Danh sách tên ký hiệu của NATO cho tàu ngầm chứa tên lửa điều khiển

bài viết danh sách Wikimedia

Tên ký hiệu của NATO cho tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Liên Xô:

Tàu ngầm Kursk là một chiếc thuộc loại Oscar II.
Xem thêm: Tên ký hiệu của NATO

Tham khảoSửa đổi