
 Pháp 1.244.419.132.358 2.545.695.916.238 4.30% 58.206.480 63.499.725 3.77%
 Đức 1.714.446.543.471 3.317.376.948.213 3.96% 79.433.024 82.599.470 3.72%
 Israel 56.922.878.180 161.988.717.694 6.35% 4.513.700 6.927.680 3.70%
 Paraguay 4.652.573.956 12.004.158.589 5.73% 4.247.650 6.127.073 3.48%
 Ý 1.133.465.454.299 2.095.141.290.991 3.68% 56.719.243 58.876.835 3.45%
 Quần đảo Cayman 852.449.822 2.701.430.625 7.02% 26.301 47.210 3.40%
 Ukraina 90.208.694.912 141.177.227.723 2.67% 51.535.586 46.205.379 3.33%
 Thụy Điển 244.717.052.856 454.791.626.287 3.71% 8.558.830 9.118.954 3.33%
 Turkmenistan 3.068.984.466 7.253.230.940 5.19% 3.668.001 4.965.275 3.33%
 Antille thuộc Hà Lan 1.980.288.633 3.463.171.741 3.34% 190.628 191.572 3.31%
 Quần đảo Marshall 68.691.000 149.219.050 4.67% 47.291 59.286 3.29%
 Tonga 134.733.238 247.879.554 3.65% 94.551 100.337 3.29%
 Bénin 1.844.895.198 5.578.521.394 6.73% 5.179.268 9.032.787 3.29%
 Mali 2.509.689.208 6.839.580.978 6.07% 7.668.982 12.336.800 3.15%
 Cộng hoà Congo 2.799.113.340 7.303.575.768 5.80% 2.421.975 3.768.087 3.09%
 Kenya 11.035.404.643 29.508.577.174 5.96% 23.447.362 37.537.715 3.06%
 Haiti 2.613.600.000 5.869.171.017 4.87% 7.109.594 9.597.851 3.04%
 Bắc Macedonia 4.268.622.085 7.548.806.974 3.41% 1.909.349 2.038.464 3.01%
 Phần Lan 139.560.803.585 244.692.440.724 3.36% 4.986.443 5.276.895 3.01%
 Palau 76.888.000 170.144.000 4.78% 14.930 20.314 2.90%
 Thụy Sĩ 238.219.822.225 423.433.828.159 3.44% 6.834.102 7.483.972 2.89%
 Mauritanie 1.049.696.684 2.731.585.271 5.79% 1.945.269 3.123.818 2.88%
 Mozambique 3.029.732.254 7.756.050.762 5.69% 13.543.508 21.396.916 2.88%
 Ghana 6.229.223.539 15.178.837.467 5.38% 15.579.322 23.478.396 2.87%
 Bahamas 3.165.705.200 6.586.000.000 4.40% 255.167 331.277 2.81%
 Seychelles 368.584.759 710.395.473 3.94% 72.012 86.606 2.81%
 Algérie 61.890.882.974 132.452.488.782 4.58% 25.282.515 33.857.913 2.80%
 Cuba 30.897.511.754 52.298.443.313 3.14% 10.604.907 11.267.884 2.78%
 Bangladesh 30.434.637.019 67.876.319.195 4.83% 113.048.506 158.664.960 2.76%
 Polynésie thuộc Pháp 2.929.794.354 6.171.621.946 4.48% 195.386 262.752 2.68%
 Argentina 141.353.185.204 262.326.991.709 3.70% 32.580.860 39.531.118 2.53%
 Nicaragua 2.749.047.860 5.675.350.325 4.36% 4.140.918 5.603.192 2.52%
 Libya 28.905.177.065 62.059.672.074 4.60% 4.363.768 6.160.481 2.50%
 Palestine 1.935.848.664 5.457.790.101 6.29% 2.154.468 4.017.496 2.46%
 Micronesia 145.190.000 252.871.270 3.32% 96.304 111.120 2.45%
 Gabon 5.191.257.914 11.284.614.973 4.67% 917.896 1.330.573 2.41%
 Gruzia 8.531.836.051 10.175.826.838 1.04% 5.460.000 4.395.420 2.34%
 Quần đảo Solomon 208.123.801 484.602.485 5.10% 313.600 495.660 2.31%
 Madagascar 3.079.751.207 7.417.260.073 5.31% 12.033.275 19.683.359 2.30%
 Sierra Leone 940.940.988 1.935.281.877 4.33% 4.087.222 5.865.872 2.14%
 Montenegro 2.147.133.266 3.117.825.187 2.22% 586.956 597.987 2.11%
 Nhật Bản 3.018.269.946.941 4.379.624.149.269 2.21% 123.537.401 127.966.710 2.00%
 Burkina Faso 3.120.243.364 7.136.368.103 4.99% 8.871.417 14.784.289 1.88%
 Montserrat 67.118.519 47.877.056 -1.97% 10.732 5,875 1.57%
 Moldova 3.968.631.814 4.394.888.125 0.60% 4.388.639 3.793.603 1.47%
 Serbia 33.864.811.652 40.033.759.821 0.99% 7.897.937 7.437.298 1.35%
 Djibouti 456.913.927 834.904.148 3.61% 560.589 833.025 1.22%
 Afghanistan 3.621.900.009 9.358.490.274 5.74% 12.659.335 27.145.277 1.10%
 Comoros 243.769.000 466.664.733 3.89% 526.591 839.189 1.08%
 Papua New Guinea 3.285.623.669 6.031.674.215 3.64% 4.130.986 6.331.011 1.07%
 Sénégal 6.204.747.588 11.244.154.272 3.56% 7.895.770 12.378.532 0.86%
 Bờ Biển Ngà 11.892.834.267 20.649.830.398 3.30% 12.780.257 19.261.825 0.84%
 Eritrea 755.450.476 1.316.129.359 3.32% 3.158.478 4.850.762 0.74%
 Cameroon 12.072.333.761 20.606.044.857 3.20% 12.238.909 18.549.179 0.70%
 Gambia 333.267.577 643.507.516 3.95% 962.473 1.708.680 0.50%
 Liberia 384.400.000 729.541.196 3.84% 2.136.718 3.750.264 0.46%
 Tajikistan 2.868.934.262 3.737.572.699 1.57% 5.303.152 6.735.996 0.15%
 Rwanda 2.540.532.736 3.441.490.544 1.80% 7.293.695 9.724.575 0.09%
 Malawi 2.414.103.859 3.573.762.485 2.33% 9.446.263 13.925.070 0.02%
 Uzbekistan 14.709.716.042 19.274.619.012 1.60% 20.515.254 27.372.256 -0.11%
 Guinée 2.818.156.526 4.232.987.565 2.42% 6.033.225 9.370.113 -0.20%
 Ethiopia 10.883.545.482 16.711.618.053 2.55% 51.147.738 83.099.188 -0.33%
 Guinea-Bissau 233.403.850 357.212.321 2.53% 1.016.620 1.695.043 -0.50%
 Niger 2.506.016.313 4.107.361.644 2.95% 7.821.628 14.225.523 -0.61%
 São Tomé và Príncipe 120.097.885 143.705.803 1.06% 116.117 157.637 -0.74%
 Togo 1.789.015.174 2.540.842.173 2.09% 3.960.702 6.585.146 -0.92%
 Bắc Triều Tiên 14.702.304.147 14.752.683.080 0.02% 20.007.000 23.889.616 -1.02%
 Trung Phi 1.487.506.714 1.712.111.447 0.83% 3.007.984 4.342.736 -1.32%
 Liên Xô 1.532.992.236.380 N/A N/A 289.353.429 N/A N/A-
 Nauru 28.457.247 22.506.584 -1.37% 9,150 10.152 -1.97%
 Cộng hòa Dân chủ Congo 9.186.769.117 9.446.649.335 0.16% 37.941.987 62.635.722 -2.75%
 Burundi 1.148.319.883 1.004.424.169 -0.78% 5.692.090 8.508.229 -3.10%
 Kosovo 4.703.590.503 3.543.472.426 -1.65% 1.670.808 2.421.128 -3.77%
 Zimbabwe 8.766.858.821 2.123.710.205 -8.00% 10.487.416 13.349.436 -9.30%

Tham khảoSửa đổi