Danh sách tên ký hiệu của NATO cho máy bay vận tải

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO/ASCC cho máy bay vận tải của Liên Xô, sắp xếp theo thứ tự bản báo cáo của NATO:

Tên ký hiệu của NATO/ASCC cho máy bay vận tải, với các tên gọi theo sắp xếp của Liên Xô:

Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO

Tham khảoSửa đổi