Danh sách tên ký hiệu của NATO cho máy bay chiến đấu

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO/ASCC cho máy bay chiến đấu, với tên gọi của Liên Xô, Nga, Trung Quốc, thứ tự theo bản báo cáo của NATO:

Tên ký hiệu của NATO/ASCC cho máy bay chiến đấu, với tên gọi của Liên Xô, Nga, Trung Quốc, thứ tự theo tên gọi của Liên Xô, Nga, Trung Quốc:

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO

Tham khảoSửa đổi