Danh sách tên ký hiệu của NATO cho máy bay ném bom

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO/ASCC cho máy bay ném bom của Liên Xô, theo thứ tự trong bản báo cáo của NATO:

Tên ký hiệu của NATO/ASCC cho máy bay ném bom của Liên Xô, theo thứ tự sắp xếp của Liên Xô:

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO

Tham khảoSửa đổi